Doble Grau en Enginyeria Telecomunicació i Organització de les TIC de La Salle Campus Barcelona

Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria en Organització de les TIC

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics amb dues titulacions oficials de grau.

Metodologia i tecnologia de la programació

Descripció
Avui en dia no es pot pensar en tecnologia ni innovació sense tenir present el món de la programació. Quasi tot el que ens rodeja, tant els elements físics com els virtuals, necessiten un conjunt d’instruccions que els gestionin i els permetin “cobrar vida”. Així, la programació resulta indispensable i és un concepte cabdal per a tot enginyer. En aquesta assignatura s’aprenen les bases d’aquest món, aplicades en aquest cas a qualsevol equip informàtic. Des del punt de vista pràctic, s'introdueix el llenguatge de programació C. Això es fa a través de multitud d'exemples, els quals ajuden l'estudiant a aprofundir en tots aquells aspectes que s'han tractat des del punt de vista més teòric.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
10.00

Professors Titulars

Coneixements previs

No en cal

Objectius

Els alumnes adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s'indiquen a continuació:
1. Comprendre un problema real amb tots els seus condicionants i les seves restriccions.
2. Abstraure els continguts importants dels problemes reals per tal d'analitzar-los correctament i poder-los explicitar.
3. Trobar solucions correctes i concretes a problemes donats.
4. Escollir d'entre les diverses solucions als problemes les que són més eficients.
5. Aprendre un pseudocodi per potenciar la reflexió sobre un llenguatge imperatiu.
6. Seqüenciar sentències correctament.
7. Interpretar el funcionament d'un programa sense necessitat d'executar-lo.
8. Assolir els coneixements bàsics per dur a terme una programació estructurada i modular.
9. Tenir els coneixements d'un llenguatge imperatiu real (llenguatge C).
10. Dissenyar i utilitzar components ja existents per a obtenir algorismes complexos.
11. Conèixer un entorn de programació real que els permeti exercitar-se en la pràctica de la programació.
12. Treballar en equip en l'anàlisi, disseny i implementació de software.
13. Adquirir hàbits de treball i estudi continuats.

Continguts

Tema 1. Introducció
Tema 2. Algorísmica bàsica
Tema 3. Procediments i funcions
Tema 4. Tipus de dades estructurats
Tema 5. Fitxers
Tema 6. Punters i memòria dinàmica
Tema 7. Programació modular i estructures de dades lineals
Tema 8. Introducció a la recursivitat

Metodologia

Tema 1. Introducció
Tema 2. Algorísmica bàsica
Tema 3. Procediments i funcions
Tema 4. Tipus de dades estructurats
Tema 5. Fitxers
Tema 6. Punters i memòria dinàmica
Tema 7. Programació modular i estructures de dades lineals
Tema 8. Introducció a la recursivitat

Avaluació

• Avaluació continuada: Consisteix en la realització d’un conjunt d’exercicis que s’aniran publicant regularment. Aquests exercicis són INDIVIDUALS. L’Avaluació Continuada té un pes d’un 20% en l’avaluació final del semestre en convocatòria ordinària.

• Pràctica: Cada semestre tindrà una pràctica INDIVIDUAL dividida en 3 parts, les quals correspondran a cadascun dels blocs de coneixement definits per aquell semestre. Cada fase de la pràctica consta de les següents parts avaluables:

o Execució (50%)
o Qualitat del codi (10%)
o Entrevista i coneixements (40%)

Fins que l’Execució de la pràctica no sigui correcta, no es podrà avaluar la resta de parts de la pràctica.

Si no se supera la part d’Entrevista i Coneixements, llavors aquesta part caldrà recuperar-la en la Fase d’Avaluació Final.

En el lliurament de la tercera part, caldrà adjuntar una memòria final de la pràctica, que ponderarà en un 10% en la nota final de la pràctica (un cop calculada i aprovada la nota de les 3 parts, la nota final serà un 90% la pràctica i un 10% la memòria).

• Fase d’Avaluació Final: Aquesta fase final permetrà acabar d’avaluar l’alumne/a de les parts de Coneixements no superades en la fase d’Entrevista i Coneixements. Si s’aprova aquesta fase, llavors la nota obtinguda substituirà el 40% de la part d’Entrevista i Coneixements de la pràctica corresponent. Si no s’aprova alguna part, caldrà anar a la convocatòria extraordinària.

Per a la convocatòria extraordinària, la normativa anterior no és aplicable i qualsevol alumne/a que s’examini a la convocatòria extraordinària d’algun semestre, la seva qualificació per aquell semestre serà:
Nota Final: 60% Pràctica + 40% Fase Avaluació Final
La Fase d’Avaluació Final en la convocatòria extraordinària sempre serà de TOTS els blocs de coneixement del semestre.

És necessari, tant a la convocatòria ordinària com a l’extraordinària, superar amb una nota mínima de 5 tant la Pràctica com la Fase d’Avaluació Final (si s’escau) per poder calcular la Nota Final i conseqüentment aprovar el semestre.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Cormen, Thomas H.; Leiserson Charles E.; Rivest Ronald L; Stein Clifford. Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2009.

García-Bermejo, J.R. Programación Estructurada en C, Pearson/Prentice-Hall, 2008.

Hanly, Jerry R.; Koffman, Elliot B.; Problem Solving and Program Design in C, Pearson Education, 2013.

Joyanes, L. Fundamentos de la programación. Algoritmos y Estructura de Datos, McGraw-Hill, 2008.

Kernighan, Brian W.; Ritchie, Dennis M. El lenguaje de programación C, Prentice-Hall Hispanoamericana, 1991.

Kruse, Robert Leroy; Tondon, Clovis L.; Leung, Bruce P. Data structures and program design in C, Prentice-Hall, 1997.

Weiss, Mark Allen. Estructuras de datos y algoritmos, Addison-Wesley Iberoamericana, 1995.

Material complementari