Descripció
Proporciona a l'estudiant els elements necessaris per poder conèixer la situació del mercat de les TIC, identificar les principals tendències i característiques del sector. Així mateix, s'introdueixen també els fonaments del marc regulador i aspectes legals d'aplicació en les TIC.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs

No es requereixen coneixements previs.

Objectius

- Identificar els indicadors macroeconòmics que regeixen el sector de les TIC
- Coneixement dels models que representen el comportament del mercat i el seu equilibri
- Aplicació de la regulació actual sobre les TIC en la societat del coneixement
- Anàlisi dels efectes de les TIC en la privacitat de les persones
- Coneixement del mercat relatiu a les tecnologies de la Societat de la Informació

Continguts

Mercats Tecnològics
1. Mòdul conceptual
1.1. Marc d'anàlisi de mercats
1.2. Indicadors i fonts d'informació dels mercats TIC
1.3. Entorn estratègic dels negocis TIC
1.4. Tendències i caracterització del mercat de banda ampla
1.5. Caracterització del mercat de vendors
2. Mòdul de mercats i segments Telecomunicacions
2.1. Tendències i caracterització del mercat de Xarxes Fixes
2.2. Tendències i caracterització del mercat de Xarxes Mòbils
2.3. Tendències i caracterització del mercat de Infraestructures
3. Mòdul de mercats i segments de la Societat de la Informació
3.1. Tendències i caracterització del mercat d'Internet
3.2. Tendències i caracterització del mercat Broadcast i Media
Regulació de les TIC
1. Fonaments del Dret
2. Formes jurídiques de la societat mercantil
3. Protecció de Dades personals
4. Serveis de la Societat de la Informació
5. Regulació de les Telecomunicacions
Macroeconomia
1. Introducció
1.1. Què és la macroeconomia? Què intenta resoldre la macroeconomia?
1.2. Principals variables macroeconòmiques
1.3. La dimensió temporal en la macroeconomia
2. Anàlisi macroeconòmic a curt termini
2.1. El mercat de béns. La mesura del valor de l'activitat econòmica: El PIB
2.2. El mercat financer
2.3. El model IS-LM
Microeconomia
1. Escassetat i necessitat de triar
2. Oferta i demanda
3. Economia de mercat i economia mixta
4. Demanda individual i el mercat
5. Monopolis i oligopolis
6. Externalitats i béns públics

Metodologia

Classes magistrals
Estudi de casos
Resolució d´exercicis

Avaluació

Exàmens
Informes/treballs realitzats en grup
Presentacions
Participació a classe