Descripció
Aquest curs està concebut com un estudi introductori als mètodes estadístics i aplicacions en els negocis. Es tractaran els següents temes principals: - Estadística descriptiva: l'ús d'eines gràfiques i numèriques per descriure dades - Conceptes bàsics de probabilitat i variables aleatòries discretes: la comprensió i distribucions de probabilitat contínues - Introducció a l'estadística inferencial i aplicacions de negoci: la presa de mostres per a fer inferències sobre la població. La prova d'hipòtesis, intervals de confiança, anàlisi de la variància. - Correlació i regressió lineal
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

objectius
- Entendre els gràfics, diagrames i altres gràfics relacionats que representen la informació estadística.
- Analitzar, discutir i extreure la informació correcta a partir d'algunes dades estadístiques.
- Comprendre com dur a terme una prova estadística adequada en una determinada població

Continguts

Sessions Ordre del dia i Programa del Curs
Aquests són els temes que es tractaran durant el curs:
1. Introducció
2. Estadístiques descriptives: Mètodes tabulars i gràfiques
3. Estadística descriptiva: mesures numèriques
4. Introducció a la probabilitat
5. Distribucions de probabilitat discretes
6. Distribucions de probabilitat contínues
7. Mostreig i Distribucions mostrals
8. Interval Estimació
9. Regressió Lineal Simple
10. Regressió lineal múltiple
11. Proves d'hipòtesis
12. Programació Lineal
Descripció Del Projecte
L'objectiu d'aquest projecte és aplicar els conceptes estadístics apresos a classe progressivament, a partir de la recopilació de dades, a través d'anàlisis de dades, la interpretació de les dades. En particular, el projecte constarà de les següents etapes:
 Proposar una pregunta d'investigació a analitzar
 Anotar la hipòtesi bàsica (basat en la teoria).
 Dissenyar un qüestionari. Definir variables (pensar en variables dependents / independents).
 Execució del qüestionari
 Recull de dades
 Netejar dades
 L'estadística descriptiva de les dades
 Distribució de probabilitat de les dades
 L'anàlisi de regressió de les dades
 La prova d'hipòtesis
 Conclusions finals a la pregunta d'investigació proposats inicialment.
 Informe final
El projecte es durà a terme en equips de 3 estudiants. El projecte ha de contenir no més de 2.000 paraules i haurà lliurar fulls d'Excel. Hi haurà diversos punts de control al llarg del curs per assegurar-se que cada grup està avançant amb els projectes. Aquests seran els punts de control estimats:
1. Setmana 2. Proposta de projecte. Descripció dels qüestionaris (dades que s'han de recollir).
2. Setmana 4. Resum de la recollida de dades
3. Setmana 5. Estadística descriptiva i mesures numèriques basades en dades
4. Setmana anàlisi 10. Regressió
5. Setmana 12. Informe final.

L'informe final ha d'incloure un breu resum executiu i ha de ser escrit en l'estil de negocis. És important incloure gràfics, la seva interpretació de les dades i l'anàlisi de dades. Tots els càlculs tècnics han d'estar en el full d'Excel.
Advertència: El plagi d'altres estudiants o d'Internet es traduirà en un suspens automàtic en l'assignatura.

Metodologia

El curs constarà de dues sessions a la setmana: un lliçons i una sessió de tipus tutorial. Les lliçons seguiran de prop l'estructura i el contingut del llibre de text principal. La tasca setmanal s'establirà, en funció del material cobert durant les lliçons, serà revisat en la sessió tutorial. Els estudiants també seran introduïts a les funcions estadístiques disponibles en Microsoft Excel, que s'utilitzés àmpliament en els entorns empresarials i de treball domèstic i es farà familiar per als estudiants.

Avaluació

AVALUACIÓ
Assistència, participació a classe, exercicis 5%
Projecte 20%
Examen parcial 30%
Examen final 40%

L'examen final cobrirà el material de la segona part del curs.
REQUISITS I EXPECTATIVES
- Assistir a classe i participar-hi. Aquest curs és pràctic, i només és eficaç si tothom participa activament. Simplement assistir a classes NO conta com a participació.
No ha de tenir més de tres absències per tot el semestre. Les situacions especials es tindran en compte si cal / justificada.
- Ser puntual. Vine a classes a temps.
- Estigui preparat per a cada classe. Pot ser que tinguem proves de tant en tant, i això no serà anunciat.
- Demostrar la integritat acadèmica en tot el seu treball. Si són capturats en trampes en qualsevol forma en els exàmens, estar preparat per rebre un suspens en el curs, i s'enfronten a les conseqüències.
Política de telèfons i portàtils. Els telèfons no estan permesos a classe: ni hi ha trucades ni missatges de text. Si us plau, apagar-los. No hi ha calculadores, menys sol-licitats específicament per l'instructor.
- Portàtils. L'ús dels ordinadors portàtils només es permet sota el permís del Professor i amb l'únic propòsit de prendre notes o consultar el llibre de text. Si s'utilitzen per a altres fins, a continuació, es prohibirà el seu ús.
- Data De Revisió
Una vegada que el semestre ha acabat i les qualificacions finals publicada, hi haurà un interval de temps dedicat a la revisió.

Política de recuperació
La recuperació serà un examen escrit, i compta com un 100% de la qualificació total.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

El llibre principal per a aquest curs és:
Fundamentals of Business Statistics, Sweeney, D. Williams, T. & Anderson, D. Cengage Learning; 6th edition 2011.
Els llibres de text universitaris comparteixen una similar estructura, l'estil i el contingut dels llibres de text adoptats. Per exemple:
Basic Statistics for Business & Economics, by Douglas A. Lind, William G. Marchal, and Samuel A. Wathen. McGraw-Hill, 5th edition, 2006 (international edition).
Un llibre d'estil diferent, però que és molt intuïtiu és:
Statistics, by David Freedman, Robert Pisani, Roger Purves. Norton. W. W. Norton & Company; 3rd edition, 1998.

Material complementari

També hi ha un nombre creixent de recursos on line i llibres com http://onlinestatbook.com