Descripció
Macroeconomia mira l'economia a nivell agregat, en general a nivell nacional, sinó també des d'una perspectiva regional o global. Es tracta de qüestions que els estudiants poden llegir en diaris, com la inflació, la desocupació, la política fiscal i la política monetària, les taxes d'interès, el creixement econòmic, etc. El curs introduirà als estudiants a les principals teories macroeconòmiques, proporcionant-los eines per entendre l'evolució econòmica i els debats polítics, i la capacitat per avaluar les tendències macroeconòmiques.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
4.00
Coneixements previs
Objectius

Proporcionar als estudiants una comprensió de les principals forces macroeconòmiques en el treball en una economia moderna, les teories que tracten d'explicar aquestes forces i la capacitat d'interpretar les tendències econòmiques i participar en el debat polític.

Continguts

1. Mesurar la Renda la Nació (Capítol 23). El flux circular de la renda i el producte interior brut (PIB).
2. Mesura del cost de vida (capítol 24). L'índex de preus al consumidor i el deflactor del PIB, i la diferència entre les variables econòmiques reals i nominals.
3. Producció i el Creixement (Capítol 25). Els determinants de llarg termini el creixement econòmic: l'acumulació de capital, el creixement demogràfic i la productivitat.
4. Estalvi, Inversió, i el Sistema Financer (Capítol 26). La relació entre l'estalvi i la inversió, el paper de la taxa d'interès per a exercitar l'oferta i la demanda de fons prestables en equilibri. Estalvi públic contra l'estalvi privat.
5. Les eines bàsiques de Finances (Capítol 27). Destacar només.
6. Ocupació i Atur (Capítol 28). Només destacar
7. El sistema monetari (Capítol 29). La funció dels diners, la definició de diners, l'oferta de diners, el paper del banc central i els bancs comercials a la creació de diners.
8. Creixement dels diners i la inflació (Capítol 30). La neutralitat dels diners a llarg termini, la impressió de diners, la inflació com un impost, els costos de la inflació.
9. Economia oberta Macroeconomia Conceptes Bàsics (Capítol 31). Balances comercials, els fluxos d'inversió internacional, tipus de canvi, la paritat del poder de compra.
10. La teoria keynesiana (Capítol 33). La creu keynesiana, efecte multiplicador i IS-LM model.
11. La demanda agregada i l'oferta agregada (Capítol 34). En explicar les fluctuacions a curt termini de l'activitat econòmica: els auges i recessions.
12. La influència de la política monetària i fiscal a la demanda agregada (Capítol 35). A les opcions de política governamental.
13. El "trade-off" a curt termini entre inflació i atur (Capítol 36). La corba de Philips. Destaca només.

Metodologia

El curs seguirà de prop l'estructura que figura en el llibre de text, Economics, by Mankiw, N. Gregory and Taylor, Mark P. (This is the European edition of Principles of Economics, by N. Gregory Mankiw). Anem a tractar de cobrir el material principal en els capítols 23 a 36 d'aquest llibre, i el material seleccionat dels capítols 37 i 39).

La tasca setmanal posarà a prova els coneixements de l'alumnat sobre el material cobert durant les lliçons. Els estudiants també podran preparar i presentar a classe una avaluació macroeconòmica d'un país que hagin triat.

Avaluació

Avaluació Contínua:
Assistència, participació i projecte de curs 30% (10% + 5% + 15%)
Examen parcial 40%
Examen final 30%
Política de recuperació: els estudiants que no aproven el curs (nota mitjana ponderada <5) poden fer l'examen de recuperació en el qual torna a entrar tot el material cobert en el curs. La qualificació del curs de l'alumnat serà llavors la mitjana ponderada de la qualificació de l'examen de recuperació (70%) i la qualificació original de l'estudiant per al projectes de curs, l'assistència i participació (30%)

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

lectures:
Així com el llibre de text principal, les lectures addicionals es publicaran al estudy o seran lliurats a classe. La majoria d'aquestes lectures consistirà en articles de diaris o revistes, en general des del Financial Times i The Economist, o de blocs o les institucions econòmiques pertinents.
Mankiw, N. Gregory and Taylor, Mark P., ECONOMICS, 2nd edition, Cengage Learning EMEA
(The US edition of the this book is: Mankiw, N. Gregory, Principles of ECONOMICS, South Western)

Begg, D., Dornbush, R. & Fisher, S., ECONOMICS, Ed. Mc Graw Hill.