Descripció
1. Dades descriptives de l´assignatura: 1.1. Codi: AS019. 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral S5 1.4. Crèdits ECTS: 3 1.5. Professor responsable: Montserrat Villaverde 1.6. Idioma: Català
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs

2. Prerequisits:

L´arquitectura i les obres dels mestres de l´arquitectura moderna.

Objectius

3. Competències que l´assignatura vol contribuir a desenvolupar:

COMPETÈNCIES GENERALS

Competències interpersonals
IT1-Adquirir capacitat de crítica
IT2-Treball en equip
IT7-Capacitat de treballar en un context internacional

Competències sistemàtiques
CS1-Aplicar coneixements a la pràctica
CS2-Habilitats d´investigació
CS3-Capacitat d´aprendre
CS7-Coneixements de cultures i costums d'altres països
CS8-Treballar de forma autònoma

Competències instrumentals
ISI-Capacitat d'anàlisi i de síntesi
IS5-Comunicació
IS8-Habiliades de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar informació de fonts diverses)

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Habilitats
A6-Ideació gràfica
A8-Crítica arquitectònica
A28-Anàlisi tècnica de projectes

Coneixements
B4-Anàlisi de formes
B8-Bases artístiques
B9-Teoria general
B10-Història general de l'arquitectura

4. Objectius d´aprenentatge de l´assignatura:

Els graduats del nostre programa de `La Pervivència de l´Arquitectura Moderna´ adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:
1. Tenir els coneixements de les obres, els fets i els escrits més rellevants de la segona meitat del segle XX, per a la pràctica de futurs projectes. (a)
2. Comunicar-se eficaçment tant de forma oral com escrita. (b)
3. Entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb l´exercici de la seva professió així com la necessitat de mantenir una formació permanent. (c)

Continguts

1. Erik Gunnar Asplund: l´arquitectura del classicisme nòrdic i la seva influència en la modernitat de l´arquitectura que es desenvolupa al nord d´Europa.
2. Alvar Aalto: l´assimilació de la modernitat i la seva adequació a un territori amb una cultura pròpia i una nova visió de l´arquitectura orgànica.
3. Louis I. Kahn: arribar a la modernitat a través de l´ordre i el classicisme. La importància de la geometria sense renunciar al concepte de monumentalitat.
4. Arne Jacobsen: l´expressió i el gust per un nou llenguatge des de la modernitat. La posta en valor de la tradició local entesa com un llenguatge reconeixible que ha de persistir.
5. Guiuseppe Terragni: una visió curta però plena d´una gran densitat, del llenguatge del moviment modern al nord d´Italia. Un cas singular.
6. Pierre Charreau: La Maison de Verre, com exemple de cóm l´arquitectura moderna afronta la intervenció en un edifici històric del París del 1800.
7. James Stirling i el New Brutalism associat a les noves tecnologies en l´arquitectura. Recuperació del lideratge fruit de la reevolució industrial del segle XVIII.
8. Alison & Peter Smithson. El tribut del mestre del `less is more´ i la importància del contexte urbà com a referencia d´una arquitectura no allunyada de la societat, l´entorn social i ambiental.

Metodologia

6. Enfocament metodològic d´ensenyament-aprenentatge per assolir els objectius:

Competències instrumentals:
Coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi.
Coneixements bàsics de la professió.
Comunicació escrita en la pròpia llengua.
Competències interpersonals:
Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat per comunicar-se amb persones no expertes en la matèria.
Compromís ètic.
Competències sistemàtiques:
Capactiats d´aplicar els coneixements a la pràctica.
Capacitat d´aprendre.
Capacitat per generar noves idees.
Coneixements de cultures i costums d´altres països.

Descripció de la matèria
La matèria es guia per un procés creatiu que va des de l'estudi d'algunes obres arquitectòniques rellevants, continua amb un anàlisi formal i conceptual d'aquestes obres, i finalitza amb noves propostes a partir del principis formals i conceptuals descoberts.

Dedicació a l´assignatura 3 Crèdits ECTS a 26 crèdits/hora=78 hores
Dedicació semestral 19 setmanes (17 lectives + 2 exàmens)
Dedicació setmanal 4 hores / setmana lectiva

Concepte Total hores
37 hores lectives
Teoria…………………………………….………………………. 24
Pràctiques…………………………………………………………. 13
31 hores treball de l´alumne (individual i en grup)
Tutelat …………………………………………………………. 9
No tutelat ………………………………………………………. 22
TOTAL HORES DEDICACIÓ AL MARGEN DE EXÀMENS 68
Hores preparació examen……………………………………….. 8
Hores d´examen…………………………………………………. 2
TOTAL DEDICACIÓ SEMESTRAL 78
Activitats formatives:
- Anàlisis conjunt de conceptes en seminaris. 35%
- Anàlisis conjunt (professor i alumne) en casos d´estudi. 20%
- Comprensió, posta en comú, debat i comentaris dels treballs dels alumnes. 10%
Treballs a desenvolupar presencialment o en un espai virtual, compartint a la xarxa la resolució de les propostes. 35%

Activitats formatives:
- Anàlisis conjunt de conceptes en seminaris. 35%
- Anàlisis conjunt (professor i alumne) en casos d´estudi. 20%
- Comprensió, posta en comú, debat i comentaris dels treballs dels alumnes. 10%
- Treballs a desenvolupar presencialment o en un espai virtual, compartint a la xarxa la resolució de les propostes. 35%

Avaluació

7. Avaluació del nivell d´assoliment dels objectius:

Es faran dues avaluacions: una corresponent al treball que desenvoluparà l´alumne sobre una obra construïda per d´un arquitecte, i una segona corresponent a l´examen escrit que es farà al final del semestre. És important l´assistència, la participació i poder aprovar l´assignatura tenint present les pautes expressades.

Criteris avaluació

Els criteris d´avaluació de resultats es basaran en 3 objectius:

Objectiu 1:
- L´estudiant ha de demostrar habilitat per conèixer els fets, textos i obres més rellevants de l´arquitectura de la segona meitat del segle XX. (a)
Objectiu 2:
- L´estudiant ha de demostrar poder comunicar-se eficaçment tant de forma oral com escrita. (b)
Objectiu 3:
L´estudiant ha d´entendre tots els aspectes contemporanis relacionats amb l´exercici de la seva professió així com la necessitat de mantenir una formació permanent. (c)

Sistemes d´avaluació de competències adquirides SISTEMES % COMPETÈNCIES ADQUIRIDES
Exàmens 20 IS, IT, CS, GRUP A GRUP B
Treballs fets a casa 20 IS, IT, CS, GRUP A GRUP B
Informes/treballs fets en grup 20 IS, IT, CS, GRUP A GRUP B
Projectes 20 IS, IT, CS, GRUP A GRUP B
Participació a classe 20 IS, IT, CS, GRUP A GRUP B
D´acord amb l´Article 5 del Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, els resultats obtinguts per l´alumne a cada una de les matèries del Pla d´Estudis, es qualificaran en funció de la següent escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d´un decimal, a la que es podrà afegir la seva corresponent qualificació quantitativa:
0-4.9: suspès (SS) | 5.0-6.9: aprovat (AP) | 7.0-8.9: notable (NT) | 9.0-10: sobresortint (SB)

Bibliografia bàsica

8. Fonts d´informació bàsica. Bibliografia:

Montaner, Josep Maria, Después del movimiento moderno, arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1993.
Frampton, Kenneth, Historia crítica de la arquitectura moderna, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1998.
Moneo, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, Actar, Barcelona, 2004.
Colqhoun, Alan, La arquitectura moderna, una historia desapasionada, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 2005.
Capitel, Anton, Las formas ilusorias en la arquitectura moderna, Tanais Ediciones, Sevilla, 2005.

Material complementari

Smithson, Alison y Peter, Cambiando el arte de habitar. Piezas de Mies, Sueños de Eames, los Smithson. Editorial Gustavo Gili S.A., Barcelona, 2001.
Vidotto, Marco, A+P Smithson, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1997.
Gropius, Walter, Apolo en la democracia, Monte Avila Editores, Caracas, 1968.