Descripció
L´assignatura proposa un apropament als diferents procediments de recerca a l´arquitectura, a través de la visió plural de diferents protagonistes. Es planteja la pregunta de com ha de ser o es la formulació de una recerca als diferents àmbits de l´arquitectura: projectes, urbanisme, construcció i representació. Per aconseguir respondre a aquesta qüestió, aquest curs s´organitza en diferents apartats dedicats a investigadors que explicaran les seves metodologies i experiències a la seva aproximació a la recerca.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
3.00
Coneixements previs

Títol d´arquitecte o enginyer d´edificació.

Objectius

L´objectiu es proporcionar pautes per a la formulació d´una investigació, per aquells que s´han d´enfrontar per primer cor als dubtes propis d´un primer plantejament. A través de les diferents conferències l´alumne iniciarà un exercici de reflexió i reconstrucció trobant pautes d´actuació per aplicar a les seves pròpies recerques.

Continguts

El curs s´organitza en diferents apartats, dedicats cadascú a una línia de recerca del màster: projectes, urbanisme, construcció i representació.
A les classes els conferenciants exposaran els seus mètodes d´aproximació a través de la seva experiència a la recerca. No es tracta només de comprendre la pluralitat d´àmbits d´una disciplina tan variada com l´arquitectura, si no d´oferir les múltiples versions possibles de l´exercici d´una activitat: la recerca.

Metodologia

El curs combina les classes teòriques amb les classe pràctica. La classe teòrica es divideix en tres apartats de treball dedicats cadascú als àmbits de: projecte i tecnologia, ciutat i territori i representació i concepció. Entre cada apartat hi ha una sessió de treball i discussió sobre els treballs que els alumnes realitzaran en paral-lel.

Avaluació

L'avaluació depèn de les competències de cada assignatura.

Criteris avaluació

L´avaluació de l´assignatura es continua. A més de les diferents presentacions periòdiques dels estudiants a tota la classe, s´haurà de realitzar un treball final per aprofundir a l´anàlisi de l´objectiu del curs.

Bibliografia bàsica

Eco, Umberto. Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y
escritura. 1ª ed. Barcelona: Gedisa, 2001.
Foqué, Richard. Building Knowledge in Architecture. 1ª ed. University Press Antwerp, 2010.
Gastón, Cristina y Teresa Rovira. El proyecto moderno. Pautas de investigación. 1ª. ed.
Barcelona: Ediciones UPC, 2007.
Groat, Linda y David Wang : Architectural Research Methods.1ª ed. Estados Unidos: John
Wiley & Sons, 2002.
Laurel, Brenda. Design Research: Methods and Perspectives. 1ª ed. Cambridge: MIT Press,
2003.