Descripció
L’assignatura donarà eines digitals a l’alumne, de manera que li permeti expressar-se a través de la creació d’elements tridimensionals. Un recorregut introductori per les diferents eines que trobarem en Blender li permetrà familiaritzar-se en conceptes bàsics relatius a la creació de geometria, materials i textures, a més de posar les bases per a, més endavant, fer ús de tècniques més avançades.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

L’alumne és capaç de crear animacions 3D senzilles.

Continguts

Tema 1. Introducció i Pipeline 3D (1 sessió)
- Que és la Pipeline 3D
- Estructura i etapes de la Pipeline 3d
- Que és Blender
- Fundació Blender
- La comunitat de Blender (generalista 3d, gratuït, open-source)
- Plataformes (disseny 3d, publicitat, videojocs, cinema)
- Instal·lació.
- Objectius

Tema 2. Interfície i navegació (1 sessió)
- Splash Screen
- Configuració i preferències
- Interfície.
- Workspaces
- Crear i guardar
- Recerca, shorcuts i favorits

- Navegació, càmeres i vista local
- Escenes, objectes i col·leccions

Tema 3. Conceptes bàsics (1 sessió)
- Seleccions i objectes actius
- Creació d’objectes
- Moure, girar i escalar
- Cursor 3d i punts de pivot
- Duplicats, instàncies i usuaris
- Modes d’interacció

Tema 4. Modelatge 3D (6 sessions)
- Layout
- Mode edició i malles
- Eines de modelat
- Edició multiobjecte
- Normals invertides
- Modes i opcions de visualització
- Menús radials
- Modificadors
- Box modelling
- Poly2Poly
- Revolució
- Revolució Interactiva
- Toplogia
- Introducció a l’esculpit
- Retopologia

Tema 5. Materials, textures i introducció a les llums (4 sessions)
- Organització de l’escena (jerarquies, col·leccions i preparat de l’escena)
- EEVEE i Cicles
- Selecció de motor de render
- Shading bàsic
- Introducció als nodes
- Editor de nodes
- Textures
- HDRI i materials PBR
- Llums

Tema 6. Render i composició (1 sessió)
- Càmeres
- Render amb EEVEE
- Render amb Cycles
- Composició amb nodes

Tema 7. Grease Pencil (1 sessió)
- Interfície d’usuari
- Mode d’objecte
- Mode de dibuix
- Capes 2D
- Animació básica
- Rendering

Metodologia

L’assignatura es composa per 15 sessions de 4 hores cadascuna, on es treballarà a través de diverses metodologies docents actives. A cada sessió s'impartirà una classe amb una durada d'entre 30 i 60 minuts seguida per un exercici guiat. Al llarg del curs es realitzaran 4 treballs parcials que seran integrats en el projecte final. Aquest projecte és de temàtica lliure i ha d'integrar elements que demostrin l'enteniment de totes les àrees cobertes en el curs. L’alumne ha de finalitzar el semestre coneixent el software Blender i sabent aplicar-lo a les seves creacions plàstiques.

Avaluació

Es requerirà la documentació dels exercicis realitzats en cadascuna de les sessions, junt amb els 6 treballs parcials que es sol·licitaran al llarg del curs, a més de la presentació i entrega del projecto final. El percentatge de l’avaluació es distribuirà de la següent manera:

15% Assistència i participació a classe.
25% Documentació d’exercicis realitzats a classe.
25% Treballs parcials, corresponents a cadascuna dels temes de l’assignatura.
35% Projecte final.
Tant a les entregues com a la documentació escrita serà imprescindible que hi hagi una correcta presentació, ortografia, redacció gramatical, així com puntualitat i compliment dels termes acordats.

Criteris avaluació

El percentatge de l’avaluació es distribuirà de la següent manera:

10% Assistència i participació a classe.
25% Treballs parcials, corresponents a cadascuna dels temes de l’assignatura.
65% Projecte final.
Les entregues han de complir les normes i els terminis establerts.

Bibliografia bàsica

“Blender 2.80 Reference Manual.”, Blender Foundation, https://docs.blender.org/manual/en/latest.
Siddi, Francesco. “Get Started: Blender fundamentals” Blender Cloud Courses, Blender Foundation, https://cloud.blender.org/p/blender-fundamentals.
“Fresh Blender News, Every Day”, Blendernation, https://www.blendernation.com
“Home of the Blender Community”, BA: Blenderartist.org, https://blenderartists.org
“The Guerrilla CG project”, https://vimeo.com/user904568

Material complementari