Descripció
Aplicació de la ciència de les dades a les xarxes de sensors i als sistemes d'objectes connectats.
Tipus assignatura
Optativa que no es cursa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Recomanable: coneixements en arquitectura de protocols de comunicació, tecnologies d'internet del futur, xarxes de dades i ciberseguretat.

Les matèries anteriors del màster.

Objectius

L'assignatura explica breument la relació que pot existir entre el món de la Internet del Futur (particularment Internet of Things) i els processos de captació, emmagatzematge i processament de dades per finalment dur a terme la pertinent actuació sobre el sector que es monitoritza. Ens centrarem en tres àmbits d'aplicació clarament diferenciats: Ciber seguretat, gestió de xarxa i SIoT.

Continguts

Àmbit: Ciber seguretat
• Fases de la gestió de la seguretat: prevenció, detecció, protecció, resposta davant Incidents
• Security Analytics i fonts d'informació
• Sistemes de seguretat (Next Generation Firewall Perimetral, Antivirus, Proxy, Network Access Control, Advanced Malware Protecction, Web Application Firewall, DLP de Red & Host, Intrussion Prevention System, Denid of Service Protection, etc ...).
• El SIEM (Security Information and Event Management)

Àmbit: Network Management System
• Administració d'una xarxa
• Monitorització de serveis
• Fog computing vs Cloud computing

Àmbit: Social Iot
• Processament del llenguatge natural per actuar sobre els dispositius i crear comunitats ad hoc de dispositius.
• Algorismes de community Goodness.
• Composició de serveis definits amb diferents ontologies.
• Similitud serveis i ontologies.

Nota: els temes i els mètodes en qüestió es poden ajustar i/o modificar a criteri de la coordinació del màster.

Metodologia

Lliçó magistral
Treballs en grup

Avaluació

Treballs de recerca i informes

Criteris avaluació

Treballs de recerca i informes (100)

Bibliografia bàsica

Es detallarà a classe.

Material complementari

Tot el material de classe (presentacions, exercicis, articles, documents, etcètera) es compartiran a la carpeta de l'assignatura de la Intranet de La Salle: eStudy.