Descripció
1. Dades descriptives de l´assignatura: 1.1. Codi: GE007. 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria. 1.3. Impartició: Semestral (S7) 1.4. Crèdits ECTS: 3 1.5. Professor responsable: Lisa Kinnear i Judith Cortés. 1.6. Idioma: Anglès.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Professor
Coneixements previs

Haver aprovat la assignatura d´anglès corresponent al 3er. curs.

Objectius

3. Competències que l´assignatura vol contribuir a desenvolupar:

Competències interpersonals (IT):

- IT3.Que siguin capaços d'adquirir habilitats interpersonals.
- IT5.Que siguin capaços de comunicar-se amb persones no expertes en la matèria.
- IT7. Que siguin capaços de treballar en un context internacional.

Competències sistèmiques (CS):

- CS3. Que siguin capaços de desenvolupar noves estratègies d'aprenentatge.
- CS4.Que siguin capaços de readaptar-se a noves situacions.
- CS11.Que siguin capaços de preocupar-se per la qualitat i la millora contínua.

Competències específiques:

E-33 Intensificació en els àmbits del disseny, de l'execució i gestió d'obres i empreses, de la gestió integrada, de la qualitat, del medi ambient i de la seguretat. També de l'idioma tècnic i de les pràctiques en empresa.

4. Objectius d´aprenentatge de l´assignatura:

Aprofundir en l'adquisició de les normes que governen les estructures gramaticals angleses, des d'una perspectiva teòrica i pràctica, amb la finalitat d'augmentar la competència comunicativa de l'alumne en contextos professionals.
Estudiar les estructures i el vocabulari específics de l'anglès tècnic amb la finalitat de que l'alumne pugui emprar-los de manera creativa, eficaç i autònoma.
Desenvolupar les destreses i els coneixements gramaticals i d'anàlisi lingüística aplicades a la comprensió i traducció de textos tècnics d'Arquitectura en anglès.

Continguts

5. Blocs temàtics en que s´organitzen els continguts de l´assignatura:

1. The changing profession of architecture (tense review)
2. Globalization and climate change (future tenses)
3. Co-housing and homes of the future (compartitives/superlatives)
4 Refugee housing solutions (passive)
5. City sprawl and changing dwelling habits
6. Social networking in architecture

1. Continguts gramaticals.

1.1. Revisió del sistema dels temps verbals.
1.2. Verbs modals i estructures condicionals 0,1,2,3 + `mixed.´
1.3. Preguntes (directes, indirectes, subjecte/objecte).
1.4. Contrast links.
1.5. Ordre d´adjectius.
1.6. Comparatius i superlatius.
1.7. Estructura passiva + `have something done´.
1.8. So, either, nor, both.
1.9 Futurs (will, going to, present simple, present continuous, future continuous, future perfect).

2. Continguts lèxics.
2.1. Biografies d´arquitectes.
2.2. Vocabulari tècnic de la construcció.
2.3. Treball, feines i negocis.
2.4. Vivències i records personals.
2.5. Descripció d´un edifici - conceptes d´edat, mida, forma, materials etc.
2.6. Descripció d´un edifici - preposició.
2.8. Anàlisis de números.
2.9. Medi ambient.
2.10. Infraestructures i transport.
2.11. Llenguatges i terminis informàtics.

Metodologia

6. Enfocament metodològic d´ensenyament-aprenentatge per assolir els objectius:

La metodologia emprada en aquesta assignatura separa les classes en dos tipus: les classes teòriques i les sessions dedicades a posar en la pràctica els coneixements adquirits en les classes teòriques.

6.1. Classes expositives:
El professor imparteix al llarg del curs els conceptes teòrics de l´assignatura mitjançant classes expositives. En aquestes classes els alumnes també participen en activitats de formal oral o escrit segons els conceptes explicats. La proporció del temps dedicat a cada una d´aquestes tasques durant les classes expositives és aproximadament del 60% a explicació i l´altre 40% a exercicis orals i escrits.

6.2. Treballs que s´han de fer a casa:
A part dels exercicis i les activitats que es fan a classe l´alumne ha de fer altres treballs a casa. La finalitat d´aquests treballs és la d´afermar les idees teòriques de forma que després puguin ser aplicades en contextos més pràctics.

Metodologia i activitats formatives:

Classes teòriques/classes de pràctica del idioma aplicat a la construcció/resolució d'exercicis en grup/treballs fets a casa/presentacions i conversa individuals/col-loquis interactius.

Continguts en crèdits ECTS:

4rt curs, 3 cr. ECTS, 50% pes en matèria: Llenguatge oral i escrit/continguts funcionals i gramaticals/continguts lèxics: biografies d'arquitectes/descripció d'edificis/llenguatge i terminologia constructiva/llenguatge i terminologia informàtica.

Total hores presencials: 50%, 1,5 cr. ECTS, dividides en:
Hores de classe expositiva: (IS/IT/CS/B/E) 25% (0,75 ECTS)
Hores de classe pràctica: (IS/IT/CS/B/E) 25% (0,75 ECTS)

Total hores de treball de l'alumne: 50%, 1,5 cr. ECTS, dividides en:
Estudi individual: (IS/CS/B/E) 50% (1,5 ECTS)

TEMPORALITAT SEMESTRAL

Dedicació a la assignatura 3 crèdits x 26 hores = 78 hores totals
Dedicació semestral 18 setmanes (16 lectives + 2 d`exàmens)
Dedicació setmanal 78 hores/ 18 setmanes = 4,33 hores/setmana

CONCEPTE Total hores
Classes expositives 17
Classes pràctiques 17
Estudi individual 33
Total hores dedicació al marge dels exàmens 67
Hores preparació exàmens 8
Hores exàmens 3
TOTAL DEDICACIÓN SEMESTRAL 78

Avaluació

7. Avaluació del nivell d´assoliment dels objectius:

Amb la finalitat d´avaluar si l´alumne ha assolit en un grau adequat els objectius perseguits a l´assignatura es fan servir diferents proves per obtenir dades de l´alumne:

A) Exàmens. (IS/IT/CS/E19/E29/E33)
Durant el curs es fan 2 exàmens principals repartits al llarg del semestre.

D) Treballs fets a casa. (IS/CS/E19/E29/E33)
Els exercicis proposats pel professor a classe i fets a casa són corregits pel professor i comentats a classe amb els alumnes. Es faran 5 presentacions escrites.

J) Participació a classe. (IS/IT/CS/E19/E29/E33)
El professor disposa d´una llista d´observacions possibles on anota els diferents comportaments i actituds presentades pels alumnes durant la classe.

Durant el curs s´informa en 2 ocasions a l´alumne del seu rendiment acadèmic. Cada una d´aquestes notes parcials es calcula de la següent forma: 70% nota de l´examen principal, 20% els treballs escrits fets a casa i 10% nota d´avaluació continua.

La nota d´avaluació contínua es calcula tenint en compte els punts D) i J). Es divideix fonamentalment en tres parts: una part de coneixement (aproximadament un 50%), una part d´actitud (30%) i una part d´esforç personal i participació (20%).

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

8. Fonts d´informació bàsica. Bibliografia:

Brieger, N. & Pohl, A. (2002): Technical English. Vocabulary and Grammar, Oxford: Summertown.
Dudley-Evans, T. et al., (1978): Engineering. Nucleus, Longman: London.
Lambert, V. & Murray, E., (2003): Everyday Technical English, Harlow: Longman.
Macmillan Career English (1984): Engineering: Civil and Mechanical Engineering. New York: Macmillan.
Waterhouse, G., (1981): English for the Construction Industry. London: Macmillan.
White, L., (2003): Engineering (Workshop), Oxford: Oxford University Press.

Material complementari

Gràmatica:
Hewings, M. (2005, 2nd ed): Advanced Grammar in Use, Cambridge: CUP.
Murphy, R (2003, 2nd ed): Essential Grammar in Use, Cambridge: CUP.
Murphy, R. (2004, 3rd ed): English Grammar in Use, Cambridge: CUP.
Sánchez Benedito, F., (2004, 8ª ed): Gramática Inglesa, Madrid: Pearson-Longman,
Swan, M y Walter, C., (1997): How English Works, Oxford: OUP.
Swan, M y Walter, C., (2001): The Good Grammar Book, Oxford: OUP.
Thornbury, S., (2004). Natural Grammar. (The keywords of English and how they work), Oxford: OUP.
Vince, M., (1998): Advanced Language Practice, Oxford: Macmillan-Heinemann.7.1 GGlosarios técnicos

Diccionaris:
Kennedy, F., (1996): The Wiley Dictionary of Civil Engineering and Construction English-Spanish/Spanish-English, Nueva York: John Wiley & Sons.
MacLean, J.H., y Scott, J. (1993, 1995): The Penguin Dictionary of Building, Londres: Penguin Books, Ltd.
Putnam, R.E. y Carlson, G.E., (2001): Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas, Madrid: Paraninfo.

E-recursos:
http://panther.bsc.edu/~jtatter/glossary.html
http://www.allwords.com/glossaryPage.php?CAT=ARC
http://www.artlex.com
http://www.geocities.com/aib_dicc/page2.html
http://www.kfki.hu/~arthp/database/glossary/glossary.html
http://www.soloarquitectura.com/favoritos/portalesconstruccion.html
http://directory.google.com/Top/Reference/Dictionaries/By_Subject/Archit...

Construcción:
http://www.cacontractorreferral.com/cgi-bin/glossary/glossary.pl
http://www.construir.com/