Descripció
L’assignatura parteix de coneixement que té l’alumne sobre la programació no estructurada i estructurada, i sobre aquest, li facilita eines orientades a aconseguir desenvolupaments de software eficients i de qualitat. Addicionalment, l’assignatura comprèn l’aprenentatge de la programació modular i l’ús de les eines de suport al desenvolupament associades a aquest tipus de programació. La programació modular és l’evolució natural de la programació estructurada, i el pas previ a la programació orientada a objectes.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

L’objectiu de l’assignatura és l’assoliment de coneixements orientats a l’obtenció de software de qualitat d’una forma eficient.

Més concretament, els resultats d’aprenentatge són:
• Implementar software.
• Programar de forma estructurada i modular.
• Saber treballar en grup.
• Capacitat per analitzar un problema i dissenyar una solució.
• Conèixer i aprendre a utilitzar eines pel desenvolupament, implementació, prova i control que contribueixin a augmentar l’eficiència en el desenvolupament i la qualitat del software.
Aquests objectius donen lloc a afrontar diverses assignatures del pla d’estudis, com ho són:
• Programació orientada a objectes.
• Metodologia del software
• Algorísmica avançada.
• Desenvolupament en entorns web.
• Desenvolupament en dispositius mòbils.

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Es coneix i s’aprèn a utilitzar eines per el desenvolupament, implementació, prova i control que contribueixen a augmentar la eficiència en el desenvolupament i la qualitat del software.

Continguts

A continuació es donen els descriptors de continguts i els blocs dels quals consta el temari de l’assignatura.
Descriptors de continguts proposats:
• Llenguatge C.
• Programació estructurada.
• Programació modular.
• Tipus Abstractes de Dades (TADs).
• Estructures de dades.
• Entorn de desenvolupament integrat.
• Eines de la programació modular.
• Eines pel control de versions.
• Eines de depuració.
• Desenvolupament de software.
El temari està agrupat en 3 blocs, aquests són:
1. Programació modular
2. Eines de suport al desenvolupament.
3. Desenvolupament de projectes.
En aquests blocs es treballen altres conceptes com per exemple:
1. Mètodes d’ordenació
2. Fitxers seqüencials
3. Fitxers d’accés directe

Metodologia

D1. Classes teòriques

Exposició de teoria per part del professor per tal que l’alumne assoleixi coneixements. El professor pot subministrar material de suport i l’alumne pren apunts i/o completa materials de suport. L’alumne pot intervenir ja sigui per resoldre dubtes i/o per a donar resposta a les preguntes que formuli el professor.

D2. Classes de problemes i exercicis

Implica la resolució de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos en la teoria. El professor pot convidar a l’alumne a participar a classe per tal de valorar l’adquisició i/o interpretació dels conceptes exposats.

D3. Classes de pràctiques

Resolució de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos en la teoria. S’utilitza equipament específic, com per exemple un ordinador, o altre material d’un laboratori o taller.

Avaluació

de poder avaluar cadascuna de les competències s’han especificat 3 sistemes d’avaluació diferents que permeten assignar-los a cadascuna de les competències, segons convingui:

Sistema d’avaluació Ponderació
E2 Exercicis, problemes i pràctiques (Nepp) 75 %
E5 Presentacions orals (Npo) 10 %
E6 Participació a classe (Nparticipacio) 10 %
E7 Portafoli (Nportafoli) 5 %

La nota final de l’assignatura es calcula segons l’expressió:

NFinal = 0,75*Nepp + 0,1*Npo + 0,1*Nparticipacio + 0,05*Nportafoli

Per tal de poder aplicar aquesta mitjana, Nepp ha de ser igual o superior a 5. En cas contrari no es calcula la mitjana i no s’aprova l’assignatura.

La nota d’exercicis, problemes i pràctiques consta de 2 blocs: un d’exercicis pràctics i un de projecte. Cadascun d’aquests 2 té una ponderació del 50% de la nota. Les notes d’aquests 2 blocs han de ser iguals o superiors a 5, altrament aquesta part (Nepp) queda suspesa i no s’aprova l’assignatura.

Nepp = 0,5 * Nepp_bloc1 + 0,5 * Nepp_bloc2

La nota del bloc 1 (Nepp_bloc1) es calcula com la mitjana aritmètica de les notes obtingudes en cadascun dels exercicis pràctics, tenint en compte que s’han de lliurar i obtenir una nota igual o superior a 4 en cadascun dels exercicis. Pel que fa a la nota del bloc 2 (Nepp_bloc2), aquesta és igual a la nota obtinguda en el projecte.

Si no s’aprova la nota d’exercicis, problemes i pràctiques (Nepp) en convocatòria ordinària (final 2n semestre), llavors al juliol hi ha l’opció de presentar aquells exercicis pràctics i/o el projecte per tal de recuperar la nota. Cal tenir en compte que la nota màxima que es pot obtenir en cada prova es veu reduïda (s’indicarà en els pous d’entrega segons el temps disponible).

Pel que fa a l’avaluació de la pràctica en un apartat posterior es detalla aquesta juntament amb tota la normativa de pràctiques.

Segons la Normativa de Còpies la categorització de les activitats d’avaluació de l’assignatura és la següent:
• Pràctica: Altament significativa.
• Exercicis. Altament significativa.
• Presentacions: Moderadament significativa.
Això vol dir que si algun estudiant copia en un dels exercicis, automàticament li quedarà un 0 en tota la qualificació de la Nepp_bloc1 que val el 50% de la nota de Nepp i, per tant, com s’han d’aprovar tant el bloc 1 com el bloc 2 quedarà l’assignatura automàticament suspesa.
NORMATIVA DE PRÀCTIQUES
Seguidament, s’exposen les normes bàsiques que cal respectar pel que fa al desenvolupament de la pràctica pel present curs acadèmic:
1. La pràctica de l’assignatura es podrà desenvolupar individualment o formant parella amb una altra persona matriculada a l’assignatura.
2. Independentment que es realitzi la pràctica individualment o en parella, aquesta opció cal que sigui notificada als monitors i professors de l’assignatura amb temps suficient perquè en quedi constància i es pugui assignar un número de grup de pràctiques i altres recursos tècnics, en cas de ser necessari.
3. És imprescindible tenir assignat un número de grup per a poder optar a presentar la pràctica i els checkpoints que aquesta té.
4. El grup de pràctiques ha d’estar identificat 3 setmanes abans de qualsevol lliurament de pràctiques. De no ser així, no s’admetrà la presentació de la pràctica en aquella convocatòria de lliurament.
5. En cas que durant el curs hi hagi algun canvi o modificació en els grups, caldrà notificar-ho als monitors i professors de l’assignatura perquè aquesta informació quedi actualitzada. De la mateixa manera, els canvis no seran permesos en les 3 setmanes anteriors a una convocatòria de lliurament (sí ho seran les separacions però no la formació de nous grups).
6. El llenguatge de programació emprat en les pràctiques serà el llenguatge C. Qualsevol pràctica presentada en qualsevol altre llenguatge o variant no serà admesa (C++, Java, etc.).
7. Perquè una pràctica sigui acceptada i opti a ser qualificada cal que es satisfacin 5 requeriments:
a. Ha d’haver estat lliurada al pou de pràctiques corresponent (amb el format indicat) abans del deadline corresponent.
b. Ha d’estar degudament estructurada i tenir la corresponent documentació interna.
c. Ha de tenir una memòria correcta.
d. Ha de funcionar correctament.
e. El grup que presenta la pràctica ha de superar l’entrevista individual amb els monitors de pràctiques on han de demostrar un coneixement profund de la pràctica en la seva totalitat.
8. Si qualsevol alumne no demostra un coneixement profund de la pràctica, suposarà la no acceptació de la pràctica per aquell alumne havent de realitzar-la, a partir d’aquell moment, de forma individual i no podent aprofitar cap recurs o codi de la pràctica anterior.
9. Si es detecta una còpia de pràctiques, s’aplicaran les sancions de la normativa de l’escola en les accions fraudulentes tipificades com a greus o molt greus.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari