Descripció
Aquesta assignatura pretén dona una formació aprofundida en la narrativa audiovisual i el relat dramàtic, especialment relacionat amb el món del cinema i l’animació.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

Donar a conèixer els mecanismes de la narrativa audiovisual, i proferir un model de relat dramàtic a partir de l’observació i l’anàlisi de la tradició, principalment cinematogràfica, i en el camp de l’animació.

Crear i elaborar un guió audiovisual.

Continguts

1. El guió és una cosa i la història n’és una altra o Història i narració.

2. El guió desapareix en el film o de la idea a l’story board.

3. Tècnica i pràctica del guió audiovisual.

Metodologia

El NCA es una nueva metodología de enseñanza adaptada para la universidad que promueve la educación activa situando el alumnado en el centro del proceso de aprendizaje. En este módulo, los estudiantes harán presentaciones, enseñarán y responderán a sus compañeros, analizarán filmes y participarán en debates. Será un entorno de aprendizaje dinámico con énfasis en la participación de los estudiantes.

Avaluació

- Assistència i puntualitat a les classes obligatòries, i participació en presentacions de guió a les classes [20% de la nota final].
- La finalització i presentació d’un guió individual d’un curtmetratge [40%].
- La finalització i presentació d’un guió de grup [40%].

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

CARRIÈRE, J. C. i BONITZER, P. Práctica del guión cinematográfico. Barcelona: Paidós, 1991.
CHION, M. Cómo se escribe un guión. Madrid: Cátedra, 2000.
DURAN, J. La ficció cinematogràfica, avui. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2011.
FIELD, S. El libro del guión. Fundamentos de la escritura de guiones. Madrid: Plot, 1994.
LAVANDIER, Y. La dramaturgia. Los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio, televisión, cómic. Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2003.
McKEE, R. El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la estructura de guiones. Barcelona: Alba, 2002.
VALE, E. Técnicas del guión para cine y televisión. Barcelona: Gedisa, 1985.

Material complementari