Descripció
L'assignatura presenta una visió global del procés d'internacionalització en un context de globalització, tant en el seu vessant de globalització progressiva de l'economia i empreses, com de les diferents maneres de constituir-se i operar internacionalment. L'alumne extraurà d'aquests coneixements unes pautes d'actuació empresarial diferencial i pràctica en un entorn cada vegada més global. Es tracta de descobrir per què i com s'internacionalitzen les empreses en el marc actual de globalització, en un context en el que cobren cada vegada més protagonisme els Països Emergents.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

- Conèixer els reptes en la gestió d'estratègies associades a el desenvolupament d'operacions en empreses que operen a nivell internacional.
- Identificar els aspectes essencials dels negocis internacionals des d'un punt de vista interdisciplinari i emfatitzant la visió d'una empresa multinacional.
- Desenvolupar uns coneixements i habilitats necessaris per analitzar les variables multiculturals i el seu impacte en els negocis internacionals.
- Conèixer les eines, instruments i tècniques de finançament d'operacions internacionals.

Continguts

- Expansió internacional.
- Globalització dels mercats: estratègia global.
- Entorn cultural.
- Mercats internacionals.
- Mercats emergents.
- Estratègies d'internacionalització.
- Introducció a el comerç internacional. Mitjans de pagament simples.
- Mitjans de pagament documentaris. Avals i garanties.
- Finançament internacional convencional i especialitzada.

Metodologia

Abans de l'inici de la sessió l'alumne ha de treballar pel seu compte les tasques prèvies, en aquest cas la lectura o visualització del material acadèmic recomanat pel professor, així com la resolució dels casos i exercicis proposats, els quals s'han de dipositar en el eStudy abans de l'inici de la classe.

Les sessions es divideixen en dos blocs:
- Bloc de teoria. El professor imparteix els conceptes i eines relacionats amb la temàtica de la sessió.
- Bloc de pràctica. Els alumnes apliquen i desenvolupen els conceptes i eines mitjançant casos i exercicis pràctics, així com a través de les referències a lectures i vídeos de preparació prèvia a les classes.

Després d'algunes sessions l'alumne ha de treballar de manera individual les tasques posteriors proposades en el pla de treball de l'assignatura que complementen els continguts de la sessió.

Avaluació

- Examen final: 40%. A l'inici de l'última sessió es realitzarà un examen tipus test que recull preguntes sobre les sessions prèvies. Constarà de 30 preguntes a resoldre en 45 minuts. Cada pregunta val 0.33 punts. Les respostes incorrectes resten 0.11 punts. El professor comentarà les preguntes de l'examen després que tots els alumnes hagin lliurat. És requisit indispensable per aprovar l'assignatura presentar-se a aquest examen final. Amb una nota igual o superior a 4 en l'examen final, es calcula la mitjana al costat de la resta de sistemes d'avaluació per determinar la nota de l'assignatura. Amb una nota inferior a 4 en l'examen final, l'assignatura queda suspesa sense possibilitat de calcular la mitjana al costat de la resta de sistemes d'avaluació.

- Treball en grup: 30%. El Projecte d'Implantació Internacional ha de dipositar-se en el pou de l'eStudy en la data indicada pel professor (extensió aproximada de mínim 9 pàgines en total amb les característiques de format detallades en el briefing), que serà de 2 dies abans de l'última sessió. Un cop arribada la data límit i tancat el pou, els alumnes que no ho hagin dipositat tindran l'assignatura suspesa, ja que és requisit indispensable per a aprovar-la lliurar i presentar a temps el treball en grup. El contingut de la feina serà presentat directament per cada grup d'alumnes durant 20 minuts mitjançant transparències i serà avaluat d'acord amb els criteris recollits en el Briefing del Treball d'Avaluació, on s'indica el detall de la metodologia, continguts de cada treball i format. Amb una nota igual o superior a 5 en el treball en grup, es calcula la mitjana al costat de la resta de sistemes d'avaluació per determinar la nota de l'assignatura. Amb una nota inferior a 5 en el treball en grup, l'assignatura queda suspesa sense possibilitat de calcular la mitjana al costat de la resta de sistemes d'avaluació.

- Casos pràctics (en grup): 20%. Cada grup té assignades presentacions en Power Point dels casos abans del debat, que inclouran el plantejament de el cas i propostes de resolució raonades que sotmetran a la resta de participants, els quals podran realitzar preguntes sobre la resolució i qüestionar amb raonaments dels plantejaments de el grup que presenta. El professor no donarà feedback als alumnes per escrit sobre l'avaluació dels mateixos. El grup ha de dipositar en l'eStudy la seva proposta de solució als casos previ a l'inici de cada sessió.

- Exercicis (individual): 10%. Dels exercicis plantejats en les sessions 7, 8 i 9 s'avaluaran: Martí & Pintat, Cobraments i CMM. Al bloc de pràctica de les sessions els alumnes i el professor debaten els exercicis, de manera que el professor no donarà feedback als alumnes per escrit sobre l'avaluació dels mateixos. L'alumne ha de dipositar en l'eStudy la seva proposta de solució als casos previ a l'inici de cada sessió.

Criteris avaluació

- Examen final: Respostes de el test.

- Treball en grup: Qualitat de el Projecte d'Implantació Internacional; Qualitat de la recopilació d'informació rellevant i directament vinculada a el projecte, així com la citació de fonts i bibliografia; Ortografia, puntuació, sintaxi i forma; Presentació de el Projecte d'Implantació Internacional; Respostes en el torn de preguntes.

- Casos pràctics i exercicis: Presentació del cas / exercici i respostes a les preguntes que es plantegen.

Resultats d'aprenentatge:
- RA1: Conèixer els reptes contemporanis dels negocis internacionals als quals s'han d'enfrontar les empreses.
- RA2: Identificar els aspectes essencials dels negocis internacionals des d'un punt de vista interdisciplinari i emfatitzant la visió d'una empresa multinacional.
- RA3: Desenvolupar uns coneixements i habilitats necessaris per analitzar les variables multiculturals i el seu impacte en els negocis internacionals.

Competències bàsiques i generals:
- CB7: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Competències transversals:
- CT2: Analitzar i respondre de forma adequada a temes i incidències que involucrin qüestions ètiques.

Competències específiques:
- CE1: Entendre l'entorn de negocis internacionals i desenvolupar solucions als problemes de negocis amb una visió internacional.
- CE4: Gestionar projectes complexos en entorns internacionals i innovadors.

Bibliografia bàsica

- International Business. S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, John Riesenberger.
- Transnational Management. Christopher Bartlett, Paul Beamish.
- Import export. Dr. Carla Nelson. McGrawHill. ISBN 978-0-07-148255-4.
- The global entrepreneur. James F. Foley. Jamric Press International. ISBN 0-9753153-0-7.
- Negociación internacional. Diego Gómez Cáceres y Francisco Martinez García. Esic Editorial. ISBN 84-7356-332-8.

Material complementari

- Guía de la CCI para los fundamentos del comercio internacional. Guillermo Jiménez. Cámara de Comercio Internacional.
- Curso superior estrategia y gestion del comercio exterior. Icex. Consejo Superior de Cámaras.
- Curso básico operativa y práctica del comercio exterior. Icex. Consejo Superior de Cámaras.