Descripció
En l´assignatura de Gestió Empresarial es presenten, mitjançant transparències, els principis bàsics de la gestió empresarial. S´exposen durant els diferents capítols els conceptes generals de la gestió empresarial, de la direcció i organització empresarial, i de les diferents àrees funcionals en que s´estructura l´empresa. A les classes es tracta l´empresa dins de l´entorn dinàmic i canviant actual. Els alumnes poden recollir la informació en el Campus virtual i deixar allí els seus treballs.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
1
Crèdits
5.00
Coneixements previs

No n´hi ha

Objectius

Que els alumnes de estudis de caire tecnològic sortint amb un coneixement, encara que bàsic, de què és una empresa, com s´estructura, quines àrees funcionals compren i com s´incardina en la societat.

L'objectiu de les pràctiques és relacionar la base teòrica amb l'entorn actual, reflexionant sobre la realitat de les empreses. Un cop fetes les pràctiques els alumnes les posen en el Campus virtual per a la seva avaluació.

1. Tenir els coneixements de és una empresa, les seves àrees funcionals i com s´incardina en la societat. (C)
2. Identificar, formular i resoldre problemes propis d´una empresa en un entorn multidisciplinari de manera individual o com a membre d´un equip. (D+F)
3. Comprendre l´impacte de la empresa en la societat y la importància de treballar en un entorn professional i èticament responsable. (D+F)
4. Utilitzar les tècniques i noves eines tecnològiques: ús de l´ecampus i guies d´estudi informàtiques.

Continguts

- Presentació de l'assignatura
- Introducció a l´empresa
- Els objectius de l´empresa
- Tipus d´ empreses
- La planificació estratègica
- L´anàlisi dafo
- L´estratègia: els seus nivells
- Diversitat internacional i estratègia internacional
- Introducció a les matemàtiques financeres
- Capitalització i descompte simples
- Capitalització i descompte compostos
- Criteris de valoració d´inversions
- Instruments de renda fixa
- La Funció de Producció
- Disseny del Sistema Productiu
- Planificació i Control del Sistema Productiu
- Direcció
- Planificació, Control i Sistemes d´Informació
- Organització
- Direcció de Recursos Humans
- Ètica i Responsabilitat Social de l´Empresa
- Sortides professionals

Metodologia

L´assignatura s´imparteix amb classes magistrals, presentades amb l´ajut de transparències, on es busca la reflexió de l'alumne davant els diferents criteris i teories econòmiques explicades i es cerca l'anàlisi crítica de les aportacions teòriques que ens ofereix la teoria econòmica. Tot això acompanyat amb l'anàlisi de les notícies econòmiques que es van esdevenir al llarg del curs i que tinguin relació amb la problemàtica que s'estigui tractant a classe.
A l'alumne se li ofereix la possibilitat de practicar els conceptes explicats a classe a través de la resolució de diferents exercicis de realització individual i lliurament voluntari.
Com a part de l'avaluació obligatòria, els alumnes hauran d'elaborar dos treballs pràctics en grups de tres persones. Aquests treballs s giren al voltant de l´anàlisi estratègica d'una empresa i del càlcul de la rendibilitat d´una cartera de productes financers que selecciona els alumnes en base als criteris de liquiditat, rendibilitat i risc.
Tot el material de recolzament de l'assignatura (guia d'estudis, transparències, solucions a exercicis, enunciats de treballs, notícies de premsa, vídeos recomanats,...) es posen a disposició de l'alumne a través de l'eStudy de l'assignatura al Campus virtual. Tanmateix, el lliurament per part de l'alumne dels exercicis voluntaris i dels treballs pràctics l'han de fer a través dels pous de lliurament de l'eStudy dintre del termini corresponent segons el calendari de l'assignatura (que es publica el primer dia del quadrimestre).

Avaluació

C.- Exàmens tipus test
D.- Treballs fets a casa
F.- Informes/treballs fets en grup

Es puntua: 60% teoria - 40% treballs

Criteris avaluació

Objectiu 1:
- L´estudiant ha de demostrar que coneix que és una empresa, les seves àrees funcionals i com s´incardina en la societat. Es farà un test que servirà per avaluar els seus coneixements. Aquest test equivaldrà al 70% de la nota final [C].
Objectiu 2:
Aprofundir en l´estudi del procés de presa de decisions estratègiques i en els factors i criteris que l´afecten. Analitzar a fons les problemàtiques que comporta la implantació de decisions estratègiques. Conèixer quines són les principals eines d´anàlisi d´inversions. Conèixer els conceptes financers bàsics i saber-los utilitzar des d´un punt de vista pràctic.
L'avaluació es fa mitjançant treballs fets a casa o en grup [D+F].
Objectiu 3:
- L´estudiant ha de comprendre l´impacte de la empresa en la societat i la importància de treballar en un entorn professional i èticament responsable. L'avaluació es fa mitjançant treballs fets a casa o en grup [D+F].
Objectiu 4:
- L'estudiant apendrà a utilitzar les tècniques i noves eines tecnològiques: ús de l´ecampus i guies d´estudi informàtiques [D+F].

L'avaluació conjunta dels objectius 2 i 3 representarà un 40% de la Nota final

Bibliografia bàsica

- Introducción a la administración de Empresas. Alvaro Cuervo Gracía. Ed. Thomson Civitas.
- Iniciación a los negocios para ingenieros. Aspectos funcionales. Fernández Sánchez, Esteban. Paraninfo. CENAGE Learning. 2008.
- Dirección estratégica. Johnson, Gerry. Prentice Hall. 2006.
- Curso de matemática financiera. Miner, Javier. McGrawHill. 2008.

Material complementari

- Activos y mercados financieros. Las acciones. Mascareñas; Juan. Pirámide. 1998.
- Matemática financiera. Terceño, A. y Sáez, J. Pirámide.1997.
- Manual de dirección de operaciones. Miranda González, Francisco Javier. Thomson Paraninfo, S.A. 2004.
- Recursos Humans I. Valverde Aparicio. Mireia. FUOC. 2006.
- Manual de dirección de operaciones. Miranda González, Francisco Javier. Thomson Paraninfo, S.A. 2004.