Descripció
L'assignatura Gestió de Projectes dona una visió pràctica de la professió de *Project *Manager, mostrant les eines i tècniques bàsiques per a la planificació i seguiment dels projectes. A més de proporcionar una visió descriptiva de tot un conjunt d'eines i tècniques per a dirigir i gestionar els projectes, també s'exposen i exerciten les actituds i l'enfocament que actualment les organitzacions demanden per a afrontar l'execució de projectes
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
1
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs

No té coneixements previs

Objectius

1. Adquirir una visió estructurada del coneixement sobre la Direcció de projectes.
2. Iniciar, planificar, executar, controlar i tancar un projecte.
3. Avaluar els resultats dels projectes
4. Realitzar les estimacions de recursos necessaris i durades en la planificació de les activitats del projecte.
5. Dominar les tècniques i eines específiques de la Gestió de Projectes.
6. Familiaritzar-se amb les principals metodologies, estàndards i marcs de gestió de projectes.
7. Obtenir una visió pràctica de com es pots aplicar les teories sobre la gestió de projectes
8. Desenvolupar habilitats de gestió de projectes en àrees o disciplines específiques.

Continguts

1. Introducció a la Gestió de projectes
2. Gestió d'abast d'un projecte.
3. Gestió del cronograma.
4. Eines informàtiques de gestió del temps.
5. Estimacions i gestió de l'equip de treball.
6. Gestió de costos dels projectes..
7. Seguiment i tancament dels projectes.

Metodologia

La metodologia docent empleada en la modalitat presencial està dividida en quatre passos per a cadascuna de les sessions que componen les assignatures del programa:
• Els alumnes han de preparar a casa les tasques prèvies de la sessió recomanades pel professor: lectura d'un article, visualització d'un vídeo, resoldre un cas pràctic o exercici, etc. D'aquesta manera l'alumne prepara el tema de la sessió i adquireix un coneixement previ que li permetrà aprofitar millor la sessió al costat del professor i la resta de companys.
• El professor dedica la primera part de la sessió a treballar els conceptes relacionats amb la temàtica del dia, fomentant el debat i la discussió entre els alumnes aprofitant que aquests han preparat les tasques prèvies i parteixen d'un coneixement previ
• El professor dedica la segona part de la sessió a l'anàlisi, debat i resolució del cas pràctic o exercici proposat en les tasques prèvies. D'aquesta manera els conceptes tractats en la primera part de la sessió s'emporten a un entorn pràctic per a enfortir l'aprenentatge de l'alumne. És imprescindible que els alumnes treballin el cas o exercici a casa per a aprofitar al màxim les aportacions de la resta de companys durant la segona part de la sessió, així com realitzar aportacions de valor al grup.
• Es recomana als alumnes preparar a casa les tasques posteriors de la sessió recomanades pel professor, que tenen com a objecte acabar d'assentar els coneixements tractats i treballats en classe.

La metodologia docent empleada en la modalitat en línia es basa en una metodologia pròpia desenvolupada per La Salle URL denominada SDBL (Self Directed Based Learning). SDBL és una metodologia activa basada en l'aprenentatge situacional i l'aprenentatge autodirigit. Amb l'aprenentatge situacional s'ensenya a l'alumne, a través dels reptes, a abordar problemes i situacions reals de l'empresa amb els quals pot consolidar els nous coneixements adquirits. Amb l'aprenentatge autodirigit, l'alumne decideix com avançar en la seva formació a partir de la seva experiència prèvia.
Setmanalment, la plataforma *LMS (*Learning Management *System) allibera el contingut d'un nou tema. El funcionament de la setmana és el següent:
• Sessió síncrona de kick-off :
o Les sessions síncrones amb el mentor són d'assistència opcional per als alumnes, duren aproximadament una hora, i són gravades i penjades de l'assignatura en el *LMS
o El professor resol possibles dubtes dels alumnes sobre el tema de la setmana anterior.
• Entre connexions síncrones:
o L'alumne visualitza el contingut de les sessions i desenvolupa les tasques que se li encomanen sobre el tema de la setmana per a consolidar coneixement i identificar dudas.re connexions síncrones.
• Sessió síncrona de check point:
o El professor resol els dubtes que puguin tenir els alumnes sobre els continguts de la setmana en curs.
o El professor presenta contingut addicional o casos pràctics, que resultin interessants per als alumnes.
o El professor genera debat i discussió entre els alumnes sobre el contingut de la setmana en curs amb l'objectiu d'ajudar a l'alumnat en la seva assimilació, per tant, millorant el seu aprenentatge.
o El professor aporta retroalimentació oral sobre els lliurables registrats pels alumnes en el pou de feedback de la setmana anterior, posant l'accent en les dificultats i errors trobats. Aquesta instància és únicament de retroalimentació i no de qualificació. Els pous de feedback són un instrument perquè els alumnes puguin validar amb el mentor, a línies generals, la resolució a les tasques plantejades. D'aquesta manera, els pous de feedback es creen pensant a donar una oportunitat als alumnes per a tantejar les respostes amb el mentor. A partir de la retroalimentació que facilita el mentor, l'alumnat podrà acabar de desenvolupar la tasca i presentar-la amb caràcter de lliurable final, amb l'avantatge d'haver tingut assessorament previ per part del professor.
• Resta de la setmana. L'objectiu és acabar el desenvolupament de les tasques de la setmana en curs a partir dels aclariments rebuts en la sessió síncrona de check point per a superar els exercicis, tasques i/o lliurables del tema. Cal esmentar que la major part del temps dedicat durant aquesta última part de la setmana hauria de ser emprat a resoldre les tasques i lliurables, més que a assimilar contingut (aspecte que hauria d'haver quedat resolt entre les sessions de kick-off i check point).
La plataforma LMS fa l'obertura gradual de contingut (setmana a setmana) perquè tot el grup segueixi el mateix itinerari acadèmic. Dit d'una altra forma, l'obertura seqüencial de temes es fa perquè tots els alumnes del programa estiguin treballant en les mateixes matèries simultàniament.

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura té la següent distribució:

Criteris avaluació

En la modalitat presencial:
• Participació en classe: 10%
• Resolució de casos i exercicis: 20%
• Treball en grup: 50%
• Prova objectiva final (prova d'elecció múltiple): 20%

En la modalitat en línia:
• Participació en classe (debat, discussió): 24%
• Resolució de casos i exercicis (lliurables): 36%
• Activitat d'avaluació – Entrevista individual: 40%

Bibliografia bàsica

• PMI, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition
• PMI, PMI Practice Standard for WBS – 2nd Edition
• Absolute Beginners Guide to Project Management; Greg Horine ; Que Publishing – 2012
• Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving. 1979; Alex Osborn; Ed. Scribner
• Applied Software Project Management; Andrew Stellman & Jennifer Greene; O'Reilly (2005)
• Brilliant Project Management; Stephen Barker & Rob Cole; Pearson – 2009
• Building a Project Work Breakdown Structure; Dennis P. Miller; CRC Press

Material complementari

• NASA Work Breakdown Structure (WBS) Handbook - NASA/SP-2010-3404 January 2010
• NASA Schedule Management Handbook - NASA/SP-2010-3403 March 2011