Descripció
El curs ofereix als estudiants del Màster una visió global dels reptes i de les àrees d´actuació que són competència de la funció operacions, tant en empreses productives com de serveis, i la seva contribució a l´estratègia, a la cadena de valor i a la competitivitat empresarial. En cada una de les àrees s´estudien i apliquen els conceptes i les millores pràctiques empresarials. Es dona especial èmfasi als reptes actuals d´agilitat i flexibilitat, juntament als bàsics de qualitat i costos òptims en la gestió de les operacions.
Tipus assignatura
Optativa que no es cursa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00
Coneixements previs

Cap

Objectius

1. Fer comprendre el paper clau de les operacions i posicionar-les en el conjunt de l´organització empresarial, de l´estratègia corporativa i per a la competitivitat global. Amb això els alumnes aprenen a conjugar els diferents nivells estratègics i en especial el de les operacions dins de l´estratègia corporativa.

2. Analitzar les diferents funcions tant estratègiques com tàctiques abrasades per la funció operacions en els diferents models empresarials. D´aquesta forma els alumnes aprenen i s´exerciten en jerarquitzar i harmonitzar els objectius de les diferents fases de la cadena de valor.

3. Dissenyar les estratègies operatives competitives pels diferents tipus d´empresa, tant industrials i productives com de serveis. Dita competència s´exercita especialment amb l´estudi de casos d´empreses.

4. Focalitzar els grans reptes i noves tendències de la direcció d´operacions en les empreses actuals. Es tracta que els alumnes assumeixin la complexitat i exigències sense precedents en l´àrea d´operacions.

5. Capacitar i entrenar als alumnes per a gestionar operacions exitosament i treure el millor profit de les tècniques, i especialment dels equips humans involucrats.

Continguts

1. Introducció i conceptes bàsics de les operacions en el conjunt de l´organització i de l´activitat empresarial.

2. Estratègia corporativa i estratègia d'operacions.

3. Disseny de productes i serveis.

4. Gestió de la qualitat total.

5. Gestió per processos i millora continuada.

Metodologia

Es combina la classe magistral per a l´exposició dels continguts teòrics d´operacions amb l´estudi de casos i treballs pràctics que permeten aplicar i exercitar els coneixements impartits i desenvolupar la capacitat dels alumnes.

Com a suport i visualització de les exposicions teòriques s´utilitzen presentacions en Power Point. Per a l´estudi de casos es fa l´entrega prèvia dels mateixos per a la seva preparació abans de la classe.

Avaluació

A. Exàmen 40%
D/F. Resolució de cas en equip 60%

Els criteris de valoració tindran en compte tant els coneixements sobre les matèries impartides com la capacitat de desenvolupar, discutir i resoldre raonadament els problemes plantejats, i per tant demostrar les competències senyalitzades com objectiu de l'assignatura.

Criteris avaluació

Objectiu 1:
L´estudiant ha de demostrar l´assimilació suficient dels aspectes conceptuals de direcció d´operacions en totes les seves parts, tant per a empreses productives com de serveis [A].

Objectiu 2:
L´estudiant ha de demostrar que es capaç de comprendre les operacions des de el punt de vista estratègic, tàctic i operatiu, i com aquests punts s'apliquen en una organització concreta [A, D, F].

Objectiu 3:
L´estudiant ha de demostrar capacitat d´anàlisi crític sobre tots els processos englobats pel programa de direcció d´operacions [D, F].

Objectiu 4:
L'estudiant ha de resoldre el cas pràctic segons la metodologia esposada de forma que el plantejament, la planificació, execució i control de l´estudi tinguin rigor i claredat [D, F].

Objectiu 5:
L´estudiant ha de demostrar coneixement de les diferents tècniques existents per gestionar i avaluar resultats en les diferents àrees d´operacions tant en la seva branca estratègica com tàctica [D, F].

Bibliografia bàsica

Chase, Jacobs, Aquilano. Administración de operaciones. Mc. Graw Hill. 12ª edició. 2009.

Gaither, Frazier. Administración de producción y operaciones. International Thompson. 4ª edició. 2000.

Evans, Lindsay. The management and control of quality. Ed. Thomson.

Material complementari

Kiyoshi Suzaki:The new shop floor management. Society of Manufacturieng Engineers.

Alan Branch: International Purchasing and Management. Thompson Learning.

Arnaud de Meyer, Nuevo enfoque de la función producción. Calidad y flexibilidad.Folio.

Jean Marie Douchy, Price Waterhouse, Hacia el cero defectos en la empresa.

Harmon, R.L. , Peterson L.D., Reinventar la fábrica. Ciencias de CDN la dirección.