Descripció
L'assignatura proposa una aproximació experimental a la fotografia digital. En una primera part, s'abordaran els fonaments de la càmera i la captura fotogràfica. En una segona part es treballaran els conceptes fonamentals de llenguatge i composició, així com els seus criteris d'aplicació en la producció d'imatges. Transversalment, l'alumne exercitarà els fluxos de gestió i edició d'arxius digitals. Finalment, l'alumne ha de proposar i realitzar un projecte personal.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

RA59 L'alumne coneix i aplica els principis de la fotografia i la composició de la imatge.

Continguts

Tema 1. La càmera. Imatges de llum.
Fonaments de la càmera fotogràfica, evolució i identificació de capacitats en els equips de treball digitals.
Processos de treball creuat amb càmeres, materials essencials i càmeres digitals.

Tema 2. Llenguatge fotogràfic. Composició i Color.
La captura fotogràfica. Interpretació bidimensional de la realitat, estructures visuals i lògiques comunicatives. Composició, color i tropos del llenguatge visual.

Tema 3. Gestió i edició de la fotografia digital.
Flux d'arxius digitals des de càmera.
Edició i manipulació i creació d'arxius fotogràfics.

Tema 4. El projecte fotogràfic.
Fases del projecte fotogràfic.

Metodologia

L'assignatura s'establirà amb l'objectiu que l'alumnat assumeixi el control de la seva formació. S'introduiran conceptes fonamentals mitjançant classes magistral amb suport audiovisual, referències d'autors fotogràfics clàssics i contemporanis.
Es realitzaran pràctiques procedimentals guiades a l'aula. Es proposaran reptes de treball que permetin a l'alumne aprofundir i desenvolupar autònomament els conceptes i procediments introduïts. L'alumne desenvoluparà un projecte personal. Els resultats de treball es posaran en comú en el grup per al seu visionat i anàlisi.

MD 0 Classe magistral
MD 2 Pràctiques de laboratori
MD 4 Seminari
MD 6 Aprenentatge Basat en Projectes
MD 11 Aprenentatge basat en Reptes

Avaluació

Avaluació convocatòria ordinària:

Avaluació contínua: 20%
Implicació de l'alumne en les classes i lliurament puntual de les propostes de treball en les dates i forma acordades.

Dossier de treballs: 80%
L'estudiant lliurarà un dossier final incloent almenys:
- Statement o posicionament global del treball (breu)
- Statement o posicionament de cada sèrie (breu)
- 5 imatges, tema Llum.
- 5 imatges, tema composició
- 5 imatges, tema Color
- Edició 2 imatges.
- 5 imatges serie projecte lliure.

Es valoraran:
En la formalització del dossier; estructura, adequació i jerarquització de continguts visuals.
En les imatges; els nivells demostrats de comprensió i assimilació de continguts. nivells de resolució i aplicació d'habilitats i procediments.
Globalment; les actituds experimentals, de recerca, de coneixement metodològic i creatiu.

Avaluació extraordinària:
L'estudiant que no superi l'avaluació ordinària té l'opció d'aprovar l'assignatura en la convocatòria d'avaluació extraordinària.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Didi-Huberman, G. (2007). La imagen mariposa (1st ed.). Barcelona: Mudito & Co.

Fulford, J., Halpern, G., & Slack, M. (2014). The Photographer’s Playbook: 307 Assignments and Ideas. Aperture.

Flusser, V. (2015). El universo de las imágenes técnicas. Elogio de la superficialidad. Buenos Aires: Caja Negra Editora.

Melot, M. (2010). Breve historia de la imagen. Madrid: Siruela.

Shore, S. (2009). Lección de fotografía. La naturaleza de las fotografías. Phaidon.

Material complementari