Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals

Forma't amb un grau universitari referent a Espanya que et dóna atribucions professionals d Enginyer Tècnic de Telecomunicació, especialitzat en Imatge i So

Descripció
L´assignatura d´introducció a les finances intenta oferir una visió senzilla i practica sobre la problemàtica financera des de una perspectiva empresarial, profunditzant en els instruments habituals dels anàlisis econòmics financers, a la vegada que oferint una visió critica sobre els diferents criteris d´anàlisis. Aquesta part introductòria atorga al alumne un marc basic per l´evolució dels projectes d´inversió i anàlisis de risc.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
6.00
Coneixements previs
Objectius

Objectius
Els principals objectius de l´assignatura la d´introducció a l´assignatura son:
- Familiaritzar a l´alumne amb els conceptes i temes claus de la comptabilitat i les finances, la terminologia financera i el contingut del informes comptables que integren les contes anuals, així com altes informes que els complementen.
- Proporcionar al alumne la capacitat d´analitzar empreses i el seu entorn econòmic mitjançant els estat financers i conèixer els punts dèbils i fort d´una empresa segons les seves dades financeres.
- Dotar a l´alumne de les eines d´anàlisis necessàries pel diagnòstic de les causes principals que incideixen en la problemàtica economica-financera de l´empresa.
- Formar a l´alumne en l´avaluació de les principals variables de la rentabilitat d´un projecte i la seva viabilitat financera.
- Demostrar fins quin punt, els conceptes financers son relatius i con es relacionen un amb altres en l´anàlisi economic-financer
- Planificació economica-financera. Finalitat de la planificació

Continguts

Agenda de les sessions:
A continuació indiquem la distribució de les sessions. Aquesta pot canvia si es considera necessària pel bon funcionament del curs.
Setmana 1 Introducció a la reforma de la legislació mercantil contable espanyola
Setmana 2 Introducció a les comptes anuals
Setmana 3 El balanç de situació i els valors contables relacionats
Setmana 4 les contes de pèrdues i ganancies i els conceptes contables relacionats
Setmana 5 Anàlisi patrimonial (balanç de situació)
Setmana 6 Avaluació financera i gestió del circulant
Setmana 7 Anàlisis del resultat(compte de pèrdues y guanys)
Setmana 8 Anàlisis de rentabilitat
Setmana 9 Alternativa de financiacio
Setmana 10 Planificació financera
Setmana 11 Projecció de cash-flow
Setmana 12 Toma de decisions empresarials
Setmana 13 Anàlisis economic-financers casos pràctics
Setmana 14 Revisió per l´examen final
Setmana 15 Examen final

Metodologia

El curs es pràctic. Les sessions es basen en l´anàlisi econòmic i financers del projectes. Les sessions estan dissenyades per fomentar la participació de l´alumne. Cada classe cobreix temes específics i estaran relacionats amb casos pràctics. Els alumnes prepararan el treball en classe i la discussió de casos pràctics es fa a classe. S´utilitza Excel per l´anàlisi quantitatiu.
Durant el curs es recomanarà diferents lectures als alumnes i es fomentarà el seguiment de l´actualitat econòmica mes relacionada amb l´assignatura.

Avaluació

L´avaluació final de l´assignatura s´obtindrà a partir de la següent ponderació:
20% Assistència/ participació (A)
30% Casos pràctics / foros temàtics (B)
20% Presentació cas pràctic final (C)
30% Examen final

Criteris avaluació

MidTerm. En l´assignatura d´introducció a les finances no es realitza examen parcial (MidTerm).
Recuperació de l´assignatura en segona convocatòria. Per recuperar l´assignatura en segona (o posteriors convocatòries) l´alumne haurà de presentar un cas pràctic (rebrà les indicacions del cas a presentar a traves de eStudy) i aprovar l´examen corresponent a la convocatòria de recuperació.

Bibliografia bàsica

Llibres recomanats
Título: Finanzas. Análisis y estrategia financiera.
Autor: Joan Massons
Editorial: Colección ESADE
Editción: 2010

Título: Finanzas para directivos.
Autor: Eduardo Martínez Abascal
Editorial: McGrawHill
Editción: 2006

Título: Contabilidad y finanzas para no financieros.
Autor: Oriol Amat
Editorial: Deusto
Editción: 2008

Material complementari

No hi ha informació