Descripció
L'ètica empresarial no s'ocupa del que és legal, sinó a l'aplicació de les normes morals per decisions empresarials. La majoria de les normes morals es refereixen a la conducta personal, que no és necessàriament legislada i varia d'acord a les diferències culturals. Se'ns ensenya que el propòsit principal d'una empresa és obtenir un benefici, però, el camí cap a l'assoliment d'aquest objectiu pot, en molts casos; crear dilemes sobre la justícia, l'equitat i l'honestedat. En aquest curs estudiarem dilemes ètics empresarials dins d'un marc intercultural. Anem a abordar el tema de l'ètica des dels diferents punts de vista: la societat, el medi ambient, individual i corporativa. Nosaltres considerem la pregunta: Què és el que cal fer?
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
3.00
Coneixements previs
Objectius

Al final d'aquest curs els estudiants han de ser capaços de:
1. Els estudiants seran capaços d'identificar i assumptes estatals relatives a l'ètica empresarial.
2. Els estudiants seran capaços de resumir les teories ètiques bàsiques i aplicar-les a problemes de negoci.
3. L'estudiant serà capaç de discutir el concepte de Responsabilitat Social Corporativa i el concepte de grups d'interès.

Continguts

Objectiu 1: Oferir una introducció bàsica a, i la definició de l'ètica empresarial.
Objectiu 2: la globalització present com un concepte important que representa un context fonamental per a l'ètica empresarial.
Objectiu 3: Presentar la triple compte de la sostenibilitat com un objectiu clau per a l'ètica empresarial.
Tema 2 Les teories ètiques normatives
Objectiu 1: Discutir el paper de la teoria ètica normativa per a la presa de decisions ètiques en els negocis.
Objectiu 2: Proporcionar una visió crítica de les teories occidentals modernistes ètics, com l'utilitarisme, l'ètica del deure, i drets i justícia. .
Objectiu 3: Discutir les visions contemporànies sobre teories ètiques per a les empreses, com ara ètica de la virtut, l'ètica feminista / d'atenció, l'ètica i el discurs postmodernisme.
Tema 3 Framing Ètica Empresarial
Objectiu 1: Analitzar la idea de la responsabilitat que s'aplica a les empreses
Objectiu 2: Distingir els diferents conceptes de responsabilitat social corporativa (RSC).
Objectiu 3: Presentar la teoria dels stakeholders de l'empresa com un concepte clau en les relacions de la societat de negocis.
Decisions Tema 4 Fabricadors en Ètica Empresarial
Objectiu 1: Examinar la qüestió de per què les decisions ètiques i no ètiques aconsegueixen realitzar en el lloc de treball.
Objectiu 2: Discutir la importància de les diferències entre els individus en la conformació de la presa de decisions ètiques, comparar demogràfica, cultural, experiencial, cognitiva i aspectes imaginatius.
Objectiu 3: Avaluar la importància de les influències situacionals en la delimitació de la presa de decisions ètica entre la teoria basada, i el context de base.
Objectiu 4: Identificar els punts de la gestió i millorar la presa de decisions ètiques en els negocis.
Tema 5 Ètica Gestió d'Empreses
Objectiu 1: Identificar què les empreses van a gestionar cada vegada més el seu paper social en general en lloc de centrar principalment en gestionar el comportament ètic dels empleats.
Objectiu 2: Discutir les eines que es poden utilitzar per a la gestió de l'ètica empresarial.
Un debat en curs i anàlisi de vídeos on line de Justícia pel Dr. Michael Sandel la Universitat de Harvard proporcionarà un teló de fons a la pregunta; Que és el correcte a fer?

Metodologia

El curs consistirà en una barreja de lliçons, vídeos, anàlisi de casos, lectures i discussions a classe. ho farem mitjançant l'aprenentatge combinat a través de 2 cursos en línia. 1) Justícia per Michael Sandel de Universitat de Harvard 2) Nous Models de Negocis en la Societat per Edward Freeman, de la Universitat de Virgínia.
Les lliçons seran l'anàlisi i l'expansió dels vídeos i les lectures obligatòries. Per entendre aquests conceptes, és essencial que les lectures requerides siguin completades a temps. Ser participatius en les discussions a classe és un aspecte important per a aquest curs.

Avaluació

Hi ha 5 requisits per aprovar aquest curs:
(1) L'assistència representa el 10% de la qualificació final. Si assisteix a menys del 50% de les classes programades rebrà un 0 per a aquesta part de la qualificació final. Altrament, rebran tot el percentatge de classes que vostè va assistir. (És a dir, el 60% d'assistència s'obté un 6 d'aquesta part de la grau, el 94% de l'assistència s'obté un 9,4 per aquesta part de la nota final)
(2) Preparar i lliurar una presentació analítica individual sobre la seva posició en un dels preguntes formulades per un dels vídeos o articles sobre Justícia que té assignat. Això representarà el 20% de la qualificació final. Si no completa aquesta part tindrà un 0 per aquesta part del seu grau. Si vostè s'absenta en el dia de la seva presentació, s'espera que presenti en la propera classe programada. És possible que se li demani que presenti més d'una vegada.
(3) Examen final que representarà el 20% de la qualificació final.
(4) Al seu torn en les tasques que representen el 50% de la qualificació final. Algunes tasques es duen a terme a classe i alguns a casa. La finalització de les tasques requerides li aconseguirà un 5,0 en aquesta part del seu grau. Per a una qualificació de 5,1 a 10 per a aquesta part del curs haurà de completar la preguntes de crèdit extra publicades setmanalment a classe oa estudy. Això normalment consisteix en unes 300 a 500 paraules per ser lliurades abans d'un termini determinat. Lliuraments tardanes no seran acceptades. Vostè ha d'estar preparat per assistir a les discussions a classe sobre les lectures assignades / vídeos.
Participació amb qualitat significa participació en les discussions a classe (fent preguntes intel-ligents o aportant idees reflexives).
5) Suma almenys un total de 5 quan es completin els 4 criteris d'avaluació establerts anteriorment en el final del semestre.
Recuperació: Si no passa el curs es pot fer una recuperació el qual consisteix en un examen teòric i una anàlisi d'estudis de cas que es completarà a classe. Per fer la recuperació haurà de lliurar qualsevol projecte o tasca que li falten en una data establerta per vostè i el seu professor. El grau que rebi en la recuperació serà afegida a la seva qualificació final del curs original i la mitjana serà la seva qualificació final. Per exemple, si vostè va rebre una nota de final de curs de 4 i rebre un 6 en la seva recuperació, lliurament totes les tasques pendents la nota final serà un 5. Si tot tasques pendents no són lliurades en la data en què la recuperació està programada no es podrà passar la curs.
Fer trampa inclou:
1. Plagi - frase d'elevació d'altres materials o l'ús de les idees d'algú / troballes sense reconeixent la font en les dues parts: lliuraments i presentacions d'escriptura.
2. Passar l'examen a una altra persona / passar com a propi el paper d'una altra persona
3. L'ús de costelles i respostes preparades, escrits en qualsevol lloc.
4. Còpia d'un altre estudiant (això inclou escrits tasques, proves i exàmens).
5. Descàrrega de documents i / o informació del web i fer-los passar com a propis (recordeu: Si no són les seves paraules, fan referència a la font.)
Important: L'engany és una ofensa acadèmica seriosa i significarà un automàtic zero en l'examen o paper. El cas també s'informarà a l'administració.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

Andrew Crane and Dirk Matten, (2007 and 2010). Business Ethics, Managing Corporate Citizenship and
Sustainability in the Age of Globalization. Oxford University Press, 2007, 2010.
Justice by Michael Sandel of Harvard University disponible online at http://www.justiceharvard.org/.
New Models of Business in Society ?? by Edward Freeman of University of Virginia, disponible en Coursera at
https://www.coursera.org/.

Material complementari

No hi ha informació disponible