Descripció
La assignatura planteja una iniciació al modelat 3D mitjançant la plataforma ZBrush per tal d’obtenir, tot realitzant una sèrie de exercicis, el coneixement bàsic de les eines y ser capaç de crear un personatge antropomòrfic i modelar-ho digitalment amb l’aplicació dels coneixements previs adquirits en el primer curs a assignatures com ara Dibuix, Modelat i Anatomia
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

RA32 L'alumne coneix el procés de disseny i modelat de personatges d'una producció audiovisual 3D.
RA33 L'alumne crea models 3D en base al disseny del personatge i de les dinàmiques de moviment.
RA34 L'alumne és capaç de crear models 3D digitals de bípedes, quadrúpedes i altres criatures.
RA35 L'alumne és capaç de crear escenaris i objectes per una producció audiovisual digital.

Continguts

Tema 1. Introducció al ZBrush.
Introducció a l’escultura digital. Presentació de l’entorn del programa ZBrush (i)
Entorno ZBrush (ii) - Formes Primitives / Polymesh & Brushes bàsics

Tema 2. Construcció d’elements bàsics.
Introducció als Alphas
Exercici 1: Modelat d’una pedra / Construcció / Textura
Aplicació d’Alphas (i) / Shadow & Depth

Tema 3. Hard Surfaces.
Introducción al modelat hard surface
Exercici 2: Casc / Subtools / Wireframe / panel loops / acabats

Tema 4. Construcció d’elementos anatòmics.
Introducció al Modelat de formes anatòmiques simples
Exercici 3 Ma / estructura bàsica, volumen, musculatura, acabat.
Introducció al Modelat de formes simples
Exercici 4 Cap / estructura bàsica, volumen, musculatura
Exercici 5 Man to Woman /modelat i transformació morfològica del rostre.
Modelat de formes complexes: el cos humà.

Tema 5. Aplhas.
Us de Aplhas (ii) i creació d’Alphas propis.
UV aplicadas a la creación de ropaje
Exercici 6: Roba

Tema 6. Rigging.
Iniciació a les zSpheres
Creació d’un model antropomòrfic en zSpheres per a rigging
Exercici 7: Zpheres

Tema 7. Projecte personal.
Creació de personatge antropomòrfic
Concepts / turn around /modelat bàsic
Rostre y expresió
Texturizació i acabats

Metodologia

A l’assignatura es treballarà a través de diverses metodologies docents. Al principi de cada tema hi haurà una classe
magistral on el professor introduirà determinats conceptes bàsics del tema i contextualitzarà a l’alumne en el moment
històric i artístic. A partir d’aquí, l’alumne tindrà una sèrie de material audiovisual i activitats didàctiques basades en
les metodologies actives relacionades a continuació, amb les quals anirà assolint el coneixement dels diferents
períodes estilístics i del vocabulari específic de la disciplina. Des del principi de curs se li plantejarà a l’alumne un
projecte grupal a desenvolupar al llarg del curs i a presentar de manera oral i escrita al final de l’assignatura.
MD 1: Classe Magistral amb el suport de material audiovisual.
MD 2: Seminari.
MD 3: Flipped classroom.
MD 4: Esdeveniments reals.
MD 5: Aprenentatge basats en projectes.
MD 6: Peer Instruction.

Avaluació

Avaluació convocatòria ordinària:

Entrega de Ejercicios temas 2-3-4-5-6: 40%
Evaluación del conocimiento práctico del alumnos a través de la superación de dichos ejercicios
Nota mínima de cada una de les proves per a fer la mitjana >4/10.
Les entregues fora de termini estaran penalitzades amb -2 punts

Presentació del projecte personal 40%
Tema 5
Nota mínima per a fer la mitjana >4/10.

Avaluació contínua: 20%
Implicació de l’alumne en les classes, lliurament dels exercicis, dossier final i criteri del professor.

Avaluació extraordinària:
L’estudiant que no superi l’avaluació ordinària té l’opció d’aprovar l’assignatura a la convocatòria d’avaluació
extraordinària.

Criteris d’avaluació per a totes les convocatòries:
En cas que els exàmens, exercicis o treballs a lliurar per part de l’alumne no presentin una correcta expressió escrita,
gramatical i ortogràfica, la nota màxima serà un 4.
Si no es compleixen les condicions per aprovar la convocatòria, la nota màxima serà un 4.
Es tindrà dret a revisió de la nota d’examen en el dia fixat pel professor. En aquesta revisió es pot pujar o baixar la nota
de l’estudiant.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

VV.AA. Beginner's Guide to ZBrush. 3dtotal Publishing . 2017 ISBN: 978-1-909414-50-1

Material complementari