Descripció
L'assignatura té dues parts diferenciades. En la primera s'estudien les tècniques de conversió del senyal (A/D i D/A). En la segona es fa una introducció a l'electrònica de potència i s'estudien els dispositius emprats. Les pràctiques permeten aprofundir i afrontar el disseny i implementació d´un sistema digital amb conversors A/D i D/A.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Electrònica Bàsica i Circuits Electrònics Analògics. Anàlisi de Circuits. Física Elèctrica.

Objectius

Els alumnes que cursen l´assignatura adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:
1. Adquirir capacitat d´anàlisi i síntesi en l´estudi i disseny de circuits digitals.
2. Tenir els coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi.
3. Afrontar la resolució de problemes proposats de disseny de sistemes digitals.
4. Treballar en equip en el disseny i implementació de sistemes.
5. Tenir la habilitat de gestionar la informació rebuda per diverses fonts, per aplicar-la als problemes que es plantegen i a les pràctiques que es dissenyen.
6. Identificar i tenir la capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica, en un entorn de laboratori.

Continguts

Teoria:

1. Conversors D/A i A/D.
1.1 Introducció als Sistemes de conversió D/A i A/D.
1.2 Conversors D/A.
1.3 Conversors A/D.

2. Introducció a l'Electrònica de Potència.
2.1 Introducció als Sistemes i Dispositius Electrònics de Potència.
2.2 El díode de potència.
2.3 El transistor bipolar de potència.
2.4 El tiristor.
2.5 Tècniques de commutació del tiristor.

Pràctiques de laboratori:

Disseny i implementació d´un sistema digital de conversió del senyal.

Metodologia

Aquesta assignatura es pot cursar presencialment o en format semipresencial (entorn telemàtic).

La metodologia emprada en el format presencial es basa en la impartició de classes magistrals i sessions de laboratori.

Dins de les classes magistrals, bàsicament el que s´explica són els continguts teòrics de l´assignatura i es resolen problemes relacionats amb els continguts teòrics explicats. Es proposen, a cada bloc de teoria, problemes perquè els alumnes els treballin a casa, alguns dels quals es discuteixen i es resolen a classe amb la participació activa dels alumnes.

Les sessions pràctiques consisteixen en hores d´accés lliure als laboratoris per realitzar les pràctiques que es proposen. En una sessió inicial es presenta l´enunciat de la pràctica i es donen algunes idees generals per a la seva realització, però desprès els alumnes l´han de fer tots sols, en grups de dos, disposant de monitors que els poden ajudar puntualment si troben alguna dificultat que no són capaços de resoldre per ells mateixos. En finalitzar cada pràctica, els alumnes han de presentar un informe o memòria de la realització de la mateixa, a més del muntatge pràctic si s´escau.

Per millorar el rendiment de l´alumne se´ls ofereix la possibilitat de fer consultes personalitzades sobre l´assignatura, tant a nivell de matèria, com tot el que involucra a la mateixa (forma d´estudi, dissenys pràctics, correcció de problemes proposats...).

La metodologia emprada en el format semipresencial es basa en el treball individual de l´alumne per estudiar els continguts a partir de la bibliografia, altres materials subministrats (apunts, coleccions de problemes,...) i d´una anomenada `Guia d´Estudi´, estructurada en `Sessions Digitals´, equivalents al que serien les classes magistrals. També es fan servir dins la metodologia, al igual que en el format presencial, sessions de laboratori.

En el format semipresencial s´anima als alumnes a fer servir un entorn telemàtic i les eines que aquest ofereix per intercanviar informació, dubtes, etc., com son les `aules virtuals´, el correu electrònic i els forums.

Avaluació

A. Exàmens
C. Exàmens tipus test
D. Treballs fets a casa
G. Treballs pràctics sense ordinador
K. Informes de laboratori

L´assignatura es divideix en dos parts clarament diferenciades: una part teòrica i una part pràctica. Cada una d´aquestes parts s´avalua per separat i s´ha d´aprovar independentment de l´altra per poder aprovar l´assignatura.

L'avaluació de la teoria es basa en un examen.

L'avaluació de les pràctiques fa que aquestes s'hagin d'aprovar per separat (funcionament correcte i memòria acceptable).

La nota final de l´assignatura es calcula, si s´aproven ambdues parts, com:

Nota_Final = Nota_Teoria + (Nota_Pràctiques - 5) * 0.4

(si la Nota_Final és superior a 10 la nota serà de Matrícula d´Honor).

En cas de suspendre alguna de les parts, es suspèn l´assignatura. En cas de no presentar-se a alguna part (teoria o pràctiques) la nota de l´assignatura és NP.

Criteris avaluació

Objectiu 1
L´estudiant ha de demostrar haver adquirit capacitat d´anàlisi i síntesi en l´estudi i disseny de circuits digitals [A,C,D,G,K]

Objectiu 2
L´estudiant ha d´assolir els coneixements generals bàsics sobre l´àrea d´estudi [A,C]

Objectiu 3
L´estudiant ha de saber afrontar la resolució de problemes proposats de disseny de sistemes digitals [A,G,K]

Objectiu 4
L´estudiant ha d´haver estat capaç de treballar en equip en el disseny i implementació de sistemes [G,K]

Objectiu 5
L´estudiant ha de tenir la habilitat de gestionar la informació rebuda per diverses fonts, per aplicar-la als problemes que es plantegen i a les pràctiques que es dissenyen [G,K]

Objectiu 6
L´estudiant ha de tenir la capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica, en un entorn de laboratori [G,K]

Bibliografia bàsica

Alan B. Grebene, Bipolar and MOS Analog Integrated Circuit Design, John Wiley & Sons, 1984
M.H. Rashid, Power electronics. Circuits, Devices and Applications, Prentice-Hall, 2nd, Ed., 1993

Material complementari

H. Taub, D. Shilling, Digital Integrated Electronics, McGraw-Hill, 1977
J. Millman, H. Taub, Circuitos de Pulsos Digitales y de Conmutación, McGraw-Hill, 1971
N. Mohan, W.P. Robbins, T.M. Undeland, Power Electronics: Converters, Applications and Design, John Wiley & Sons, 1989