Tots els estudiants, professorat i personal d'administració i serveis de la URL poden accedir lliurement a totes les biblioteques de la universitat, acreditant-se com a membres de la URL a l'entrada de la Biblioteca, amb el carnet universitari de la URL o amb algun document oficial equivalent (full de matrícula, etc.)

Els serveis de la Biblioteca als quals es facilitarà l'accés són:

  • Informació bibliogràfica
  • Consulta del fons de lliure accés a la sala de consulta, així com d'arxius o dipòsits dins del mateix edifici, sempre dins l'horari d'atenció al públic.

  • Ús de la sala de consulta

  • Préstec

El servei de préstec s’aplica a la totalitat del fons bibliogràfic de la URL, a excepció de les revistes, dels llibres exclosos de préstec així com dels llibres que formin part de la bibliografia obligatòria de cada centre, que només s’oferiran en préstec als propis usuaris.

No obstant, la Biblioteca de La Salle, permet als usuaris utilitzar aquests documents fora de la Biblioteca sempre i quan siguin retornats abans del tancament.

La Normativa de préstec s’aplica a la totalitat de les biblioteques de la Universitat Ramon Llull, a excepció de la biblioteca de l’Escola Superior de Disseny ESDi.

Número de documents en préstec per a cada tipus d'usuari

Monografies

Usuari Núm. Maxim monografies Termini de préstec
Estudiants Grau I Postgraus 10 21 dies
Doctorats 10 30 dies

Altres documents
(El termini de préstec és el mateix que l’aplicat a les monografies per a cada tipus d’usuari)

Tipus de Document Núm. Maxim de documents
Documents amb préstec restringit (2dies) 2
Vídeos / DVD o Tests psicològics 2
CD / CDROM o Llibres de text 6

Renovacions

Els usuaris tindran dret a un màxim de 6 renovacions dels seus préstecs, sempre i quan el document no estigui reservat per un altre usuari. La pròrroga es pot sol·licitar a través de l'opció "El meu compte" del catàleg, o bé al taulell de préstec de la biblioteca, per telèfon o per correu electrònic.

Sancions pel retard en la devolució

Per cada dia de retard en el retorn dels documents s'aplicarà una sanció d'un dia per cada document sense poder accedir al servei de préstec.

A la Biblioteca de La Salle, el retard en la devolució dels documents exclosos, prestats de manera excepcional durant l'horari lectiu, es sancionarà amb una setmana per dia de retard.

Reserves

Els usuaris podran reservar documents que tinguin en préstec altres usuaris sol·licitant-ho a la Biblioteca. Cada usuari pot reservar un màxim de 3 documents, i el termini màxim de recollida serà de 4 dies des de que es rebi la notificació per correu electrònic.