Descripció
Assignatura bàsicament concebuda per a alumnes de segon curs del Màster. L'objectiu principal de l'assignatura és profunditzar a l'alumne en el món de la domòtica. A més, és la segona fase per poder realitzar el projecte del Màster.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Són necessaris coneixements bàsics en electricitat, programació i instal-lacions elèctriques i de telecomunicacions.
Cal haver cursat domòtica bàsica primer.

Objectius

Aprofundir en aspectes molt puntuals de la domòtica i els sistemes de control orientats a habitatges i edificis.
Alguns d'aquests aspectes són:
- Domòtica assistencial
- Domòtica terapèutica
- Eficiència energètica
- Seguretat en les comunicacions domòtiques
- Interfícies d'usuari

Continguts

Domòtica avançada.

Metodologia

La primera part de l'assignatura és presencial y és obligatori assistir a tot un seguit de seminaris que es donaran al migdia, la resta del quadrimestre és semipresencial i cada alumne haurà d'entregar un treball i una resum amb conclusions sobre les tasques realitzades.
L'assignatura no té examen.

Avaluació

S'avaluaran per una banda el treball final que s'ha de realitzar i per altra l'assistència i participació en els seminaris i també les diverses tasques a realitzar durant el semestre.
El treball valdrà el 50% de la nota, les tasques el 25% i l'assistència i participació un 25%.
Per tal d'optar a aprovar l'assignatura cal assistir al 80% de les classes i seminaris.

Bibliografia bàsica