Descripció
S´estudien els passos a seguir en el disseny i desenvolupament de nous productes de base tecnològica. L´assignatura tindrà tres pilars claus d´estudi: -Les metodologies i processos d´innovació per arribar al concepte d´un nou producte o servei i com aquestes s´implanten a un entorn empresarial. -Metodologia de gestió de projectes, enfocat a projectes d´innovació e introduint els factors de risc que aquests impliquen. -Gestió de l´entorn. Com fer gestió del canvi, implicació de l´organització, producció, etc
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Cap

Objectius

Els alumnes que cursen la signatura adquireixen els coneixements, i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:

-Objectiu 1: Adquirir els coneixements bàsics d´un procés creatiu i adquirir les capacitats creatives per arribar a la concepció d´un nou producte/servei, desprès d´analitzar diferents fonts d´informació i prendre decisions a partir d´aquesta informació.

-Objectiu 2: Conèixer el concepte d´innovació, la seva gestió i com aquesta s´aplica a l´empresa en forma de projecte. Com cal gestionar-ho, fer un seguiment i correccions si hi ha desviaments.

-Objectiu 3: Treballar en equip i, sobretot, amb un equip pluridisciplinar on la gestió del projecte i de l´equip és molt important per arribar a aconseguir el que es vol.

-Objectiu 4: Capacitat d´adaptació i de superació de problemes en un procés d´implantació dels canvis per produir un nou producte o servei.

-Objectiu 5: Desenvolupar la capacitat d´organitzar i gestionar projectes, equips de persones, situacions de canvi i la logística de la producció d´un producte de base tecnològica i llançament a mercat.

Continguts

L´assignatura consta de tres parts principals que es detallen al següent temari:

A. SISTEMES D´INNOVACIÓ

A.1 Conceptes bàsics d´innovació
1.1 Tipus d´innovació
1.2 Innovació empresarial
1.3 Vigilància tecnològica, benchmarking… fonts d´informació

A.2 Metodologies d´innovació
2.1 Model d´Innovació de Cotec
2.2 Model d´Innovació de Cidem
2.3 Model d´Innovació Kline-Rossenberg
2.4 Model UNE 166.000

A.3 Implantació d´un sistema d´Innovació a l´empresa
3.1 Disseny del procés d´innovació
3.2 Estructura i mitjans necessaris a l´empresa
3.3 Medició de la innovació
3.4 Cultura d´empresa

A.4 Procés d´innovació
4.1 Fase de captació
4.2 Fase creativa
4.3 Fase de validació
4.4 Fase prova de mercat
4.5 Producció

B. GESTIÓ DE PROJECTES D´INNOVACIÓ

B.1 Projectes d´Innovació
1.1 Característiques d´un projecte d´innovació
1.2 Factors claus determinants
1.3 Determinació dels stakeholders
1.4 Determinació de les fases del projecte

B.2 Gestió del projecte
2.1 Com planificar un projecte d´innovació?
2.2 Com garantir d´èxit del projecte?
2.3 Metodologies de gestió
2.4 Comitès de seguiment i direcció

B.3 Perfil del gestor de projectes d´innovació
3.1 Perfil professional del gestor
3.2 Gestió personal
3.3 Millora continua

B.4 Comunicació
4.1 Comunicació interna
4.2 Comunicació externa
4.3 Gestió i enfoc de la comunicació

B.5 Desenvolupaments de prototipus
5.1 Conceptes bàsics i definicions
5.2 Gestió del coneixement
5.3 Desenvolupament extern vs intern
5.4 Gestió dels equips i del projecte

B.6 Cicle de vida d´un producte
6.1 Cicle de vida del producte
6.2 Fases del cicle de vida
6.3 Com modificar el cicle de vida

B.7 Cas d´estudi
7.1 Plantejament del cas
7.2 Estudi de la problemàtica
7.3 Estudi d´alternatives d´innovació I disseny de nous productes
7.4 Plantejament de solucions finals

C. GESTIÓ DE L´ENTORN

C.1 Entorn d´un projecte
1.1 Definició d´entorn d´un projecte
1.2 Factors interns
1.3 Factors externs

C.2 Gestió de l´entorn
2.1 Determinació dels factors crítics
2.2 Priorització de factors crítics segons importància
2.3 Efectes de l´entorn sobre la gestió del projecte
2.4 La comunicació com a factor clau
2.5 Accions correctores

C.3 Entorn empresarial
3.1 Determinació d´un entorn empresarial propi
3.2 Anàlisi de la situació
3.3 Com gestionar els factors negatius
3.4 Gestió del canvi

C.4 La competència
4.1 Anàlisi de la competència. Estudis de benchmarking
4.2 Formes d´actuar

NOTA: aquest temari está en revisió.

Metodologia

La matèria s´impartirà en base a classes teòriques i pràctiques on s´aplicaran els conceptes teòrics.
La classe es dividirà en grups de 3 o 4 persones que treballaran en equip per resoldre els casos que es plantegin a classe, així com per fer un treball final de l´assignatura en col-laboració amb una empresa que hauran escollit amb l´ajuda del professor.

Les classes teòriques estaran impartides com a classes magistrals amb ajuda de material multimèdia (com ara projector, vídeo o PC). En aquestes, el professor explicarà la matèria i la complementarà amb la seva pròpia experiència. Els alumnes comptaran amb un suport bibliogràfic per seguir l´assignatura, així com referències a internet.

Les classes pràctiques estan encarades a resoldre casos d´estudi relacionats amb la matèria impartida. Els casos seran entregats a classe per a que cada alumne de forma individual el pugui treballar a casa. Després es reuniran en grups de 3 o 4 persones per posar en comú les seves observacions i elaborar una proposta de resolució conjunta. Aquesta feina tindrà el suport del professor, tot i que serà treball per a casa. Finalment, faran exposicions a classe de les seves solucions i les defensaran davant de la resta dels seus companys.

El professor corregirà els treballs entregats a classe i avaluarà les presentacions fetes en públic.

Avaluació

L´avaluació de l´assignatura serà feta en base a:

A. Exàmens
D. Treballs fets a casa
F. Treballs en grups
I. Presentacions en públic
J. Participació en classe

Hi haurà un examen final que representa el 50% de la nota i que avalua la part més teòrica de l´assignatura i la capacitat d´executar un procés de disseny i desenvolupament de productes de base tecnològica (resolució d´un cas).

Els treballs fets a classe, tant de forma individual com en grup, representa l´altre 50% de la nota. Seran avaluats segons les entregues que es marquin a principi de curs.

La nota final serà la suma de les dues, sempre i quan, les dues parts estiguin aprovades per separat.

Criteris avaluació

Els objectius seran avaluats de la següent manera:

-Objectiu 1: Adquirir els coneixements bàsics d´un procés creatiu i adquirir les capacitats creatives per arribar a la concepció d´un nou producte/servei, desprès d´analitzar diferents fonts d´informació i prendre decisions a partir d´aquesta informació [A, D, F,I].

-Objectiu 2: Conèixer el concepte d´innovació, la seva gestió i com aquesta s´aplica a l´empresa en forma de projecte. Com cal gestionar-ho, fer un seguiment i correccions si hi ha desviaments [D, F, I].

-Objectiu 3: Treballar en equip i, sobretot, amb un equip pluridisciplinar on la gestió del projecte i de l´equip és molt important per arribar a aconseguir el que es vol [F,I].

-Objectiu 4: Capacitat d´adaptació i de superació de problemes en un procés d´implantació dels canvis per produir un nou producte o servei [D,F,I].

-Objectiu 5: Desenvolupar la capacitat d´organitzar i gestionar projectes, equips de persones, situacions de canvi i la logística de la producció d´un producte de base tecnològica i llançament a mercat [D,F,I].

Material complementari

`La Innovación que SI funciona´. T. Dávila, M.J. Epstein, R. Shelton. Ediciones DEUSTO SA