Descripció
L’assignatura pretén introduir els projectes gràfics mitjançant l’aprenentatge de les bases del disseny gràfic. Es treballaran questions fonamentals com l’ús de les tipografies, el tractament digital de l’imatge, la composició gràfica i la creació de discursos i/o narratives amb la imatge.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
5.00
Coneixements previs

No en té

Objectius

Al acabar el curs, l’alumnat tindrà les nocions bàsiques de com plasmar idees de manera gràfica i com projectar mitjançant imatges i tipografia.

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 Es disposa de coneixements sobre eines de retoc d’imatge (GTIDC)
RA.02 Es disposa dels coneixements necessaris i bàsics sobre Disseny Gràfic (GTIDC)
RA.03 Saber crear de forma autònoma dibuixos i dissenys visualment atractius (GTIDC)

Continguts

El curs es dividirà en dos blocs:

1. Bloc Teòric-Instrumental: obtindre els coneixements bàsics per treballar amb eines conceptuals i pràctiques del disseny gràfic
2. Bloque Proyectual: aprendre a gestionar, dirigir y presentar un projecte de disseny gràfic mitjançant diferents mètodes i estratègies

Els dos blocs es focalitzaran en desenvolupar:

Disseny i pensament
- Què vol dir dissenyar
- Conceptes i llenguatge bàsics
- Domini del discurs

Referents i imaginari
- Estudi de referents
- La semiòtica y el significat de las imatges

Tipografia
- Tipus de fonts
- Exemples i modes de treball

Color, forma y composició
- Teoria bàsica del color
- Combinacions
- Regles de composició

Composició digital amb Photoshop
- Retall d’imatges
- Edició de color
- Creació de “collages” digitals

Creació vectorial amb Illustrator
- Dibuix de contorns bàsic
- Creació de logotips

Metodologia

D1. Classes teòriques
El profesor realitza una exposició teòrica dels conceptes bàsics que l’alumnat haurà d’adquirir per poder desenvolupar els projectes de l’assignatura.

D2. Classes de problemes y exercicis
Durant tota l’assignatura es proposaran activitats, exercicis i lectures que es treballaran en comú a classe.

D3. Pràctiques de laboratori
Es proposaran exercicis individuals de disseny, així com un projecte de dossier en el que s’incorporaran tots els projectes desenvolupats durant el curs. Tot això es durà a terme parcialment a classe.

Avaluació

SA1. Exàmens (40%)
SA2. Exercicis (20%)
SA3. Pràctiques (25%)
SA4. Dossier (15%)

Criteris avaluació

SA1. Exàmens
L’assignatura té dos exàmens teòric-pràctics. El primer es realitza durant el punt de control i avalua els conceptes bàsics del disseny, la tipografia i el dibuix vectorial, mentre que el segon (que es realitza al final de l’assignatura) avalua amb més profunditat conceptes a nivell de projecte i de tractament digital de la imatge.

SA2. Exercicis
L’assignatura té sis exercicis a entregar durant el curs. Aquests exercicis son pràctiques simples que serviran per continuar utilitzant conceptes i eines treballades a classe.

SA3. Pràctiques
La asignatura tiene tres prácticas a entregar durante el curso. Son ejercicios más complejos que tienen que entregarse junto a una memoria de hasta un máximo de 1500 palabras.

SA4. Dosier
Durant el curs l’alumnat haurà de treballar en el desenvolupament d’un dossier de projectes, on es posaran en ordre els projectes realitzats durant el curs. El dossier ha de ser un projecte en si mateix. Ha de demostrar caràcter, criteri personal i una intenció creativa clara. El dossier s’haurà d’entregar juntament amb una memòria escrita de màxim 1500 paraules.

Bibliografia bàsica

Groys, Boris, (2016), Volverse Público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea, Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.
Ordóñez, Hernán (2010) TYPEX. Tipografía. Una Experiencia Docente, Barcelona, España: Index Book.
De Fusco, Renato (2005) Historia del diseño, Barcelona, España: Santa & Cole Ediciones.

Material complementari