Descripció
El màrqueting és la funció empresarial que identifica les necessitats del client i vol, determina que segments del mercat pot servir millor (l'organització), i dissenya productes adequats, serveis i programes per servir a aquests mercats. Guia a tota l'organització. L'objectiu del màrqueting és crear la satisfacció del client mitjançant la construcció de relacions basades en el valor amb els clients, en conjunt amb altres unitats de negoci interns i externs. El resultat final està guanyant lideratge en el mercat mitjançant la comprensió de les necessitats del consumidor i la recerca de solucions de valor superiors, qualitat i servei. I tots vostès ja saben això. L'objectiu d'aquest curs és prendre enfocament pràctic per a la comercialització. Se li dóna a l'estudiant l'oportunitat de practicar en tots els conceptes de màrqueting i per desenvolupar-les en forma dinàmica. El curs de Direcció de Màrqueting proporciona una exposició en profunditat als exemples pràctics i aplicacions sobre les decisions de gestió. Aquests inclouen l'equilibri entre els objectius i els recursos de l'organització contra les necessitats i oportunitats en el mercat.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
4.00

Professors Titulars

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Objectius del curs - Aquest curs pretén ajudar a:
- Informació estratègica general: Desenvolupament d'una definició àmplia de màrqueting estratègic i els conceptes de màrqueting
- Global: identificar les implicacions de les decisions de màrqueting en les diferents àrees de l'organització (comptabilitat, finances, investigació i desenvolupament, compres, ...)
- Avaluar els efectes del concepte de màrqueting a l'empresa, els consumidors i la societat.
- Pla de Màrqueting Estratègic (SMP): Comprendre i practicar amb el contingut i l'estructura d'un pla de màrqueting.
- Metodologia de la Investigació: Comprendre el procés d'investigació de mercats en la presa de decisions de màrqueting eficaços.
- Activitats de màrqueting: El desenvolupament d'una consciència i comprensió de les diferents activitats de màrqueting.
- La revolució del màrqueting on line: entendre les eines principals en profunditat.

Resultats d'Aprenentatge - Habilitats específiques:
En la realització d'aquest mòdul els estudiants seran capaços de:
- Desenvolupar un pla de màrqueting.
- Prendre decisions de màrqueting en el context de la gestió general.
- Control dels elements de la política de productes del màrqueting mix, canals de distribució, comunicació, comercialització i fixació de preus.
- Entrar a profunditat en màrqueting on line.
Competències - Aquest curs permetrà als estudiants desenvolupar habilitats en les següents àrees:
- Pensament crític
- Debat i avaluació crítica habilitats
- La implementació dels conceptes teòrics
- Preparació i presentació de les anàlisis d'estudi de cas
- Prendre decisions en un entorn complex
- Treball en equip
- Automotivació
- Creativitat

Continguts

ORDRE DEL DIA DE LES SESSIONS: A continuació pot trobar un calendari provisional subjecta a canvis.

Setmana 1 Introducció a la Gestió de Màrqueting
Benvinguda i Introducció al Curs
Setmana de 2,3 i 4 SIG (Sistema d'Informació de Màrqueting)
Setmana 5 Marc de referència (A quin mercat o mercats val la pena estar?)
Setmana 6 Diagnòstic (I) (FODA Clàssica vs dinàmic FODA, una nova forma d'avaluar on som)
Setmana 7 de diagnòstic (II) (Factors clau de rendiment i Competències distintius)
Setmana 8 de diagnòstic (III) (alternatives estratègiques, com triar el millor?)
Setmana 9 presentacions i / o examen parcial
Setmana 10 i 11 Estratègia Corporativa
Setmana Estratègia 12 Segmentació
Setmana 13 Proposta de Valor: Estratègia de Posicionament
Setmana 14 i 15 Proposta de Valor: Estratègia de Marca
Setmana 16 visió general de SMP.
Data d'examen Presentacions

Metodologia

L'experiència d'aprenentatge es basa en una sèrie de mètodes d'ensenyament que tracten de fomentar la comprensió de la funció de màrqueting. Les classes seran dinàmiques només si els estudiants vénen a classes preparats i disposats a contribuir a la discussió a classe.
La classe es basarà en lliçons que es concentraran en els principals conceptes de màrqueting, estudis de casos que se li requerirà per fer en temps fora de classe, així com els debats a classe. També aprofitarem l'àmplia gamma de fonts multimèdia com vídeos, podcasts i blocs per complementar el material escrit.
A més, es desenvoluparà un cas real per grups que fan servir tots els conceptes que anem a discutir durant el curs. Aquest veritable Pla de Màrqueting Estratègic (SMP) s'ha de presentar parcialment durant el curs i al final. Serà l'obra més important per avaluar la seva millora.

Avaluació

AVALUACIÓ - La qualificació del curs es basarà en el següent desglossament punt:
- La seva participació activa en el procés d'aprenentatge a través de l'assistència constant i contribució al debat a classe (30%):
o Qualitat
o Actitud
o Assistència Diària
o Esforç
o Avaluació de lectures, tasques, exercicis i casos.
- L'examen parcial (10%)
- Examen final (25%) (Si no hi ha un examen final, 15/25 punt augmentarà la SMP i 10/25 es destinarà a la participació).
- SMP (35%)
A continuació es presenten els criteris d'avaluació per a cada part:
1) Participació en Classe: venir a classe, a temps i preparat per prendre part en les discussions de casos i altres activitats. Vostè serà avaluat en la qualitat dels seus comentaris i la seva capacitat per connectar i construir sobre els comentaris realitzats pels seus companys.
2d) Exàmens: Vostè ha d'aprovar els dos exàmens o, si no aconsegueixes arribar al 5/10 en un dels dos ha de compensar en l'altra per aconseguir la mitjana 5/10.
3r) SMP: Aquest és un treball que es desenvoluparà en grups, però la qualificació serà individual segons l'avaluació particular del professor i l'avaluació interna del grup. Per avaluacion és l'eina per avaluar el treball individual dins del grup. Peer evaluation pot augmentar o disminuir la nota individual del grup segons l'avaluació de professor en un màxim de +/- 25% només per als membres del peer evaluation és 20% amunt o avall de la mitjana. Un mínim de 5 cal passar aquest curs.
EXAMEN DE RECUPERACIÓ:
Si no passa el curs, sobre la base dels criteris esmentats anteriorment, vostè tindrà l'oportunitat de tenir un examen de recuperació en la data que s'acordi. Aquesta recuperació inclourà tot el contingut del curs de Direcció de Màrqueting i cap altra qualificació obtinguda durant el curs es tindran en compte. L'examen consistirà en refer un projecte individual on l'alumne ha de desenvolupar tots els aspectes desenvolupats durant el curs i un examen. Cada part serà el 50% de la qualificació total de la recuperació.

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

Addicionalment dels casos que es discutiran a classe, se'ls proporcionés uns materials addicionals a través de la intranet de la universitat. També se li demanarà que busqui algunes lectures a la base de dades de la biblioteca.
Llibres recomanats:
- Market-driven Management. Jean-Jaques Lambin. Ed.Palgrave Macmillan.
- Màrqueting Management. 13erd edition. Kotler & Keller. Person Prentice Hall.

Material complementari

- Màrqueting John Stapleton edicions Piràmide
- Principles & Marketing strategies
- Strategic Marketing Pla
- Research Methodology- Ranjit Kumar / SAGE Publications
- Marketing.com Inmaculada Rodriguez. edicions Piramide
- Operative Marketing Josep Mª Bustos / Gestió 2000
- Màrqueting Josep Chias / Columna
- La revolució del màrqueting Kevin J. Clancy i Robert S. Shulman
- El llibre vermell de la Publicitat Luis Bassat
http://www.tutor2u.net/business/presentations/marketing/default.html - màrqueting tutorial
http://www.studymarketing.org/ - slide share of Marketing topics
http://www-rohan.sdsu.edu/~renglish/370/notes/chapt11/index.htm - life cycle
http://retailchile.blogspot.com/2010/03/cinco-factores-clave-de-exito-en... - Key successful factors
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_bcgmatrix.html -portfolio products
http://tutor2u.net/business/strategy/bcg_box.htm portfoli products