Descripció
En aquesta assignatura l'alumne aprendrà a portar un projecte creatiu, saben aplicar els softwares i les eines artístiques més adients al projecte, així com guiar en el seu desenvolupament un equip interdisciplinar
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

RA83 L'alumne és capaç d'aplicar un enfocament sistemàtic i alhora creatiu per al desenvolupament de productes i serveis digitals.
RA90 L'alumne coneix les bases reguladores de la protecció de la propietat intel·lectual i com s'apliquen en cada cas.
RA91 L'alumne té capacitat d'adaptar-se a les exigències de l'entorn, i de generar canvis sostenibles en el propi comportament, per tal de millorar l'eficàcia de l'estil directiu

Continguts
Metodologia

L'assignatura es desenvoluparà a través de metodologies docents actives i participatives que ajudin a l'alumne a assolir els coneixements, competències i objectius d'aprenentage de l'assignatura. Es potenciarà tant el treball cooperatiu com el treball autònom; potenciant la interrelació entre alumne i professor; així com la interdisciplinarietat (transversalitat) que donarà l'oportunitat d'ampliar conceptes entre diverses matèries.

Avaluació
Criteris avaluació
Bibliografia bàsica
Material complementari