Descripció
A aquesta assignatura s’aprendrà a fer servir els mitjans digitals per a l’elaboració de material gràfic 2D. El principal objectiu és establir els coneixements bàsics que permetin a l’alumne expressar-se a través d’ells.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
5.00
Coneixements previs
Objectius

RA17 L'alumne sap interpretar el volum en 2D i 3D a través del coneixement anatòmic.
RA24 L'alumne coneix i aplica els conceptes bàsics del disseny gràfic i de la composició.
RA25 L'alumne és capaç de crear composicions gràfiques utilitzant eines digitals.
RA26 L'alumne és capaç de crear dissenys gràfics originals utilitzant eines digitals.

Continguts

1.- Disseny de personatges
- Creació de 3 personatges amb 3 complexions diferents amb un briefing específic
- Conceptes: Combinació de formes bàsiques. Siluetes.

2.- Postures dinàmiques
- Fer una postura dinàmica per a cadascun dels personatges en funció de la seva complexió.

3.- Composició 2D
- Fer 4 miniatures en blanc i negre prioritzant la composició gràfica
- Conceptes: Perspectiva amb 3 punts de fuga.
- Eines: Capes d’ajustament: Llindar. Eina línia. Llaç poligonal. Pinzells durs

4.- Utilitzar 3D com a base I
- Modelar volums bàsics amb blender amb il.luminació dura i utilitzar-ho com a base per a la realització de 4 esbossos de la mateixa escena amb il.luminacions diferents i diferents punts de vista

5.- Dibuixar en espai 3D sobre primitives i geometria bàsica
- Creació d’una ciutast dissenyant edificis modulars amb Grease Pencil.
- Eines: Grease Pencil. Surface Proiject. Randomize transform. Mirror.

6.- Utilitzar 3D com a base II
- Afegir valors i detalls amb Photoshop al render de l’exercici anterior

7.- Sessió de feedback
- Explicar una breu història utilitzant un mínim de tres vinyetes.

8.- Dibuixar a sobre d’un model base humà
- Dissenyar 2 variacions de roba a sobre del mateix model 3D. Acabats finals a photoshop.
- Conceptes: importar models externs. Pinzell pose

9.- Dibuixar a sobre d’una escultura pròpia
- Modelar el bust d’un personatge i dibuixar a sobre amb Grease pencil.
- Presentació amb 4 il.luminacions diferents.
- Eines: Mode escultura de Blender, pinzells bàsics.

10.- Storyboarding amb Grease Pencil
- Realitzar 4 panells explicant una història fent servir imatges generades amb Grease Pencil.
- Conceptes: Narrativa visual. Composició.

11,12.- Creació 2 pàgines de cómic
- Crear 2 pàgines de còmic fent servir les tècniques utilitzades durant tot el curs
- Conceptes: Narrativa visual. Composició.

Metodologia

Per al desenvolupament de l’assignatura es faran servir bàsicament dos metodologies docents. Al principi de cada tema hi haurà una explicació teòrica seguida d’una explicació pràctica amb l’objectiu d’assimilar d’una forma més eficient els coneixements adquirits. També es realitzarà un petit projecte individual on es posarà en pràctica tot el que s’ha aprés durant l’assignatura.
MD1: Classe magistral amb el suport de material audiovisual
MD2: Classes d’exercicis i problemes
MD3: Aprenentatge basat en projectes.

Avaluació

Avaluació convocatòria ordinària:

- Entrega d’exercicis: 90%
Per poder fer la mitjana de tots els exercicis hauran d’estar aprovats al menys un 80% d’aquests.

- Avaluació contínua: 10%
Implicació de l’alumne a les classes, lliurament del exercicis i criteri del professor.

Avaluació extraordinària:

- L’estudiant que no superi l’avaluació ordinària té l’opció d’aprovar l’assignatura a la convocatòria d’avaluació extraordinària.

Criteris d’avaluació per a tots els exercicis:

- La còpia o plagi de qualsevol dels exercicis suposarà el suspens immediat de l’assignatura.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

El professor recomanarà pàgines web en les classes.

Material complementari