Descripció
La documentació present recull informació sobre el funcionament de l’assignatura “Desenvolupament en entorns web” (DEW) del pla d’estudis del Grau en Tècniques d’Aplicacions de Software (GTAS). És important que l’alumne llegeixi detingudament tots els apartats, que els dubtes que li sorgeixin els esclareixi amb el professorat implicat i que prengui aquest document com un punt de consulta referent al llarg de la seva participació en l’assignatura. Tot seguit se situa el context de l’assignatura i es motiva el seu estudi, es presenta el professorat implicat i s’indica la dedicació orientativa de l’alumne per tal que tingui un aprenentatge satisfactori. Després s’exposen els objectius, els resultats d’aprenentatge, les competències que s’exerciten, les metodologies docents, les activitats formatives i el sistema d’avaluació, incloent també la descripció dels continguts, la planificació segons el calendari acadèmic i un conjunt de referències bibliogràfiques. L'objectiu de l'assignatura Desenvolupament en entorns web és que els alumnes adquireixin els coneixements necessaris per Desenvolupar Aplicacions utilitzant tecnologies web. Les tecnologies utilitzades i que s'imparteixen són HTML, CSS i JavaScript. Actualment són l'estàndard recomanat per la W3C (World Wide Consortium) i considerades les millors per al Desenvolupament web. El nivell impartit en l'assignatura és alt, utilitzant el nou estàndard HTML5, CSS3, SCSS, objectes i llibreries JavaScript, editors GUI i automatitzacions simulant un entorn de treball real, per exemple, amb Node.js L’assignatura té una intensitat de treball de 6 crèdits ECTS, que equival a 150 hores de dedicació per a l’estudiant.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
2
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Professor/a
Coneixements previs
Objectius

Els Resultats d’Aprenentatge d’aquesta assignatura són:
RA.01 - Es pot construir aplicacions informàtiques basades en arquitectures client/servidor i web.
RA.02 - Conèixer i aplicar tècniques de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.
RA.03 – Es disposa dels coneixements necessaris i bàsics sobre les eines de maquetació i programació web.

Continguts

El contingut es divideix en els següents temes:

• Tema 1. Fonaments Web: Introducció a la història i evolució de l’ecosistema i arquitectura web.
• Tema 2. HTML: Definició del llenguatge HTML, tipus, taxonomía de tags i estructura del llenguatge dins dels documents HTML per al desenvolupament de webs semàntiques i vàlides segons estàndar.
• Tema 3. CSS: Introducció al CSS, web responsive i el seu ús com a formatador en la visualització d’un document HTML.
• Tema 4. JavaScript i Connectivitat: Introducció al DOM, metodología de programació del llenguatge com a gestor del DOM. Introducció als mètodes, models i formats de dades en la comunicació web entre client/servidor.

Metodologia

L’assignatura basa l’aprenentatge en les metodologies docents següents:

• Classes teòriques
• Classes de problemes i exercicis
• Pràctiques
• Seminari
• Tutoria

Cadascuna d’aquestes metodologies són aplicades segons les descripcions següents:

Classes teòriques
Exposició de conceptes teòrics per part del professor amb la finalitat que l’alumne assoleixi coneixements. El professor pot subministrar materials i l’alumne pot prendre apunts i/o completar materials de suport. L’alumne pot intervenir ja sigui per resoldre dubtes i/o per a donar resposta a les preguntes que formuli el professor.

Classes de problemes i exercicis
Resolució de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. El professor pot convidar a l’alumne a participar a classe per tal de valorar l’adquisició i/o interpretació dels conceptes exposats.

Pràctiques
Desenvolupament de problemes i/o presa de decisions fent ús dels coneixements apresos. S’utilitza equipament específic, com per exemple un ordinador, o altre material d’un laboratori o taller.

Seminari
Reflexió, especialització en continguts tractats per l’alumne amb anterioritat o bé ampliació de nous coneixements relacionats amb l’àrea d’estudi.

Tutoria
Orientació, atenció i/o avaluació personalitzada amb un alumne o grup. És una pràctica docent que sol ser de caire obligatori per l’alumne que segueix un programa d’aprenentatge i/o que suposa un complement al treball no presencial.

Avaluació

Per tal de poder avaluar l’assignatura s’han definit uns sistemes d’avaluació i unes ponderacions respecte el 100% de la nota final de l’assignatura, aquests són:

Sistema d’avaluació Ponderació
E1 Exercicis, problemes i pràctiques (Nepp) 90 %
E2 Participació a classe (Nparticipacio) 5 %
E3 Portafoli (Nportafoli) 5 %

La nota final de l’assignatura es calcula segons l’expressió:

NFinal = 0,9*Nepp + 0,05*Nparticipacio + 0,05*Nportafoli

Per tal de poder aplicar aquesta mitjana, Nepp, i Nportafoli han de ser iguals o majors a 5. En cas contrari no es calcula la mitjana i es va directe a recuperació de juliol. El càlcul individual:

• La nota d'exercicis, problemes i pràctiques (Nepp) s’obté com un 30% d’exercicis d’avaluació contínua (Nexercicis), un 20% de les presentacions i un 50% de la nota de pràctiques (Npractiques). Els exercicis d’avaluació contínua s’obre i s’entreguen el mateix dia de classe. La nota mínima de la mitja d’avaluació contínua és 5. No hi ha nota mínima per a cada pràctica, però han d’estar entregades amb una mitja de 5. Per tant:

Nepp = ( 0,3*Nexercicis + 0,2*Npresentacions ) + 0,5*Npractiques

Si no s’aprova la nota d’exercicis i presentacions en convocatòria ordinària (final 1r semestre), llavors s’haurà de realitzar un examen de recuperació al juliol (Ex_recuperacio), essent en aquest cas la nota d’exercicis, problemes i presentacions igual a la nota obtinguda en aquest examen.

Nepp = 0,5*Ex_recuperacio + 0,5*Npractiques

• Pel que fa a la nota de pràctiques (Npràctiques) aquesta es calcula com la mitja de totes les pràctiques. Cal obtenir una nota igual o superior a 5. Si no s’aprova la nota de pràctiques en convocatòria ordinària (final 1r semestre), llavors al juliol hi ha l’opció de presentar el projecte de recuperació (Npj_recuperacio), essent la nota de pràctiques igual a la nota obtinguda en aquest projecte.
Npractiques = Npj_recuperacio

• No hi ha convocatoria extraordinària de febrer, únicament la recuperació de juliol.
• Qualsevol detecció de còpia en qualsevol activitat, exercici, problema, pràctica, projecte o portafoli podrà suposar, segons la normativa de còpies, el suspens directe de l’assignatura sense possibilitat de recuperació.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

W. (2010, August 9). HTML5 Reference. Retrieved from https://dev.w3.org/html5/html-author/
M. H. (2019, January 13). Eloquent JavaScript 3rd edition. Retrieved from https://eloquentjavascript.net

Material complementari