Doble Grau en International Computer Engineering and Management of Business and Technology

Bases de dades

Descripció
Es tracten els conceptes fonamentals dels arxius, i concepte i caracterització de les estructures d'accés a la memòria secundària. Es fa una introducció als sistemes gestors de bases de dades: conceptes i tipologia, evolució històrica i els seus llenguatges d'accés i funcionalitats principals. S'introdueix una perspectiva de les bases de dades orientades a objectes. També es treballa sobre el model de dades corporatiu. Model E/R. Pas del model conceptual a la implementació. Les funcionalitats principals dels SGBD i dels sistemes de fitxers sempre es tracten com a usuari avançat i es fa un disseny i implementació del model de dades d'un o més cassos.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
2
Crèdits
5.00
Coneixements previs

Fonaments de programació, algorísmica bàsica, estructures de dades

Objectius

Els alumnes en l'assignatura adquireixen els coneixements propis del temari i desenvolupen les habilitats següents:
1.- Coneixement general bàsic sobre els sistemes de fitxers i els gestors de bases de dades.
2.- Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica.
3.- Habilitat per a cercar informació de fonts diverses i de comprendre les explicacions de persones no expertes.
4.- Habilitats bàsiques en el us dels recursos informàtics per a dissenyar i implementar models de dades corporatius.
5.- Desenvolupar capacitats d'investigació.
6.- Desenvolupar la capacitat de comunicació oral i escrita en la pròpia o altres llengües.

Continguts

1. Introducció a les bases de dades.
2. El model relacional.
3. Àlgebra i càlcul relacional.
4. El subllenguatge SQL.
5. Gestió de transaccions.
6. Control de concurrència.
7. Administració i eines.
8. Optimització de peticions.
9. Llei orgànica de protecció de dades.

Metodologia

El curs conté una sèrie de classes magistrals acompanyades per unes sessions de treball en grup.

Avaluació

1. Per a aprovar la assignatura caldrà aprovar la teoria del 1er i 2on Semestre així com la part pràctica per separat:

- La teoria s´ha d´aprovar amb una nota superior o igual a 5.
- La teoria dels dos semestres es poden recuperar a la convocatòria extraordinària de Juliol.
- En el curs acadèmic es guarda la nota de teoria dels semestres, però no per a posteriors cursos.

Mitjançant la realització de l´avaluació continua, s´ajuda a aprovar la teoria.

- L´avaluació continuada constarà d´exercicis que es lliuraran al llarg del semestre sobre aspectes pràctics de la assignatura. La realització dels exercicis podrà portar-se a terme al llarg de la sessió de pràctiques o bé a casa, segons les especificacions del docent. També forma part de l´avaluació continua els exàmens del punt de control.

- La nota de teoria d´un semestre és la nota màxima entre la nota de l´examen o la nota que dóna la ponderació d´un 30% de la nota de l´avaluació continua i un 70% de la nota de l´examen, sempre que la nota de l´examen sigui superior o igual a 3,5.

Criteris avaluació

1.- Coneixement general bàsic sobre els sistemes de fitxers i els gestors de bases de dades. [A][J][D]
2.- Capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica. [G][L][K]
3.- Habilitat per a cercar informació de fonts diverses i de comprendre les explicacions de persones no expertes.[G][E]
4.- Habilitats bàsiques en el us dels recursos informàtics per a dissenyar i implementar models de dades corporatius. [A][G][K]
5.- Desenvolupar capacitats d'investigació. [D]
6.- Desenvolupar la capacitat de comunicació oral i escrita en la pròpia o altres llengües. [D][K][J]

Bibliografia bàsica

[1] R.Groff, P.N.Weinberg and A.J.Oppel, SQL: The Complete Reference, 3rd Edition, McGraw-Hill, ISBN: 978-0071592550, 2009.
[2] J.D.Ullman and J.Widom, A First Course in Database Systems, 3rd Edition, Prentice Hall, ISBN: 978-0136006374, 2007.
[3] Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman and Jennifer Widom, Database Systems: The Complete Book, 2nd Edition, Prentice Hall, 2008.
[4] Garcia-Molina, Hector; Ullman, Jeffrey D.; Widom, Jennifer, Database System Implementation, Prentice-Hall, 2000.
[5] Özsu M.Tamer and Patrick Valduriez, Principles of Distributed Database Systems, Third Edition, Springer, 2011.