Descripció
Estem immersos en una era on l'impacte de les imatges i els inputs visuals són constants. L’ assignatura permet entendre el món contemporani des de paràmetres plàstics i visuals. Així, l’assignatura presenta el sorgiment històric i el desenvolupament de la cultura visual fins els nostres dies, i permet a l’alumne crear-se un context de cultura visual propi que li permeti utilitzar-ho com a referent en les seves pràctiques artístiques, aprenent a veure i a analitzar críticament les imatges contemporànies. Igualment, l’alumne estudiarà els principals actors de la industria cultural tant nacional com internacional: artistes, il·lustradors, dissenyadors entre altres. Els continguts de la cultura visual s’endinsen en disciplines afins com ara l’art contemporani, els mitjans de comunicació, els videojocs, produccions audiovisuals, cinema, publicitat, fotografia, disseny, internet, còmic… de manera que es generen codis i llenguatges propis, que reflecteixen la nostra cultura contemporània, on allò important és el vincle que s’estableix entre la persona que capta les imatges i les pròpies imatges, independentment del medi utilitzat, així com la intencionalitat de les dites imatges. La societat contemporània ha desenvolupat un codi visual on les imatges contenen significats semàntics que s’han de conèixer com un nou llenguatge. Ja no és possible aprehendre el nostre entorn sense aquests codis. Així doncs, a partir de la comprensió estètica s'estimularà l'esperit crític de l'alumne envers campanyes de comunicació, accions virals i altres fenòmens d'impacte visual contemporani.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
2
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a
Coordinador Acadèmic
Coneixements previs
Objectius

L'alumne identifica estils, períodes estètics i la cultura visual contemporània.
L'alumne coneix els actors de la indústria cultural i de la comunicació.
L'alumne entén les idees principals de textos complexos en anglès, pot produir textos clars i comunicar-se oralment.

Continguts

Tema 1. Cultura visual ¿què és? Com veure el món
Tema 2. Iconografia i signe. L’acte visual. La imatge
Tema 3. Construcció visual. Representació visual.
Tema 4. Percebre a través de la mirada. L’espectador i la imatge (subjecte-objecte).
Tema 5. Realitat i aparença. Fotografia
Tema 6. Codis i signes contemporanis.

Metodologia

L'assignatura es desenvoluparà a través de metodologies docents actives i participatives que ajudin a l'alumne a assolir els coneixements, competències i objectius d'aprenentage de l'assignatura. Es potenciarà tant el treball cooperatiu com el treball autònom; potenciant la interrelació entre alumne i professor; així com la interdisciplinarietat (transversalitat) que donarà l'oportunitat d'ampliar conceptes entre diverses matèries.

Avaluació

Part teòrica: 30%
Avaluació de la part teòrica de l’assignatura a través de:
- una prova escrita de resposta oberta al final del 1r semestre i de cadascun dels blocs temàtics del 2n semestre.
Nota mínima de cada una de les proves per a fer la mitjana >4/10.
Nota individual de cada alumne.

Seminaris/Tallers: 30%
Avaluació dels seminaris que es facin al llarg del curs.
Nota mínima de cadascun dels seminaris per a fer la mitjana >4/10.
Nota individual de cada alumne.

Presentació escrita del projecte del primer semestre: 20%
Avaluació del treball escrit del projecte realitzat al 1r semestre.
Nota mínima per a fer la mitjana >4/10.
Nota individual.

Comunicació oral: 10%
Avaluació de l’expressió oral de l’alumne en els diferents seminaris i en l’exposició oral del projecte del primer semestre.
Nota mínima per a fer la mitjana >4/10.
Nota individual.

Avaluació contínua: 10%
Implicació de l’alumne en les classes, lliurament dels exercicis i criteri del professor.

Avaluació extraordinària:
L’estudiant que no superi l’avaluació ordinària té l’opció d’aprovar l’assignatura a la convocatòria d’avaluació extraordinària.

Criteris d’avaluació per a totes les convocatòries:
En cas que els exàmens, exercicis o treballs a lliurar per part de l’alumne no presentin una correcta expressió escrita, gramatical i ortogràfica, la nota màxima serà un 4.
Si no es compleixen les condicions per aprovar la convocatòria, la nota màxima serà un 4.
No es farà la nota mitja de la l’assignatura si un dels dos semestres està suspès.
Es tindrà dret a revisió de la nota d’examen en el dia fixat pel professor. En aquesta revisió es pot pujar o baixar la nota de l’estudiant.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Brea, J. L., Las tres eras de la imagen, Akal, Madrid, 2018.
Martín Prada, J., El ver y las imágenes en el tiempo de internet, Akal, Madrid, 2018.
Mitchell, W.J.T. Teoría de la imagen, Akal, Madrid, 2009.
Mirzoeff, N., Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual, Paidós, Barcelona, 2016.

Material complementari