Grau en Enginyeria en Organització de les TIC

Forma't en un Grau Universitari únic a Espanya i amb un 100% d'ocupació

Comptabilitat

Descripció
L´ensenyament d´aquesta assignatura te com a objectiu el coneixements dels aspectes basics de la comptabilitat. Per això, es necessaris que els alumnes obtinguin els coneixements necessaris relatius a la formació dels llibres comptables i estat financers.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
3
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs
Objectius

Objectius d’aprenentatge

Referits a coneixements
- Distingir entre els conceptes bàsics i introductoris relacionats amb la comptabilitat i els seus propòsits.
- Comprendre el significat i el funcionament de la comptabilitat com a sistema d’informació per a la presa de decisions de caràcter econòmic.
- Conèixer quina és la metodologia utilitzada per la comptabilitat en relació amb el registre, la classificació i tractament de les transaccions financeres realitzades pels operadors econòmics per preparar la informació financera en comptes anuals o estats financers, aplicant la normativa legal vigent, especialment el Pla general de comptabilitat.
- Registrar i valorar les transaccions econòmiques més freqüents que es generen a les empreses, en les seves funcions de compravenda o de prestació de serveis.
- Elaborar el contingut de la informació externa que han de presentar les empreses al final d’un exercici econòmic mitjançant el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. - Adquirir els coneixements i conceptes fonamentals dels càlculs de costos.
- Conèixer els models o les maneres d’elaborar i presentar la informació relativa als costos i als rendiments.
-Analitzar la informació rellevant per a la presa de decisions. Calcular els llindars de rendibilitat. Determinar el cost d’oportunitat.

Referits a habilitats, destreses
- Interpretar adequadament la informació subministrada pels comptes anuals perquè els usuaris puguin prendre decisions i fer previsions d’ordre econòmic i financer.
- Delimitar la comptabilitat de costos vers la comptabilitat financera.
- Distingir amb claredat els conceptes bàsics de cost, despesa, pagament, sistemes de producció i sistemes d’informació.
- Diferenciar entre informació destinada a la comptabilitat externa i informació de costos orientada al control i a la presa de decisions.
- Adquirir la capacitat crítica de plantejaments globals d’implantació de models de costos.
- Valorar i comprovar amb casos pràctics la utilitat dels models de costos.

Continguts

Tema 1.- Introducció a la comptabilitat
Tema 2.- La comptabilitat de l’activitat de l’empresa
Tema 3.- Concepte i tipologia de la producció i dels costos.
Tema 4.- L'estructura organitzativa i els models de Costos.
Tema 5.- L'estructura interna i els models de costos.
Tema 6.- Problemàtiques especifiques del càlcul de costos.

Metodologia

Lliçó magistral
Resolució de problemes i exercicis
Estudi personal
Activitats d’avaluació (exàmens, exercicis...)
Altres activitats tutelades/dirigides

Avaluació

La nota final de l’assignatura és representada en la següent fórmula:
Nota_Final = 50% · Part Comptabilitat Financera + 50% ·Part Comptabilitat Analítica

Criteris avaluació

No hi ha informació disponible

Bibliografia bàsica

COMPTABILITAT FINANCERA

GOXENS, Mª Angels; LOSILLA, M.F.; OSES, J.; RODRIGUEZ, F. Introducción a la Contabilidad Financiera. Madrid : Garceta, 2013 HORNGREN, Charles T [et al.] Introduction to financial accounting. 11h ed. Upper Saddle River (N.J.): Prentice Hall, 2014. (Versió en castellà Ed. 2000)
KIMMEL, Paul D., WEYGANDT, JJ., KIESO, DE. Financial accounting: tools for business decision making. 6th ed. Hoboken, N.J.: Willey, 2011 MONGER, Rod F. Financial accounting: a global approach. Chichester: Willey, 2010
MUÑOZ MERCHANTE, Angel. Introducción a la contabilidad. 2ª ed. Madrid : Ediciones Académicas , 2015
MUÑOZ MERCHANTE, Angel. Prácticas de introducción a la contabilidad. 2ª ed. Madrid : Ediciones Académicas , 2014
PORTER, GA., NORTON, CL. Financial accounting: the impact on decision makers. 9ª ed. Atamford: Cengage Learning, 2015 MARIA ANTONIA GARCIA BENAU. Introducción a la contabilidad financiera. Madrid. 1ª edición. Feb 2018. Centro de Estudios Financieros
JESUS OMEÑACA GARCIA. Contabilidad general. Madrid. 2017. Deusto OMEÑACA GARCIA, J. Supuestos prácticos de contabilidad financiera y de sociedades. Madrid. 2017. Deusto

COMPTABILITAT ANALÍTICA

GARRISON, Ray H.; NOREEN, Eric W.; BREWER, Peter C. Managerial Accounting, 14ª ed., New York: McGraw-Hill Irwin, 2012 (Versió en castellà 2007)
HORNGREN, Charles T. Contabilidad de costos: un enfoque gerencial. Mexico : Pearson Educacion, 2012 (Versió en anglès 2015) MALLO RODRÍGUEZ, Carlos; ROCAFORT NICOLAU, Alfredo. Contabilidad de Dirección para la toma de decisiones. Contabilidad de gestión y de costes. Barcelona: Profit Editorial, 2014
MARTÍN PEÑA, Francisco; ROCAFORT, Alfredo. Comptabilitat de Costos. Vol. I . Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2005 MARTIN PEÑA, Francisco; ROS RIERA, Juan. Costes : Contabilidad y Gestión. Madrid : Centro de Estudios Financieros, 2003
ROCAFORT NICOLAU, Alfredo. FERRER GRAU, Vicente Pedro. Contabilidad de costes : fundamentos y ejercicios resueltos. Barcelona : Bresca, 2010

Material complementari

No hi ha informació disponible