Descripció
1. Dades descriptives de l´assignatura: 1.1. Codi: AR006. 1.2. Tipus d´assignatura: Obligatòria 1.3. Impartició: Semestral 1.4. Crèdits ECTS: 6 1.5. Professor responsable: Núria Martí i Audí 1.6. Idioma: Català - Castellà - Anglès.
Tipus assignatura
Primer - Obligatoria
Semestre
Anual
Curs
1
Crèdits
6.00

Professors Titulars

Coneixements previs

Coneixements dels estudis anteriors realitzats per l'alumne.

Objectius

3. Competències que l´assignatura vol contribuir a desenvolupar:

3.1 Competències generals:

3.1.1 Competències instrumentals: IS 1 Capacitat d´anàlisi i síntesi.

3.1.2 Competències Interpersonals: IT 2 Treball en equip
IT 9 Sensibilitat pel medi ambient

3.1.3 Competències Sistèmiques: CS 1 Capacitat d´aplicar els coneixements a la pràctica

3.2 Competències específiques:

3.2.1 Arquitectura

3.2.1.1. A. Habilitats cap

3.2.1.2. B. Saberes B 14 Ecologia i sostenibilitat
B 25 Materials de Construcció
B 26 Sistemes constructius convencionals
B 27 Sistemes constructius industrialitzats

3.2.1.3. 68.Bloc tècnic
coneixement adequat de: Els sistemes constructius convencionals; Les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, l´ús de materials de construcció; Els sistemes constructius industrialitzats

4. Objectius d´aprenentatge de l´assignatura:

3.1. arquitectura
1. aptitud per crear projectes arquitectònics que satisfacin, a la vegada, les exigències tècniques i estètiques.
7. Coneixement dels mètodes de recerca i preparació de projectes de construcció
8. comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d´enginyeria vinculats als projectes d´edificació
9. coneixement adequat dels problemes físics i de diferents tecnologies, així com de la funció dels edificis, de forma que se´ls doti de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics

Continguts

5. Blocs temàtics en que s´organitzen els continguts de l´assignatura:

I1- Suport i confort

A-1 Suport: formes de treball de la matèria: comprensió, tracció, flexió; accions i deformacions, els moviments a la construcció

A-2 Confort: concepte d´embolcall, protecció de la pluja, del calor i del fred, del vent

I2- Matèria i ordre a l´arquitectura

B1- Fàbriques minerals
Pedra, terra, ceràmica, formigons (en massa)
Aglomerants: calç, ciment i guix
Estructures de murs: ordre i estabilitat
Cobertes de teula

B2- Matèria orgànica
Fusta, canyes, lianes
Materials compostos
Construccions amb fusta (estructures, sostres, cobertes...)

B3- Metalls
Ferro i acer
Metalls no fèrrics
Construccions metàl-liques (pòrtics i sostres)

B4- Formigó armat
Formigó i acer
Construccions amb formigó (pòrtics i sostres)

B-5 Vidre
Vidre(s)
Fusteries i murs cortina

B6- Materials especialitzats
Impermeabilitzacions, aïllaments, compòsits, sintètics
Tancaments no portants
Cobertes planes

Metodologia

6. Enfocament metodològic de l´ensenyament-aprenentatge per assolir els objectius

6.1. Descripció de l´assignatura
L´arquitectura ha estat sempre un treball de síntesi. L´arquitecte Vitruvi (cap al 27 aC) va definir amb precisió aquesta qualitat en vincular-la al compliment simultani de firmitas, utilitas et venustas (solidesa, utilitat i bellesa). Només de l´equilibri entre les tres parts obteníem el tot, és a dir l´arquitectura.
En un moment en el qual la creixent especialització ha portat a una enorme fragmentació del saber sembla fonamental recuperar, des d´un esperit crític i obert, aquesta unitat i reforçar el que és i ha estat l´eina fonamental d´arquitectes i mestres d´obres: la capacitat de síntesi i la visió global del fet arquitectònic i constructiu.
La transformació professional i tecnològica del sector fa que els models tradicionals d´ensenyament de la construcció, que s´havien centrat en l´aprenentatge d´un determinat repertori constructiu, esdevinguin una eina massa limitada per afrontar aquest nou repte. La introducció de materials i tecnologies nous fa necessari incidir amb més intensitat en la comprensió global dels fenòmens i no limitar-nos a la resolució concreta dels detalls a la manera del què cal fer o del com es resol.
En aquest primer curs de construcció l´alumne s´iniciarà en la comprensió de la construcció a partir de dos aspectes fonamentals: la matèria i l´ordre. L´assignatura s´organitza d´acord amb aquests objectiu en dues línies temàtiques que es desenvoluparan de manera paral·lela durant tot el curs: la MATÈRIA i l´ORDRE.
La MATÈRIA analitza la matèria des de tres visions simultànies i focalitzades. La matèria física, amb les seves qualitats físiques i químiques; la matèria com a material de construcció, amb les tècniques d´utilització i la posada en obra; i finalment la matèria com a material sensible de l´arquitectura, amb les seves capacitats formals i expressives.
L´ORDRE s´estudiarà a partir de la Matèria i tractarà de com s´ordena aquesta matèria per tal d´esdevenir construcció, de les diverses formes del construir, de les seves estratègies i de la metodologia que utilitzen. S´analitzen els elements bàsics que conformen la construcció agrupant-los en dos grans tipus: les construccions d´origen mineral i les construccions realitzades amb materials orgànics o evolucionats.

6.2. Metodologia i activitats formatives en crèdits ECTS

Total hores presencials: 31%, 1,9 cr. ECTS, dividides en:
Hores de classe expositiva: (IS/IT/CS/B/E) 10% (0,6 ECTS)
Hores de classe pràctica: (CS/B/E) 21% (1,3 ECTS)

Total hores de treball del alumne/a: 69%, 4,1 cr. ECTS, dividides en:
Treball tutelat: (IT/CS/B/E) 21% (1,3 ECTS)
Treball no tutelat: (CS/B/E) 48% (2,8 ECTS)

TEMPORALITAT SEMESTRAL

Dedicació a la assignatura 6 crèdits a 26 hores/crèdit = 156 hores
Dedicació semestral 18 setmanes (16 lectives + 2 d`exàmens)
Dedicació setmanal 156 hores/18 setmanes = 8,6 hores/setmana
CONCEPTE Total hores

Classes presencials

Classes pràctiques

Estudi individual

Treball tutelat

16

32

55

32
Total hores dedicació al marge dels exàmens 135
Hores preparació exàmens
Hores exàmens 17
4
TOTAL DEDICACIÓ SEMESTRAL 156

Avaluació

7. Avaluació del nivell d´assoliment dels objectius:

7.1. Activitats formatives
El curs tindrà una valoració continuada amb un examen a final de curs i treballs teòrics i pràctics realitzats durant el curs. La valoració final la realitzaran el professor de teoria i el professor de pràctiques, que serà el tutor de l´alumne a l´assignatura, i tindrà en compte tot el treball de l´alumne.
Els alumnes que no superin aquesta avaluació per curs, o aquells que no lliurin tots els treballs teòrics i pràctics, hauran de presentar-se a les convocatòries extraordinàries (juny)

7.2. Sistemes d´avaluació de competències adquirides

A. Exàmens B14, B25, B26, B27
Un sol examen de demostració de coneixements de concepte, a final de curs

H. Projectes IS1, IT2, IT9, CS1, B14, B25, B26, B27
Pràctiques fetes a casa i a l´escola

I. Presentacions IS1, IT9, B14, B25, B26, B27
Presentació en públic amb demostració dels resultats, dels treballs de projectes i dels treballs de recerca de les classes de teoria

J. Participació a classe IS1, IT9
Pràctiques fetes a l´escola i participació en debats on es discutirà els diversos temes abordats.

Criteris avaluació

7.2. Sistemes d´avaluació de competències adquirides

A. Exàmens B14, B25, B26, B27
Un sol examen de demostració de coneixements de concepte, a final de curs

H. Projectes IS1, IT2, IT9, CS1, B14, B25, B26, B27
Pràctiques fetes a casa i a l´escola

I. Presentacions IS1, IT9, B14, B25, B26, B27
Presentació en públic amb demostració dels resultats, dels treballs de projectes i dels treballs de recerca de les classes de teoria.

J. Participació a classe IS1, IT9
Pràctiques fetes a l´escola i participació en debats on es discutirà els diversos temes abordats.

Bibliografia bàsica

8. Fonts d´informació bàsica. Bibliografia:

DICCIONARIS DE CONSTRUCCIÓ
Diversos autors. Diccionari manual de la construcció.
ITEC. Barcelona 1986

Diversos autors. Diccionari visual de la construcció
Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Generalitat de Catalunya. Barcelona 1994

Miquel Fullana Diccionari de l´art i els oficis de la construcció
Editorial Moll, Palma de Mallorca 1974.

Francis D.K. Ching . Diccionario visual de arquitectura
Gustavo Gili. México 1997

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Andrea Deplazes (Ed.) Constructing architecture - a handbook
Birkhäuser - Publishers for Architecture. Basel Boston Berlin 2004

Ignacio Paricio La construcció de l´arquitectura
ITEC. Barcelona 1995

Material complementari