Doble Grau en International Computer Engineering and Management of Business and Technology

Comunicacions per a entorns hostils

Descripció
Aquesta asignatura aporta una aproximació molt pràctica al modelatge i simulació de canal així com a la parametrització i simulació de modulacions de banda ampla. Començant amb una descripció dels paràmetres de canal, l'alumne implementa en Matlab un simulador de canal multicamí. Aquest canal és posteriorment sondejat per tal d'extreure els paràmetres amb els que ha sigut creat. Posteriorment, s'introdueixen els conceptes bàsics de modulacions d'espectre eixamplat i multiportadora. Partint del coneixement de canal, l'alumne es forma en ajust de modulacions i simulació conjunta de modulació i canal, també en Matlab.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Primer
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Coneixements previs

- Tractament digital del senyal.
- Comunicacions digitals.

Objectius

Els principals objectius de l'assignatura son:
- Desenvolupar capacitats avançades en parametrització i simulació de canal.
- Extreure paràmetres de canal amb tècniques de sondeig.
- Desenvolupar capacitats avançades en modulacions de banda ampla i codificació, i la seva simulació.
- Ser capaç de dissenyar un esquema de modulació i codificació a partir d'un escenari de canal donat.
- Adquirir habilitats de programació suficients per demostrar els objectius anteriors.

Continguts

1. Channel
1.1. Channel modeling
1.2. Channel selectivity
1.3 Sounding technique
1.4. Channel coherence
1.5. Noise
1.6 Diversity
2. Wireless transmission techniques
2.1. Spread spectrum: DS-SS
2.2. OFDM
2.3. MC-CDMA and MC-DS-CDMA
2.4. Channel coding
3. Cases:
3.1. Satellite comms
3.2. Vehicular comms
3.3. Underwater comms
3.4. Skywave comms
3.5. Power line comms
4. Goodput challenge

Metodologia

Classes presencials. Utilitzant pissarra i transparències. L'estudiant disposa de les transparències en les que pot prendre notes.

Cas. A partir d'un article científic i/o tècnic real, els alumnes han de modelar i simular correctament el canal proposat. Posteriorment l'han de sondejar per extreure els paràmetres per, posteriorment, dissenyar de la millor manera possible la modulació de banda ampla més adient.

Avaluació

Avaluació individual (AI):
Participació a classe.
Examen individual.

Avaluació de grup (AG):
Cas 80 % de la nota de AG.
Goodput challenge. 20 % de la nota de AG.

Nota final: 50 % AI + 50 % AG.
AI >= 5 / AG >= 5.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Transparències de l'assignatura.

Material complementari

[1] Smith, C., `3G wireless networks´, McGraw Hill, 2002.
[2] Hanzo, L., `OFDM and MC-CDMA for broadband multi-user communications, WLAN & broadcast´, Wiley, 2003.
[3] Bahai et al., `Multi-carrier digital communications. Theory and applications of OFDM´, Springer, 2004.