Doble Grau en Enginyeria Telecomunicació i Organització de les TIC de La Salle Campus Barcelona

Doble Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i Enginyeria en Organització de les TIC

La Salle Campus Barcelona t'ofereix 5 dobles titulacions en l'àmbit de les Enginyeries TIC. Amb els dobles graus podràs finalitzar els estudis universitaris en 5 anys acadèmics amb dues titulacions oficials de grau.

Comunicacions òptiques

Descripció
Aquesta assignatura es focalitza en l´estudi dels components i els sistemes de comunicacions per fibra òptica. S´aprendrà amb detall com es propaga la llum per la fibra òptica i a realitzar el disseny d´un enllaç de comunicacions òptiques tenint en compte les limitacions que afecten al medi de transmissió. Tanmateix, l´alumne aprendrà a escollir els components adequats tenint en compte les seves característiques funcionals en el context d´una xarxa de comunicacions òptiques. Finalment s´estudiaran les principals topologies de xarxes de comunicacions òptiques.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
4.00
Coneixements previs

Fonaments de física, d´electromagnetisme i de propagació electromagnètica.

Objectius

Els graduats del nostre programa de comunicacions òptiques adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:

1. L´alumne assoleix coneixements que el dotaran d´una base sòlida per enfrontar-se a dissenys complexos d´enllaços de fibra òptica.
2. L´alumne consolida de manera ferma els conceptes més generals sobre comunicacions òptiques, fet que possibilita un estudi de la temàtica amb més profunditat i la realització de treballs de recerca.
3. L´enfocament de l´assignatura fa que l´alumne desenvolupi la seva capacitat d´aprenentatge i de cerca d´informació.
4. L´alumne és conscient de les darreres tendències en components emprats en comunicacions òptiques, el que implica en ell la necessitat de la formació permanent en aquests temes.

Continguts

1.Introducció a les comunicacions òptiques.
1.1 Evolució de les comunicacions òptiques.
1.2 Sistemes de comunicacions òptiques.
1.3 Característiques de la fibra òptica.
2.Fonaments de fibra òptica.
2.1 Fonaments d´òptica de raigs.
2.2 Efectes clàssics de limitació de les comunicacions per fibra òptica.
2.3 Tipus de fibres òptiques i mètodes de fabricació.
3.Propagació de la llum per la fibra òptica. Òptica electromagnètica.
3.1 Anàlisi de la propagació de la llum.
3.2 Equació general de propagació per la fibra òptica.
4.Disseny i càlcul d´enllaços de fibra òptica.
4.1 Atenuació i dispersió.
4.2 No linealitats en la fibra òptica.
4.3 Altres efectes limitadors.
5.Components basats en l´acoblament de modes i la interferometria.
5.1 Acobladors òptics.
5.2 Circuladors i aïlladors.
5.3 Filtres òptics.
6.Emissors i receptors per a comunicacions òptiques.
6.1 Interacció entre fotons i àtoms. Equacions de ritme.
6.2 Làsers.
6.3 LEDs.
6.4 Díodes detectors de llum.
7.Amplificadors òptics
7.1 Introducció
7.2 EDFA
7.3 PDFA
7.4 SOA
7.5 Amplificadors de Raman
8.Commutadors i conversors de longitud d´ona.
8.1 Commutadors òptics.
8.2 Conversors de longitud d´ona.
9.Topologies de xarxes de comunicacions òptiques.
9.1 Xarxes broadcast&select.
9.2 Xarxes amb enrutament per longitud d´ona.
9.3 Recuperació en cas de fallada.

Metodologia

La metodologia es basa en classes magistrals. Es fan servir transparències per tal d´ajudar la comprensió de les explicacions fetes pel professor. Les transparències estan a disposició dels alumnes abans de cada sessió per a que les puguin portar i prendre notes. Després de cada tema i abans de cada examen és dediquen unes classes a resoldre problemes relacionats amb la matèria impartida.
Si l´alumne té dubtes del temari, pot enviar un correu electrònic al professor per determinar dia i hora en que els dos es poden trobar per aclarir conceptes, resoldre problemes, proposar exercicis, etc.

L´alumne té les següents tasques fora d´hores de classe:
1. Cerca de documentació complementària si vol aprofundir encara més en determinats aspectes donats a classe. L´alumne disposa d´aquesta informació en la bibliografia proposada i pot consultar al professor les fonts més interessants de cara als seus objectius.
2. Estudi individual o en grup de la temàtica explicada a classe. Es pot fer servir la bibliografia complementària descrita abans si es desitja, però amb els conceptes donats a classe és suficient pel correcte enteniment de l´assignatura.
3. Resolució individual o en grup dels problemes proposats a la col-lecció d´enunciats de problemes d´exàmens d´anys anteriors. L´alumne els ha de resoldre per si mateix, i només en cas de no saber plantejar el problema després d´haver-ho rumiat amb deteniment, pot consultar al fòrum l´opinió dels altres companys sobre la resolució del problema.

Avaluació

A. Exàmens

L´examen pot tenir qualsevol dels següents formats o ser una mescla d´aquests:
1. Teoria: es formulen un seguit de preguntes teòriques sobre els conceptes vistos a classe que l´alumne ha de desenvolupar.
2. Problemes: Es valora el plantejament dels problemes basat en el coneixement de l´alumne i el resultat obtingut. També es té en compte la interpretació que fa l´alumne dels resultats trobats.
3. Test: es formulen un seguit de preguntes amb varies respostes sobre els conceptes vistos a classe. L´alumne ha d´escollir la resposta correcta.

B. Avaluació continuada

Criteris avaluació

Objectiu 1:
- L´estudiant ha de demostrar habilitat per a resoldre problemes complexos de disseny d´enllaços de fibra òptica.
Objectiu 2:
- L´estudiant ha de demostrar que es capaç d´aprofundir en la temàtica del curs i desenvolupar algun dels temes vistos a classe o de completament nous.
Objectiu 3:
- L´estudiant ha de demostrar que es capaç de potenciar la seva capacitat d´aprenentatge i cerca d´informació.
Objectiu 4:
- L´estudiant ha de demostrar que es capaç de continuar la seva formació interessant-se en les darreres tendències.

Bibliografia bàsica

BIBLIOGRAFIA
- Comunicacions òptiques. Guia d'estudi. Simó Graells . ISBN: 978-84-9984-014-7
- Sistemes de telecomunicacions. Guia d'estudi. Simó Graells, Ricard Aquilué, Pere Vidal. ISBN: 978-84-9984-006-2
- Optical Networks: A Practical Perspective (Morgan Kaufmann Series in Networking) Rajiv; Sivarajan, Kumar N. Ramaswami. ISBN-13: 978-0123740922
- Fundamentals of Photonics (Wiley Series in Pure and Applied Optics). Bahaa E. A. Saleh, Malvin Carl Teich. ISBN-13: 978-0471358329

Material complementari

- Nonlinear Fiber Optics, Fourth Edition (Optics and Photonics). Govind Agrawal. ISBN-13: 978-0123695161
- Fiber-Optic Communication Systems (Wiley Series in Microwave and Optical Engineering). Govind P. Agrawal. ISBN-13: 978-0470505113