El Director General de La Salle - URL manifesta el seu compromís amb el Sistema de Gestió Interna de la Qualitat (SGIC) aportant els recursos necessaris per al seu disseny, implantació i millora contínua. El lideratge per part de l'equip directiu, la participació dels grups d'interès i un clar enfocament en l'alumne, permeten al SGIC de La Salle URL consolidar un sistema de gestió per processos que satisfà les necessitats i expectatives de les parts interessades.

Carta de compromís del Director General de La Salle - URL – 2020 – Josep Martí Santos

El Rector de la Universitat Ramon Llull recolza el disseny i implantació del SGIC de La Salle - URL, que conviu amb les polítiques de qualitat impulsades des del rectorat de la URL, les quals afavoreixen la millora contínua dels sistemes a nivell de centre.

Carta de compromís de la Rectora de la Universitat Ramon Llull – 2010 – Ester Giménez-Salinas

Política de qualitat de La Salle - URL

L'equip directiu de La Salle - URL, presidit pel Director General, conscient de la importància de la qualitat com a aspecte clau per a la competitivitat de l'organització en el futur, aposta per un sistema de garantia interna de la qualitat eficaç i dinàmic en el qual l'alumne se situa com a centre de l'organització, alhora que vetlla per satisfer les necessitats i expectatives dels grups d'interès.

L'aspiració de La Salle - URL és arribar a ser un campus universitari internacional, de garantia i referència, reconegut per formar persones que sumen. A través de valors com la fe, la fraternitat i l'esperit de servei, els educadors de La Salle URL formen professionals amb valor per desenvolupar una societat més justa i sostenible.

Els Els propòsits que conformen la política de qualitat de La Salle - URL són:

  • Establir un model pedagògic/docent centrat en les necessitats de l'alumne i la seva diversitat, que permeti a l'estudiant avançar en el seu projecte de vida a través de l'educació integral en totes les facetes que componen un projecte educatiu lasal·lià i la capacitació professional que brinden els programes formatius de La Salle - URL.

  • Potenciar la satisfacció, identificació i compromís dels educadors amb el projecte universitari de La Salle - URL, a través de la trobada, la formació, la comunicació, el diàleg, el coneixement interpersonal i l'aplicació de polítiques de direcció de persones que permetin el desenvolupament professional i personal del PDI/PAS.

  • Promoure i gestionar el coneixement (activitat acadèmica i de recerca) del personal docent i investigador per contribuir a establir una oferta de programes formatius atractius i de qualitat d’acord a les necessitats de la societat i els ocupadors, que satisfaci les expectatives dels alumnes.

  • Fomentar la internacionalització de La Salle - URL, augmentar la seva visibilitat, enfortir la marca i posicionar la seva proposta de valor als mercats, així com promoure les relacions estables i d'intercanvi de coneixement entre la universitat i l'empresa.

  • Implantar una metodologia de treball que permeti consolidar les millors pràctiques, assegurant la qualitat dels processos, la fiabilitat i representativitat de la informació, l'anàlisi de la mateixa, i la revisió periòdica que permeti la millora contínua del sistema de garantia interna de la qualitat.

  • Garantir que la gestió dels recursos de l'organització (persones, serveis i recursos materials) es duu a terme amb eficiència, responsabilitat i honestedat, tenint en consideració els requisits legals aplicables.

La direcció general i l'equip directiu de La Salle - URL tenen en compte de forma sistemàtica la política de qualitat en la seva presa de decisió. A més, tenen la responsabilitat d'assegurar la comprensió i acceptació de la política de qualitat, difonent i adoptant les mesures necessàries quan s'evidenciï qualsevol tipus de desviació.

Política de calidad de La Salle - URL - 2020