Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Descripció
L´assignatura constata els conceptes fonamentals aplicables a qualsevol tipus d´antena, descriu les eines matemàtiques bàsiques per l´anàlisi i síntesi de diferents elements radiants, i classifica les antenes per aplicacions.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
4
Crèdits
3.00

Professors Titulars

Col·laborador

Professors Docents

Coneixements previs

Fonaments de radiació electromagnètica (ones planes, vector de Pointing); conceptes bàsics de circuits de microones (adaptació d'impedàncies, Carta Smith, ROE, coeficient de reflexió); fonaments matemàtics (coordenades esfèriques, nombres complexes, suma de sèries geomètriques).

Objectius

Els graduats del nostre programa d´antenes adquireixen els coneixements i desenvolupen les habilitats que s´indiquen a continuació:
1. L´alumne assoleix coneixements que el dotaran d´una base sòlida per enfrontar-se a problemes complexos d´anàlisi i síntesi d´antenes.
2. L´alumne consolida de manera ferma els conceptes més generals sobre antenes, fet que possibilita un estudi de la temàtica amb més profunditat i la realització de treballs de recerca.
3. L´enfocament de l´assignatura fa que l´alumne desenvolupi la seva capacitat d´aprenentatge i de cerca d´informació.
4. Utilització de les tècniques i noves eines de disseny i síntesi d´antenes per un anàlisi més exhaustiu del comportament d´aquests elements. Interpretació dels resultats obtinguts.
5. L´alumne és conscient de les darreres tendències en el disseny i síntesi d´antenes (smart antennas, antenes miniatura, fractals...), el que implica en ell la necessitat de la formació permanent en aquests temes.
6. Coneixement de la instrumentació de mesura necessària. Això permet al futur enginyer saber quines eines calen per dimensionar un laboratori en una empresa dedicada al camp del disseny d'antenes.

Continguts

1. Definició i classificació d'antenes. Estat de l'art.
2. Paràmetres d'antenes.
3. Antenes lineals bàsiques.
4. Agrupacions d´antenes.
5. Obertures, reflectors i lents.
6. Antenes de banda ampla.

Metodologia

L´alumne disposa de:
- Llibre de l'assignatura.
- Col·lecció d'exercicis amb respostes.
- Programes educatius.
- Articles científics complementaris a la teoria de classe.

Si l´alumne té dubtes del temari, pot enviar un correu electrònic al professor per determinar dia i hora en que els dos es poden trobar per aclarir conceptes, resoldre problemes, proposar exercicis, etc.

Format presencial:
Les classes són magistrals. Només es fan servir transparències per projectar determinades imatges, que de ser representades en la pissarra no serien prou entenedores. Les transparències estan a disposició de l´alumne a principi de curs. Després de cada tema es dediquen dues hores de classe a resoldre problemes relacionats amb la matèria donada. En determinades situacions s'empren simuladors per analitzar el comportament de les antenes quan varien els seus paràmetres característics.

Format semipresencial:
L´alumne segueix les sessions a través del llibre de l'assignatura, i en cas que sigui necessari, la referència a algun llibre addicional. L´alumne pot obtenir una còpia electrònica d´aquestes referències, de forma que no li manca contingut.
El format semipresencial disposa d´un fòrum de preguntes on els alumnes formulen els dubtes i el professor proposa camins de resposta. En alguns casos existeix la possibilitat de sessions presencials (classes magistrals) i aules virtuals (connexió entre un grup reduït d´alumnes i el professor a través de la xarxa Internet).

L´alumne té les següents tasques fora d´hores de classe:
1. Cerca de documentació complementària si vol aprofundir encara més en determinats aspectes donats a classe. L´alumne disposa d´aquesta informació en la bibliografia proposada i pot consultar al professor les fonts més interessants de cara als seus objectius.
2. Estudi individual o en grup de la temàtica explicada a classe. Es pot fer servir la bibliografia complementària descrita abans si es desitja, però amb els conceptes donats a classe és suficient pel correcte enteniment de l´assignatura.
3. Resolució individual o en grup dels problemes proposats a la col-lecció d´exercicis i exàmens resolts. L´alumne els ha de resoldre per si mateix, i només en cas de no saber plantejar el problema després d´haver-ho rumiat amb deteniment, pot consultar la resolució.
4. Presencial: Preparar les tres proves d´avaluació continuada que es realitzen en hores lectives de classe, a més de preparar l´examen oficial de l´assignatura que es realitza quan aquesta finalitza. Aquestes proves i examen consisteixen en resoldre problemes relacionats amb el temari impartit fins al moment.
5. Semipresencial: Realització de dos treballs en el quadrimestre, els quals poden abastar des de la programació de codi, simulació amb eines existents, lectura d´articles científics, fins la resolució de certs problemes.
6. Semipresencial: L´assignatura té disponibles diverses pràctiques que tracten amb més profunditat certs temes donats a classe, o altres completament nous. En aquestes pràctiques, basades en un simulador, l´alumne pot dissenyar el seu sistema d´antenes, extreure resultats de les simulacions e interpretar els valors aconseguits. D´aquesta manera l´alumne profunditzarà molt en aquell tema que li sigui de més interès.

Avaluació

A. Exàmens
L´examen pot tenir alguna de les següents modalitats:
1. Test (habitualment 20 preguntes).
2. Problemes (habitualment 2 exercicis).
3. Test + problemes (habitualment 10 preguntes i 1 exercici).
Als problemes es valora el plantejament basat en el coneixement de l´alumne i el resultat obtingut. També es té en compte la interpretació que fa l´alumne dels resultats trobats.
Presencial: Resolució individual i opcional de les 3 proves d´avaluació continuada.

D. Treballs fets a casa (semipresencial)
Resolució individual i opcional dels treballs plantejats pel professor. Es valora la bibliografia que l´alumne troba al respecte, com planteja i resol el problema, com interpreta el resultat trobat, i si es serveix de l´ajut de programes informàtics per treure i contrastar resultats. La resolució es lliura en format electrònic.

G. Treballs pràctics amb ordinador (semipresencial)
Resolució individual i opcional de les pràctiques, les quals es realitzen amb un simulador del que s´extreuen resultats i conclusions. Les pràctiques es lliuren en un informe i/o codi que el professor qualifica.

Format presencial:
La nota final de l´assignatura és la més alta de entre les següents:
- Nota de l´examen de la convocatòria oficial.
- Nota combinada entre examen oficial (60%) i avaluació continuada (40%). Es té en compte l´avaluació continua només en cas que la nota de l´examen oficial sigui igual o superior a 3,5.
L´alumne que suspèn la convocatòria oficial (nota < 5) ha de recuperar l´assignatura en convocatòria extraordinària, on no es té en compte la nota d´avaluació continuada.

Format semipresencial:
Si l´alumne no ha seguit l´avaluació contínua del format semipresencial, la nota final es la nota de l'examen de la convocatòria oficial. L´assignatura resulta aprovada si l'exàmen ha estat aprovat amb un 5 o més. L´alumne que suspèn la convocatòria oficial (nota < 5) ha de recuperar l´assignatura en convocatòria extraordinària.

Si l´alumne ha seguit l´avaluació contínua del format semipresencial, la nota es pondera de la següent manera: max (40% avaluació contínua + 60% exàmens oficials, 100% examen oficial) (sempre i quan la nota de l´examen oficial superi el 3,5. En cas contrari, la nota final és directament la nota de l´examen oficial). El 40% de l´avaluació contínua es divideix en: 30% resolució de treballs i pràctiques + 10% participació de l´alumne en fòrums. El 60% dels exàmens es calcula com la mitja aritmètica dels dos exàmens oficials (febrer i juny).

Criteris avaluació

Objectiu 1:
L´estudiant ha de demostrar habilitat per a resoldre problemes complexos d´anàlisi i disseny d´antenes [A+D].

Objectiu 2:
L´estudiant ha de demostrar que es capaç d´aprofundir en la temàtica del curs i desenvolupar algun dels temes vists a classe o de completament nous [D+G].

Objectiu 3:
L´estudiant ha de demostrar que es capaç de potenciar la seva capacitat d´aprenentatge i cerca d´informació [A+D+G].

Objectiu 4:
L´estudiant ha de demostrar que es capaç de posar en pràctica les tècniques de disseny i síntesi d´antenes pel seu estudi i simulació [G].

Objectiu 5:
L´estudiant ha de demostrar que es capaç de continuar la seva formació interessant-se en les darreres tendències [G].

Bibliografia bàsica

Llibre de l´assignatura: Dr. Jaume Anguera and Dr. Antonio Pérez
Stutzman. Antenna Theory and Design. John Wiley & Sons

Material complementari

Constantine A. Balanis. Antenna Theory. Analysis and Design. John Wiley & Sons. 1997
John D. Kraus. Antennas For All Applications. Mc Graw Hill
Col·lecció d´exercicis i exàmens resolts (format PDF)
Llibre electrònic interactiu realitzat en Mathcad (antenes i propagació)