Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Forma't per treballar com a Enginyer de Telecomunicació i desenvoluparàs la teva carrera en un sector estratègic i en constant creixement

Descripció
En publicitat, web, realitat virtual videojocs, pel·lícules, televisió... Cada cop es requereix més contingut generat en 3D. L'assignatura d'Animació 3D es la introducció al món de la creació digital. Aquesta assignatura pretén ser la introducció a la creació digital en les fases més importants com el modelat, la textura, la il·luminació i l’animació per ordinador. Aquesta assignatura té com a marc esencial poder crear contingut 3D per al sector dels videojocs i entendre des de una perspectiva tècnica la importància dels assets en el rendiment d'un videojoc.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Anual
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Coordinador Acadèmic
Coneixements previs
Objectius

Des del punt de vista pràctic, es realitzen quatre pràctiques que implementen diverses habilitats adquirides, tot integrant les diferents fases de creació 3D. Tot i que la estructura del programa es la que es descriu ens els quatre temes i a grans trets es realitzen de manera seqüencial, es veu una introducció de cada tema en el primer semestre que es visualitza ja des de la primera entrega avaluable on ja hi han conceptes sobretot de modelat i també de textures i llums. Es focalitza sobretot en la part de modelat i textura i es va adquirint una millorar progressiva en aquests aspectes tècnics.Poc a poc es van incorporant tènniques noves i millores a la visualiztació del model 3D.

RA.01 Saber utilitzar i dissenyar productes multimèdia basats en tecnologies de gràfics, animació i dispositius d'interacció (segons l'optativitat). (GS)
RA.02 Es coneixen les eines programari existent per al modelatge, animació, ambientació i representació d'objectes i geometries en 3D. (GM)
RA.03 Es coneixen les regles d'ús de càmeres, animacions, llums, materials, personatges, efectes especials, etc. dins d'entorns sintètics generats per ordinador a partir d'eines de modelatge 3D estandar. (GM)

GM: Grau en enginyeria Multimèdia
GS: Grau en enginyeria de sistemes Audiovisuals

Continguts

Tema 1. Modelat 3D
- Introducció a la creació 3D
- Snaps
- Modelat poligonal d’objectes
- Modelat poligonal orgànic
- Open subdiv
- Modelat amb splines

Tema 2. Textures i Shaders
- Materials/Shaders
- Mapping i UVs
- Map Channels
o Procedurals
- Unwrapp

Tema 3. Il·luminació i render
- Principis bàsics de la il·luminació
- Arnold Render
- Tipus de llums

Tema 4. Introducció a l’animació
- Introducció a l’animació
- Keyframing
- Introducció a la Simulació
- Constraints: moviment de càmera

Metodologia

Classe de 2h per setmana de modalitat pràctica.

Avaluació

- L’assignatura té la durada anual i l’avaluació constarà de 4 pràctiques. La nota final de l’assignatura és representada en la següent fórmula:

Nota_Final = 20% · P1+ 15% · P2 + 15% · P3 + 50% · P4

On P1: pràctica modelat/textures LEGO
P2: pràctica de modelat/textures POKEMON/Criatura orgànica
P3: pràctica de modelat/textures/il·luminació hard surface
P4: pràctica Diorama

- Aquest càlcul només s’aplicarà si la nota de totes les pràctiques és més gran o igual que 4.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

STEED,Paul.Modeling a Character in 3dsmax.Wordware Publishing (2002)
BIRN,Jeremy. Digital Lighting & Rendering. New Riders (2000)
KERLOW,Isaac V.The Art of 3D computer Animation and Effects.Wiley (2004)
LEGASPI CHRIS, Anatomy for 3D Artists: The Essential Guide for CG Professionals (2015)
GAHAN ANDREW, 3ds Max Modeling for Games (2015)
DANIELE TODD, Poly-Modeling with 3ds Max: Thinking Outside of the Box (2015)

Material complementari