Doble Grau en International Computer Engineering and Management of Business and Technology

Sistemes operatius avançats

Descripció
Un sistema operatiu és una capa de software que s'executa sobre un hardware per a oferir una sèrie de serveis. A l'assignatura de Sistemes Operatius es veu un sistema operatiu en totes les seves parts i es profunditza en el nucli del sistema, fent especial atenció a la multiprocessament, concurrència i també als mecanismes de comunicació entre processos i exclusió mútua. L´objectiu de l´assignatura de Sistemes Operatius Avançats serà aprofundir en dos dels subsistemes fonamentals del sistema operatiu com són el sistema de fitxers i el sistema d´administració de memòria. Des del punt de vista pràctic, es realitzen pràctiques que implementen diverses funcionalitats, polítiques o tècniques d´un sistema operatiu. A més s´introdueixen multitud d'exemples, els quals ajuden a l'estudiant a aprofundir en tots aquells aspectes que s'han tractat des del punt de vista teòric i els permeten veure la seva aplicació.
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Segon
Curs
3
Crèdits
4.00
Objectius

Resultats d'aprenentatge:

Es coneixen els principis de gestió i administració de memòria, sistemes de fitxers i subsistemes d'entrada/sortida.

Continguts

Tema 1. Sistemes de Fitxers (21 hores)
Tema 2. Administració de Memòria (21 hores)

Metodologia

Activitats formatives:

- Presentació a l'aula dels conceptes i procediments associats al mòdul, utilitzant el mètode de la lliçó.
- Treball en el laboratori.
- Dedicació personal a les pràctiques de laboratori.
- Estudi i treball personals de l'alumne.
- Activitats d'avaluació.

L´assignatura es donarà totalment basada en la metodologia Project Based Learning. Cadascun dels dos temes dels continguts es desenvoluparan a partir d´una pràctica que l´alumne haurà de dissenyar i implementar. Els continguts teòrics s´explicaran on es requereixin i les classes lectives seran sempre de desenvolupament dels objectius planificats on el professor farà tasques de seguiment, avaluació i orientació de cadascun dels projectes.

El desenvolupament de les pràctiques serà en grup, tot i que la seva avaluació serà un mix entre l´avaluació tècnica global de la pràctica i les avaluacions individuals de les entrevistes.

Avaluació

Exàmens
Exercicis de clase
Informes o exercicis en el laboratori
Desenvolupament i presentació de pràctiques personals o en grup

Criteris avaluació

- L'assignatura semestral consta de 2 parts diferenciades que corresponen als dos temes que es desenvolupen. L'evaluació serà independent per cadascun dels temes. Per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar independentment el tema 1 i el tema 2.
- La nota final de l'assignatura es calcula segons la fòrmula següent:
Nota_Final = 40% - Tema1 + 60% - Tema2
sempre que Tema1>=5 && Tema2 >=5.
- La nota del Tema 1 i del Tema 2 s'obté segons el càlcul:
Tema1 = 80% - Nota_ExTema1 + 20% - EC
Tema2 = 50% - Nota_ExTema2 + 50% - Nota_PracticaTema2
sempre que Nota_ExTema1>=4 && Nota_ExTema2>=5 && Nota_PracticaTema2>=5
- Si un cop avaluat Tema1>=5 aquesta nota queda guardada durant tot el curs acadèmic. Tema1 es calcularà sempre que ExTema1>=4.
- Si un cop avaluat ExTema2>=5 aquesta nota queda guardada durant tot el curs acadèmic.
- A més, hi ha la possibilitat de recuperar qualsevol dels 2 temes a la convocatòria extraordinària.
- L'avaluació de la pràctica es farà segons una rúbrica.
- Si l'alumne presenta la pràctica abans de l'examen del Tema 2 i la aprova satisfactoriament, quedarà alliberat de l'examen amb la nota obtinguda a la pràctica.

Bibliografia bàsica

MICROSOFT CORPORATION (2000) `Microsoft Extensible Firmware Initiative. FAT32 File System Specification´, Version 1.03, December 6, 2000.

POIRIER, D. (2011) `The Second Extended File System. Internal Layout´, 2001-2011.

FORCADA, R. (2008). Estudi del sistema de fitxers FAT32 i implementació d'una aplicació docent, Treball Final de Carrera, Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull.

CANALETA, X. (2010) `Exercicis i problemes d´examen de Sistemes Operatius Avançats´, Publicacions La Salle, Agost 2011.
STALLINGS, W. (2005) Sistemas operativos, 5 Edición, Pearson Prentice Hall, ISBN: 84-205-4462-0