Doble Grau en International Computer Engineering and Management of Business and Technology

Programació de gràfics 3D

Descripció
En l´assignatura de Gràfics 1 es pretén que l´alumne sigui capaç de programar un sistema de visualització de gràfics 3D en temps real i en comprengui els càlculs i conceptes teòrics en que es basen els seus algoritmes
Tipus assignatura
Tercer - Obligatoria
Semestre
Primer
Curs
2
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor
Coneixements previs

Donat que la part pràctica es fonamenta fortament en programació utilitzant els llenguatge C, cal garantir-ne el coneixement previ.

És també important tenir una bona base algebraica ja que molts conceptes tenen a veure amb sistemes matricials, projeccions i espais vectorials.

Objectius

L'objectiu principal és assolir un bon nivell de coneixement teòric envers la programació gràfica així com la capacitat de posar-lo en pràctica mitjançant l'ús d'una llibreria estandar.

Continguts

1. Conceptes previs
2. Interfície OpenGL
3. Meshes & Uniforms
4. Transformacions
5. Projeccions
6. Càmera
7. Textures, Z-Test
8. Il·luminació
9. Textures
10. Normal Matrix
11. Blending
12. Multitextures

Metodologia

TEORIA
Durant el transcurs de l´assignatura s´introduiran conceptes teòrics vinculats a la programació de gràfics 3D.
Es realitzaran exercicis a classe i es publicaran exercicis per realitzar a casa.
Es realitzarà un punt de control i un examen final que podrà valorar qualsevol aspecte dels apunts o vist a classe.

ENTREGUES PRÀCTIQUES
Durant els transcurs de l´assignatura es desenvoluparà una pràctica incremental.
Es realitzarà una primera entrega que es realitzarà individualment.
Les dues altres entregues es realitzaran per grups de 2 persones.
Els enunciats de les entregues s´aniran publicant a classe a mida que avanci el curs.

Avaluació

Els elements avaluables són un examen punt de control, un examen final, i tres entregues pràctiques.