La línia de recerca en Software Engineering busca aprofundir i millorar les tècniques, eines i metodologies d'enginyeria emprades al llarg del cicle de vida del desenvolupament de programari. A més, explora noves i fresques perspectives de l'enginyeria de software en qualsevol entorn on s'utilitzi programari. La recerca abasta principalment les següents categories:

  • Enginyeria de Requisits
  • Disseny i Programació de Software
  • Proves de Software
  • Manteniment de Software

Aquests temes s'aborden des de perspectives tant teòriques com pràctiques, fomentant la seva aplicació en el món real.

Equip