Màster en Automàtica, Domòtica i Robòtica

Màster en Automàtica, Domòtica i Robòtica

Domina les tecnologies de la intel·ligència artificial i aprèn a aplicar aquests coneixements en el camp de l'edificació, la indústria o la robòtica industrial amb aquest màster innovador a tota Europa

Nid: 4295
Pla d'estudis
Bloc 1
Domòtica 

Estàndard KNX (8 ECTS)

En aquesta assignatura es formarà a l'alumne per poder programar a l'estàndard KNX, és el sistema domòtic més gran implantat a nivell mundial. Es podrà optar al certificat emès per Brussel·les KNX Partner.

Sistemes de Control (7 ECTS)

En aquesta assignatura s'abordaran altres sistemes domòtics que existeixen a les instal·lacions domòtiques, es formarà en sistemes estàndards com LonWorks, ModBus, Dali, RF. També s'estudiaran sistemes propietaris com Deltadore.

Projectes Domòtics (10 ECTS)

En aquesta assignatura s'explicarà com realitzar un projecte executiu de domòtica, quins documents ha de contenir, i una introducció a les diferents instal·lacions que controlarem: il·luminació, clima, ventilació, telecomunicacions, elèctriques.

En aquesta assignatura també es realitzarà el BMS (sistema de control d'edificis) d'una instal·lació Hotelera, explicant com fer una millor gestió energètica, control d'usuaris, gestió d'alarmes, comunicació amb sistemes vocals com Siri, Alexa, o com Deltadore o Somfy.

Amb el mòdul de Domòtica pots obtenir el Diploma d'Especialització Universitària en Domòtica. Si es cursa de manera individual, el Postgrau finalitza amb un Treball Final de Postgrau (5 ECTS).

Bloc 2
Automàtica I ROBÒTICA INDUSTRIAL

Sistemes de Hardware (5 ECTS)

Aquesta assignatura està formada per diversos blocs que permeten adquirir els coneixements en les àrees bàsiques de l'automatització: breu repàs de pneumàtica, hidràulica i mecànica, quadres elèctrics a la indústria, variadors de freqüència.

Controladors Lògics Programables - PLC (10 ECTS)

Conceptes bàsics d'un Autòmat Programable, entrades i sortides, cablejat i connexió. Seguretat. Comunicacions i diferents tipus de busos.

L'assignatura té una part pràctica important en la qual es programaran els PLCs de les maquetes industrials de laboratori, l'FMS-200 i la IPC-201, que permeten treballar amb sistemes reals de la indústria, com diferents tipus de sensors, actuadors, cilindres, braços, pinces ... Aquestes maquetes permeten també la integració de pantalles HMI i SCADA.

Sistemes de Software (5 ECTS)

Es programaran pantalles HMI i s'estudiarà la tecnologia OPC. Es crearà un SCADA que es podrà connectar a la maqueta FMS-200 i gestionar des d'un Smartphone. Per acabar, s'impartiran algunes sessions de visió artificial aplicada a la indústria.

Robòtica Industrial (5 ECTS)

S'aprendrà a programar robots industrials clàssics i robots de tipus col·laboratiu, tant mitjançant l'ús de simuladors com treballant amb robots reals.

Amb el mòdul d'Automàtica i Robòtica Industrial pots obtenir el Diploma d'Especialització Universitària en Automàtica. Si es cursa de manera individual, el Postgrau finalitza amb un Treball Final de Postgrau (5 ECTS).

 

TFM: A l'acabar el Màster en Automàtica, Domòtica i Robòtica Industrial es realitza un Treball Final de Màster (10 ECTS) amb el qual pots desenvolupar un projecte que abasti les dues àrees (automàtica i domòtica) o aprofundir tan sols en una d'elles.