1. MATRICULACIÓ
 2. INCOMPATIBILITATS PER A LA DEFENSA DEL TFG/TFM
 3. REGISTRE DEL TÍTOL
 4. DIRECTORS DE TFG/TFM
 5. TERMINIS DE LLIURAMENT DE LA MEMÒRIA I PERÍODES DE LA DEFENSA PÚBLICA
 6. MEMBRES DEL TRIBUNAL
 7. NOTA MITJANA DEL GRAU o MÀSTER UNIVERSITARI
 8. ASPECTES FORMALS DE LA MEMÒRIA A LLIURAR
 9. RESPONSABILITATS DE L'ALUMNE
 10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

1. MATRICULACIÓ

El Treball Final de Grau (TFG) i el Treball Final de Màster (TFM) es matricula, com totes les assignatures, dins del període de matriculació de la titulació. Cal recordar que el TFG/TFM només es pot presentar una vegada s’han aprovat totes les assignatures que conformen la titulació que esteu cursant.

La matrícula del TFG/TFM inclou la possible presentació del mateix en dues convocatòries: una presentació en la convocatòria ordinària o una presentació en la convocatòria extraordinària.

Cal remarcar que, en cada una de les diferents titulacions, les convocatòries –tant de presentacions de memòries, com de la defensa pública del TFG/TFM– establiran el seu calendari, prèvia aprovació de la direcció acadèmica.

Convocatòria extraordinària

Només en el cas de que l’estudiant ho sol∙liciti i estigui dins del marc que estipula la normativa de l’Escola (tenir pendent en el moment de la matrícula, juntament amb el TFG/TFM, com a màxim dues assignatures troncals de la titulació, les quals han de ser assignatures que s’estan repetint), l’estudiant tindrà una tercera opció extraordinària de presentació del TFG/TFM al febrer.

Carpeta TFG i TFM a l’eStudy

A la carpeta de Secretaria acadèmica de l’estudy hi ha disponible la normativa i les portades dels TFG/TFM.

2. INCOMPATIBILITATS PER A LA DEFENSA DEL TFG/TFM

La defensa del TFG/TFM només es pot realitzar una vegada s’han aprovat totes les assignatures de la titulació. Així doncs, per a poder‐s’hi matricular cal haver cursat o matricular‐se al mateix temps de totes les assignatures que configuren el títol (tot tenint en compte les restriccions de matriculació que puguin existir).

3. REGISTRE DEL TÍTOL

 1. Sol·licitud de registre
 2. Acceptació o rebuig del registre
 3. Modificació del registre
 4. Acabament del projecte

La inscripció del TFG/TFM és telemàtica i es pot fer accedint a https://eSecretary.salle.url.edu (cal login i password) / Notes / Gestió TFC/PFC/TFG/TFM / Registre TFC/PFC/TFG/TFM.  

Podreu començar l'enregistrament un cop formalitzada la matrícula fins el 30 de desembre si es presenta el TFG/TFM al febrer, o fins el 31 de març si es presenta el TFG/TFM al juny o al setembre. L’acabament del registre haurà d’estar tramitat abans de lliurar les memòries a Secretaria acadèmica.

Abans de començar l’enregistrament se suposa que ja heu acordat amb el que serà el vostre director de TFG/TFM i ambdós hi esteu d’acord. Recordeu que el director de TFG/TFM haurà d’acceptar la vostra sol∙licitud.

Passos d’enregistrament i lliurament d’un TFG/TFM:

1. Sol∙licitud de registre

A través de la qual es selecciona el director de TFG/TFM i s’inscriu el registre del TFG/TFM. En el suposat cas que també hi hagi la figura de co‐director, serà només un dels dos co‐directors   qui es responsabilitzarà de les dades.    

La sol∙licitud d’un projecte es realitza per a un curs acadèmic. En el suposat cas que s’hagi d’optar a una convocatòria extraordinària, caldrà sol∙licitar‐ho en la mateixa matrícula.

En el cas de voler fer un canvi de director de TFG/TFM, caldrà sol∙licitar‐ho al responsable acadèmic de la titulació.

2. Acceptació o rebuig del registre

El director de TFG/TFM rep un e‐mail amb la sol∙licitud de l'alumne. A través d'aquesta entrada, el director de TFG/TFM pot acceptar o rebutjar el registre. En ambdós casos, l’alumne   rebrà un e‐mail. Si el rebutja, desapareix l'entrada de "Sol.licitud de registre del projectista" de la carpeta del director de TFG/TFM i l’alumne ha de tornar al pas 1. Si l'accepta, es converteix en una nova entrada anomenada "Projecte en curs".  

3. Modificació del registre

A partir de la validació del registre, l’alumne podrà fer modificacions del projecte que podran ser validades o rebutjades pel director de TFG/TFM de la mateixa manera que en l'acceptació o el rebuig del registre.  

4. Acabament del projecte

El darrer pas del decurs del TFG/TFM, i abans de finalitzar la data límit per presentar la memòria, l’alumne entrarà novament a la seva carpeta TFG/TFM, seleccionarà la icona "Projecte en curs", introduirà l’abstract del projecte, inclourà la memòria del treball en format electrònic i activarà l'opció "Sol∙licitud d'acabament". El director de TFG/TFM tindrà novament l'opció d'acceptar o rebutjar l'acabament. Si l'accepta, l'entrada "Projecte en curs" es convertirà en "Projecte acabat", i ja no es podrà modificar novament.

Per a qualsevol dubte o problema amb el registre podeu enviar un mail a helpdesk@salle.url.edu

4. DIRECTORS DE TFG/TFM

Tot professor que exerceix de director de TFG/TFM ha de pertànyer al Claustre de professors.

El director de TFG/TFM garantirà la qualitat i la coherència de les especificacions del TFG/TFM, el full de ruta per a la seva execució i orientarà a l’alumne en la realització del mateix.

Co‐director de TFG/TFM

Pot existir la figura de co‐director en un TFG/TFM. El co‐director responsable és qui ho notificarà al coordinador de la titulació. Per tant, només un dels dos co‐directors és qui es responsabilitzarà d’introduir la informació en el registre. Vegeu l’apartat 3. REGISTRE DEL TÍTOL.

Co‐director de TFG/TFM extern

Si el treball es realitza en el marc d'una empresa o alguna institució que no sigui La Salle – Universitat Ramon Llull, podrà existir la figura d’un co‐director de TFG/TFM. Tanmateix, igualment serà necessària la figura d’un co‐director de TFG/TFM de La Salle tal i com s'ha definit anteriorment, per garantir el seguiment del TFG/TFM i l’assistència en el dia de la defensa pública. En aquest cas, el co‐director responsable ho haurà notificar al coordinador de la titulació. El co‐director responsable d introduir la informació en el registre serà el professor de La Salle. Vegeu l’apartat 3. REGISTRE DEL TÍTOL.

5. TERMINIS DE LLIURAMENT DE LA MEMÒRIA I PERÍODES DE LA DEFENSA PÚBLICA

Convocatòria Data límit entrega de la memòria*  Període de defensa**
FEBRER 31 de gener 15 de febrer - 15 de març
JUNY 31 de maig 1 de juliol - 15 de juliol
SETEMBRE 15 de setembre 1 d'octubre - 15 d'octubre

 

* : Quan la data límit per al lliurament de la memòria cau en cap de setmana, la memòria es pot entregar com a màxim el dilluns següent.

** : Estigueu atents a les dates de les defenses. En tot moment podeu dirigir-vos i/o informar-vos a través del coordinador/a de la titulació.

Recordatori: abans del lliurament de la memòria cal descarregar-se des de l’estudy a la carpeta de Secretaria Acadèmica, les portades que s'inclouran a la memòria. Aquests fulls estan normalitzats i no se n'admeten d'altres fets per l'alumne. A la cartellera de Secretaria acadèmica trobareu un model per tal d'omplir-lo correctament.

IMPORTANT: les portades del Treball Final de Grau/Treball Final de Màster han d’estar degudament signades tant pel director de TFG/TFM com per l’alumne abans del lliurament (de ser possible, digitalment).

6. MEMBRES DEL TRIBUNAL

El tribunal està constituït per un president i dos vocals. Dels tres membres del tribunal com a mínim un ha de ser professor de La Salle – Universitat Ramon Llull. El director de TFG/TFM pot formar part del tribunal com a vocal, a criteri del responsable acadèmic de la titulació.

7. NOTA MITJANA DEL GRAU o MÀSTER UNIVERSITARI

A efectes del càlcul de la nota mitjana de la titulació, en l’expedient de cada alumne el TFG/TFM es pondera proporcionalment al nombre de crèdits ECTS assignats.

8. ASPECTES FORMALS DE LA MEMÒRIA A LLIURAR

Es lliurarà la memòria en format pdf, amb les portades correspondents, via eSecretary (durant el procés de finalització de registre). El tipus de lletra ha de ser de 11 punts Arial, de 12 punts Times New Roman o equivalent.

La memòria hauria de contenir com a mínim les parts següents:

 • Un resum (de màxim 200 paraules; en català, castellà i anglès)
 • Paraules clau (català, castellà i anglès)
 • Un índex detallat dels apartats, amb numeració decimal dels capítols i dels apartats.
 • Introducció, objectius, abast, fonaments teòrics, opcions i metodologia emprada.
 • Part descriptiva del contingut amb il∙lustracions i diagrames degudament numerats.
 • Anàlisi dels resultats obtinguts.
 • Estudi econòmic i/o cost en hores del TFG/TFM.
 • Conclusions i línies futures a seguir.
 • Al final la bibliografia. Es consignaran les ressenyes bibliogràfiques completes que han fonamentat el treball.

Finalment s'inclouran com a annexos els plànols, mapes, gràfics i/o esquemes que es considerin oportuns, degudament numerats. Els llistats informàtics i els manuals d'usuari s'enquadernaran en volums a part i en forma d'annexos.

L'extensió total recomanable de la memòria hauria de ser entre 60 i 150 pàgines.

Normatives específiques per a cada màster universitari

Tothom ha de complir aquesta normativa. Tanmateix, podria ser que cada màster universitari l’ampliés. Així doncs, cal estar atents a les indicacions del coordinador/a de la titulació.

La memòria i la defensa del TFG/TFM és un treball individual

GRAU. El Real Decreto 1393/2007, en referència a les “Enseñanzas universitarias oficiales de Grado”, determina en el Artículo 12. Directrices para el diseño de títulos de Graduado, Apartado 3: “Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un trabajo de fin de Grado”.

MÀSTER UNIVERSITARI. El Real Decreto 1393/2007, en referència a les “Enseñanzas universitarias oficiales de Máster”, determina en el Artículo 15. Directrices para el diseño de títulos de Máster Universitario, Apartado 3: “Estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Máster, que tendrá entre 6 y 30 créditos”.

Això comporta que cada estudiant hagi de lliurar una memòria i realitzar una defensa pública personalitzada. Tot i així, per aquells màsters universitaris en els quals es treballa en grup, caldrà perfilar quin és el rol o treball personal de cada estudiant i, malgrat que hi pugui haver una part comuna, que quedi ben explícita la part pròpia.

9. RESPONSABILITATS DE L'ALUMNE 

En el suposat cas que la defensa del TFG/TFM estigui subjecte a la publicació de les notes d’alguna/es assignatura/es, l'alumne haurà d'informar al coordinador/a de la titulació.

En el cas de no poder defensar en la convocatòria prevista, per motius acadèmics o altres situacions, la memòria quedarà retinguda a Secretaria acadèmica. En aquest cas, l'alumne haurà de demanar la presentació per a la convocatòria que cregui oportuna, sempre que es trobi matriculat, informant a Secretaria acadèmica i al coordinador/a de la titulació.

Cal recordar que algunes titulacions poden tenir normes complementàries en alguns aspectes del TFG/TFM que caldrà tenir present. Estigueu atents a les indicacions del coordinador/a de la titulació.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat intel∙lectual de tot treball final de grau o de màster defensat a l'Escola pertany a La Salle – Universitat Ramon Llull. De manera excepcional la direcció de l'escola pot cedir aquests drets a l'alumne o empresa que li sol∙liciti. Aquest tema ha d'estar del tot resolt abans de la defensa del TFG/TFM.