Enginyeria i Arquitectura La Salle
 
La Salle
   Departments > DEC > Academics 


Academics

INTENSIFICACIÓ, ESPECIALITZACIÓ i TFC/PFC EN EL DEC
(Departament d'Electrònica i Telecomunicacions)


La reunió informativa per cursar les assignatures d'Intensificació i Especialització en el DEC es realitzarà el proper dimarts dia 22 de Setembre a les 14h al laboratori d'Electrònica III (al final del corredor de l'edifici Sant Jordi).

Les assignatures d'Intensificació i Especialització (en el grau anomenades Col·laboració Departamental), tant de primer com de segon cicle, en el DEC aporten els següents beneficis als alumnes:

 • Cursos de formació especialitzada en cada una de les àrees de treball del departament.
 • Col·laboració amb altres companys i professors en Projectes Reals que realitza el departament.
 • Preparació per realitzar de forma més satisfactòria el TFC i PFC.
 • Participació en activitats especials realitzades dins del departament.
A continuació detallem l'entorn del departament, les activitats que s'hi realitzen i la formació que s'hi rep.

ÀREES

Durant el curs s'organitzaran Seminaris en les diferents àrees de treball del departament que estaran oberts a tots els alumnes matriculats de les assignatures d'Intensificació i Especialització, tant de primer cicle com de segon.

- Física d'altes energies

Es treballa en el disseny hardware per a sistemes d'adquisició de dades per l'accelerador de partícules del CERN (European Organization for Nuclear Research). Això suposa una electrònica específica per a senyals de petita intensitat, amb freqüències d’adquisició elevades, en entorns adversos en termes de soroll i radiacions ionitzants. Són sistemes complexes, on també cal resoldre problemes de distribució de rellotges i integritat del senyal.

Contacte: Xavier Vilasís (xvilasis@salle.url.edu)

- Electrònica i Eficiència Energètica

Aquesta àrea abarca:

Desenvolupament de projectes hardware:
Resolució de projectes hardware on sigui necessari cobrir totes les fases d’un desenvolupament: conceptualització tecnològica del producte, disseny d’aquest, prototipatge, implantació del firmware, control de qualitat del producte, homologacions i suport a la producció de l’equip final. Es disposa d’àmplia experiència en l’execució de projectes en què és necessària una estreta col·laboració amb els desenvolupadors dels departaments de R+D de les empreses client, esdevenint una extensió d’aquests departaments amb adaptació als seus estàndards de disseny, documentació i producció.

Teixits intel·ligents
Aplicació d'electrònica en el teixit, i control de les variacions elèctriques d’una fibra teixida amb fils conductors, de forma que estem a les portes de generar un conjunt d’aplicacions que poden contribuir a la revolució que el món del tèxtil farà en els propers anys.

Eficiència energètica en la construcció
Aplicacions de les TIC en la reducció de l'impacte mediambiental dels edificis, tan des de la modelització i càlcul com en la mesura directa dels sistemes constructius i edificis acabats. En concret es treballa en la part domòtica i de sistemes de gestió d'edificis (BMS). Mesures experimentals, monitoratges i aplicacions de les TIC en l'optimització energètica d'edificis.

Contacte:
Francesc Escudero (sisco@salle.url.edu)
Sergi Cantos (scantos@salle.url.edu)

- Radioclub La Salle

És un lloc de trobada per a persones amb ganes d’experimentar i estudiar tots els temes tècnics relacionats en el desenvolupament del servei d’Aficionats, estimulant la recerca radioelèctrica, electrònica i de les telecomunicacions en general.

Contacte: Enric Fraile (efraile@salle.url.edu)

- Electromagnetisme aplicat

Anàlisi de problemes de Compatibilitat Electromagnètica, anàlisi multimodal de circuits, disseny de filtres i sistemes de mesura d’interferències. Una altra àrea d’expertesa és el bioelectromagnetisme, en concret en l’efecte sobre la salut d’alguns fenòmens electromagnètics. Més informació a www.salle.url.edu/GRECO

Contacte: Joan Ramon Regué (jramon@salle.url.edu)

- Comunicacions Radio

Experiència en el disseny complert de sistemes de comunicació per ràdio, començant pel sondeig del canal, continuant pel disseny de la modulació de banda ampla més adequada, i implementant el radiomòdem amb tecnologia software radio, amb dispositius de lògica programable (FPGA’s). Altres àrees d’expertesa són la radiolocalització indoor i la participació en el disseny de futurs estàndards de comunicació wireless, així les comunicacions en l’àmbit de l’automòbil i les comunicacions per satèl·lit. Més informació a www.salle.url.edu/GRECO

Contacte: Marc Deumal (mdeumal@salle.url.edu)

- Robòtica, Automàtica i Domòtica

Robòtica

La Robòtica és una àrea pluridisciplinar que permet integrar l'aplicació de coneixements adquirits en diferents assignatures de la carrera. Dins aquesta àrea es veu amb intensitat la part d'electrònica de control i programació. El disseny de plaques de sensors, controls i programació de microcontroladors són algunes de les tàsques que s'hi desenvolupen. Professors i becaris del departament som els responsables tècnics en els campionats de la FLL (First Lego League) i el campionat estatal d'humanoids des de l'any 2006. Actualment està focalitzada en dotar de visió artificial als robots per completar-ne l'autonomia dels Robots i en la posta en marxa de la placa de sensors dels models Zig-bee Cars.

Automàtica

L'automatització en processos industrials és el camí cap a l'eficiència en qualitat i seguretat. En la cel·la flexible del departament pots practicar la programació i connexió d'autòmats industrials, així com modelar i programar robots industrials. La formació engloba coneixement de la normativa industrial a nivell de programació i cablejat industrial.

Domòtica

La Domòtica dota d'intel·ligència els edificis per tal de millorar-ne la seguretat, el comfort, les comunicacions i l'eficiència energètica. En el departament es treballa en els dos grans estàndards del mercat, KNX i Lonworks, i es veuen els altres sistemes de rellevància com X-10, LCN, etc...

Hi ha la possibilitat de participar directament amb projectes relacionats amb energies renovables i eficiència energètica dels edificis, que impliquen sensors de monitorització connectats amb intel·ligència central i distribuïda.

Contacte:
Jordi Albó (jalbo@salle.url.edu)
Vicenç Casas (vicasas@salle.url.edu)

CURSOS PER ALS INTENSIFICADORS DEL DEPARTAMENT

-Matlab

És un entorn de càlcul i desenvolupament d'aplicacions totalment integrat orientat a desenvolupar projectes on es troben implicats càlculs matemàtics complexes i visualitzacions gràfiques.

-FPGA

Inicialització a la programació de les FPGAs, dispositius semiconductors reprogramables que permeten tot tipus de dissenys digitals hardware.

-Disseny de PCBs

Curs de formació en les tècniques i programes de rutejat de circuits impresos.

-Robòtica,Automàtica i Domòtica

Programació de robots, d’autòmats programables i dels busos domòtics més importants. Es realitzen tres tallers en cada una de les diferents àrees.

CURSOS PER ALS ESPECIALITZADORS DEL DEPARTAMENT

-Embedded

Disseny de drivers en un sistema operatiu tipus Linux per a microcontroladors embedded.

-VHDL Avançat

Disseny de programació per a FPGAs multiplataforma i multifabricant de nivell avançat.

-Especialització en Grup

Cursos encarats a grups específics del departament.
 • Cursos Radio Club
 • Electromagnetisme aplicat
 • Òptiques
 • Comunicacions Radio
 • Robòtica
 • Domòtica
 • Automàtica

CURSOS COMPLEMENTARIS

-Curs de programació en PICs

-Curs d'aprenentatge a programació en PICs

-Curs de Làtex

Llenguatge editor de textos utilitzat per redactats científics.

ACTIVITATS DEL DEPARTAMENT

Dins del departament podreu participar en activitats complementàries de la vostra formació com és la participació en projectes reals, fires on hi tenim stands, campionats de robots que organitza el departament, jornades de portes obertes, visites guiades a Collserola, al Cub solar, i altres activitats de caire més lúdic.

   © 2009 Tots els drets reservats. Web desenvolupada per "CSI" - Powered by Polymita Technologies