Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques La Salle Campus Barcelona

Grau en Direcció d'Empreses Tecnològiques

Internacionalitat, tecnologia, innovació, creativitat, emprenedoria, valors i gestió de persones i equips, són la clau que defineixen aquest grau. Inclou stages internacionals.

Gobernança i organitzacions internacionals

Descripció
Les organitzacions internacionals exerceixen un paper crucial en la configuració, regulació i gestió dels marcs econòmics i polítics en els quals operen tant les empreses com els països. Les teories tradicionals de les relacions internacionals havien considerat a l'Estat-nació com l'epicentre d'un sistema internacional anàrquic. En contrast amb aquesta concepció, des del final de la Segona Guerra Mundial el paper de les organitzacions internacionals no ha deixat de créixer en la governança econòmica i política. Aquest curs estudiarà les organitzacions internacionals específiques del procés d'integració econòmica europea. Els estudiants desenvoluparan una comprensió teòrica i pràctica de les institucions de la UE i de l'OCDE, centrant-se en els problemes econòmics que tracten de resoldre.
Tipus assignatura
Optativa
Semestre
Segon
Crèdits
5.00

Professors Titulars

Professor/a

Professors Docents

Coneixements previs
Objectius

Aquest curs pretén ajudar als estudiants a:
- Comprendre la dinàmica fonamental que guia la integració europea.
- Identificar i avaluar les responsabilitats i competències de les institucions decisòries de la UE. Comprendre les interaccions entre les institucions decisòries de la Unió Europea.
- Comprendre la complexitat de la política monetària en l'Eurozona. Identificar les causes fonamentals de la recessió en l'Eurozona.
- Desenvolupar una consciència de les disparitats econòmiques regionals a Europa i comprendre les seves conseqüències. Avaluar l'eficàcia de les respostes polítiques a aquestes disparitats.
- Comprendre les tasques i el desenvolupament històric del paper de l'OCDE. Avaluar l'agenda digital de l'OCDE.

En finalitzar aquest curs, els estudiants han de tenir una comprensió bàsica de:
- Moments clau de la integració europea.
- Paper i competències de la UE en la governança econòmica.
- Tasques de les institucions decisòries de la UE.
- Dèficit democràtic a la UE.
- Disparitats regionals a la UE.
- Història de l'euro i naturalesa i reptes de la política monetària en la zona de l'euro.
- Paper i estructura de l'OCDE.
- Agenda digital de l'OCDE.

Continguts

Tema 1 - Introducció a la governança i a les organitzacions internacionals.
Tema 2 - Història de la integració europea I.
Tema 3 - Història de la integració europea II.
Tema 4 - Pressupost i despeses de la UE | Despeses de la UE 1: PAC | Despeses de la UE 2: Disparitats econòmiques i la UE.
Tema 5 - Institucions de la Unió Europea I | Institucions de la Unió Europea: Comissió.
Tema 6 - Institucions de la Unió Europea: Parlament Europeu | Institucions de la Unió Europea: El Consell.
Tema 7 - El Banc Central Europeu i la política monetària en l'eurozona | La recessió en l'eurozona.
Tema 8 - El Banc Europeu d'Inversions | El TJCE
Tema 9 - Evolució de la Política Mediambiental a la UE i Green Deal europeu: Transformació verda i digital de la UE?
Tema 10 - Preparació del viatge d'estudis i qüestions d'actualitat a la UE: presentacions.

Metodologia

El curs tindrà tres components:
El primer component seran les classes magistrals basades en les lectures assignades. S'espera que els estudiants llegeixin el material assignat a temps i participin activament en les discussions de classe.
En segon lloc, els estudiants formaran grups per a centrar-se en una organització internacional i realitzaran una recerca en equip per a:
a. Comprendre el funcionament de la institució assignada.
b. Reflexionar críticament sobre els problemes als quals s'enfronta la institució i sobre com els aborda.
Els estudiants presentaran les seves conclusions en dos moments diferents.
Finalment, els estudiants podran posar en pràctica els seus coneixements teòrics durant el viatge d'estudis a les institucions sobre les quals han après.

Avaluació

Participació 15%
Examen parcial 20%.
Comportament i compromís durant el viatge d'estudis 20%.
Presentació i treball 25%
Examen final 20%.

Criteris avaluació
Bibliografia bàsica

Les classes es basaran en seleccions de:
Bache, Ian et al. Politics in the European Union, 3rd Edition. Oxford: Oxford UP., 2011
McCormick, John. Understanding the European Union, London: Palgrave, 1999.
Wallace, Helen, William Wallace, and Mark Pollack. Policy-Making in the European Union, 6th edition. Oxford: Oxford UP., 2010.

Material complementari

La història i l'estructura organitzativa actual de les institucions internacionals poden obtenir-se en les seves respectives pàgines web:
Parlament Europeu: http://www.europarl.europa.eu/portal
Comissió Europea: http://ec.europa.eu/index_en.htm
Comitè de les Regions: http://cor.europa.eu/en/pages/home.aspx
Banc Central Europeu: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Eurogrup: http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/eurogroup/
OCDE: https://www.oecd.org/

Hi ha algunes fonts de notícies online que són útils per a rebre informació sobre les institucions internacionals a Europa:
EU Observer: https://euobserver.com/ se centra en les notícies de la UE gairebé exclusivament.
Euroactiv: http://www.euractiv.com/ tracta sobretot de la UE, però també ofereix informació important dels Estats membres. Els informes especials i els Linkdossiers del web són una bona manera de conèixer les dades bàsiques del tema tractat.
EU business http://www.eubusiness.com/ ofereix notícies de la UE relacionades amb l'economia i els negocis.

Les següents fonts ofereixen comentaris sobre els debats polítics en curs:
VoxEu http://voxeu.org/ És el portal polític del Centre de Recerca de Política Econòmica. Ofereix una anàlisi diària d'importants qüestions econòmiques i polítiques, algunes de les quals són molt rellevants i importants per a les institucions que s'estudiaran.
Social Europe https://www.socialeurope.eu/ és un portal d'anàlisi política d'esquerres que reflexiona sobre les dimensions socials de la política econòmica a la UE i en els Estats europeus.
Open Europe http://openeurope.org.uk/ és el portal d'un think tank liberal contrari a la concentració del poder a Brussel·les. Ofereix una bona perspectiva alternativa a les que coneixerem sobre la UE.
European Politics and Policy blog http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/ de la London School of Economics ofereix una plataforma per a estar al corrent de les últimes recerques sobre política i economia de la UE.