Accés eStudy La Salle

1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: l’empresa titular d’aquest website és FUNITEC, amb domicili al Passeig de la Bonanova 8, 08022 de Barcelona, amb número de C.I.F: G-60643558. Inscrita en la direcció general de drets i entitats jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 10977 a data 21-10-1993. Correu electrònic de contacte secre@salle.url.edu.


2.- DRET D'INFORMACIÓ

En aplicació d'allò disposat a l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1.999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens facilitarà en els formularis que trobarà al web, seran incorporats, tal i com vostè ens els cedeixi, a un fitxer informatitzat i, a més, a una Base de Dades denominada BDGAEALS el responsable de la qual es La Salle, Enginyeria i Arquitectura.

Els destinataris de la informació seran tots aquells ens, persones físiques o jurídiques, necessaris per la prestació del servei que ens sol·licita o per la gestió interna o externa del mateix. En tots els casos, es reconeixen els drets de consulta, accés, exclusió, cancel·lació, rectificació total o parcial i oposició en els termes previstos en l'ordenament i, en especial en la LOPD i en la LSSI .


3.- FINALITAT

Les dades que l'usuari facilita tenen com a finalitat gestionar la seva sol·licitud i la de mantenir-lo permanentment informat.


4.- CONSENTIMENT DE L'USUARI

S'entendrà que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba a tots els formularis de recollida de dades.

Les dades personals recollides dels nostres usuaris són emmagatzemades a la Base de Dades abans descrita, que garanteix les mesures oportunes d'índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i seguritat de la informació personal aportada.


5.- DRETS DE L'USUARI

L'usuari podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD.

Aquests drets poden fer-se efectius mitjançant correu postal a la següent adreça:

A/A: Responsable de Seguretat LOPD - Secretaria
C/ Quatre Camins n.30
08022 Barcelona


6.- SEGURETAT

Posem en el seu coneixement que l'arxiu abans mencionat disposa d'un document de seguretat que compleix amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE n. 17 de 19/1/2008) i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que vostè ens faciliti, sense perjudici d'informar-lo de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

El tractament de les dades personals està ajustat a la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999,13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( B.O.E 14/12/1999).


7.- NORMES D'ÚS DEL PORTAL

S'entendrà com a usuari a la persona que accedeix i utilitza aquest website. L'usuari pel mer fet de ser-ho accepta aquestes condicions d'ús.

7.1.- GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en aquest web de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se el titular del domini l'exercici de totes aquelles accions que siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

  • La salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguritat pública i defensa nacional,
  • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris,
  • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social, i
  • La protecció de la joventut i de la infància.
  • El respecte a la autonomia de la voluntat de l'afectat
  • El respecte a la propietat intel·lectual d'allò publicat
  • En general, el respecte a la legalitat vigent

7.2.- PARTICULARS

L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del PORTAL. Dita responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En l'esmentat registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que FUNITEC ofereix a través dels seus websites i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per les finalitats enunciades en el punt anterior, a més de per:

  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de FUNITEC, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

FUNITEC es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per la seva publicació.

En qualsevol cas, FUNITEC no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.


8.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FUNITEC és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, per això tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa de FUNITEC.


9.- RESPONSABILITAT

FUNITEC no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de FUNITEC a través d'enllaços.


10.- MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

FUNITEC podrà modificar les presents condicions en qualsevol moment, sense previ avís, publicant les seves modificacions tal com aquí apareixen. Un cop modificades, les presents condicions deixaran de ser vigents essent substituïdes per la seva modificació.


11.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre FUNITEC i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.