Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Crèdits 72 
A
Data inici: 28/09/2017
Horari:  de dilluns a dijous de 18:30 a 21:30h
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà - Català
  Format: Presencial
Número de places: 40 

Presentació

 

Entre els 10 millors màsters a Espanya en sector comunicació. Rànquing Eduniversal 2015.

El Màster Universitari d’Enginyeria de Telecomunicació (MET) respon a la demanda d'experts en enginyeria de telecomunicació i la seva gestió, tan necessaris dins de les empreses en el camp de les TIC, formant especialistes que puguin participar en projectes de desenvolupament, de recerca, de transferència del coneixement i d'innovació (R+D+I). Els titulats en el MET seran professionals amb una formació àmplia i sòlida que els prepararà per dirigir i realitzar les tasques de totes les fases del cicle de vida de sistemes, aplicacions i productes que resolguin problemes de qualsevol àmbit de les TIC, aplicant el seu coneixement científic i els mètodes i tècniques propis de l'enginyeria.

L'Enginyeria de Telecomunicació és una professió de prestigi regulada per l'Ordre Ministerial CIN/355/2009 i reconeguda per les empreses del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions, així com pel col·legi professional d'Enginyers de Telecomunicació.

El MET és el màster universitari oficial que capacita per a l'exercici d'aquesta professió, i està basat en la resolució de casos tecnològics molt complets, guiats per professionals del sector que han liderat projectes molt similars a l'empresa. D'aquesta forma, l'alumne aprèn d'una forma pràctica i molt realista tots els conceptes de disseny de xarxes i sistemes de comunicació, desenvolupaments hardware i software (arribant a nivell de prototip), sistemes de radiofreqüència, gestió de projectes tecnològics i creació d'empreses.

El MET compleix amb les competències per adquirir les atribucions professionals que gaudeixen els actuals enginyers de telecomunicació, que permet l'exercici lliure de la professió, reconeguda a Espanya i a l'estranger.

Objectius

 • Permetre als titulats l'exercici de la professió d'Enginyer de Telecomunicació aconseguint una formació científica, tecnològica i soci-econòmica.
 • Preparar per a l'exercici professional en el desenvolupament i aplicació de les tecnologies de la informació i les comunicacions en totes les activitats que les demandin, dins del marc normatiu de referència.
 • Conferir una sòlida base de coneixements interdisciplinaris que posicionin com a punt clau dins del desenvolupament de la Societat de la Informació i del Coneixement del nostre país.

Les competències de la titulació s'han definit tenint en compte l'Ordre CIN/355/2009, reial decret 1393/2007 i normativa vigent.

Per què estudiar?
 • Et formaràs en la professió d'Enginyer de Telecomunicació, que va ser creada per Reial decret el 22 d'Abril de 1920. Les bases de la seva reputació i prestigi social resideixen que entre els seus titulats es troben els directius de les principals operadores i empreses del sector.
 • Estudiaràs a La Salle Campus Barcelona, institució amb reconegut prestigi i experiència dins del món acadèmic i especialment en la docència en l'àmbit de les telecomunicacions.
 • Claustre de professors de reconegut prestigi, procedents en la seva majoria d'empreses capdavanteres del sector.
 • Metodologia basada en projectes inspirats en casos reals i tutelats per professionals de l'empresa que van liderar el cas real en el qual s'han inspirat els projectes.
 • Realització de pràctiques amb el LSHomeLab, que inclou tant simuladors com a maquinari específic que l'alumne podrà utilitzar tant a casa com a l'aula.
 • Màster de 72 ECTS, dividit en 60 *ECTS d'assignatures/projectes cursables en un any més 12 ECTS de Treball Final de Màster.
 • Horari que permet compatibilitzar treball i estudis.
 • Estructura modular que permet la modalitat full-time o part-time.
Perfil

Perfil d'entrada

 • L’admissió dels estudiants es durà a terme segons l’ordre CIN/355/2009, Reial Decret 1393/2007 i normativa vigent.
 • Graduats en Telecomunicació, de qualsevol de les quatre especialitats de Sistemes de Telecomunicació, Telemàtica, Electrònica i Sistemes Audiovisuals.
 • En el cas de procedir d'altres titulacions oficials afins (independentment del país on s'hagi cursat), s'establiran els complements formatius corresponents per garantir l'establert en les ordres CIN/355/2009 i RD 1393/2007. Aquests complements s'estudiaran cas per cas després d'avaluar el certificat d'estudis del candidat. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estigui en possessió de l'interessat, ni del seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els estudis del màster.
 • Els alumnes que hagin cursat estudis fora de l'estat espanyol, és necessari que aportin un certificat de la seva universitat d'origen, que acrediti que la seva titulació és oficial al seu país, i que aquesta dóna accés a titulacions de màster.

Perfil de sortida

Podràs realitzar activitats de:

 • Consultoria tecnològica
 • Direcció i coordinació de projectes
 • Disseny i explotació de xarxes de telefonia i xarxes telemàtiques.
 • Disseny i explotació de sistemes electrònics i de comunicacions, i instal·lacions radioelèctriques.
 • Integració de serveis de telecomunicació

En un gran ventall de sectors: electrònica de consum, microtecnología i nanotecnologia, automoció, centres de R+D+I, sector sanitari i biomèdic, seguretat, robòtica, energia i sostenibilitat... En general, qualsevol sector d'activitat econòmica que necessiti la utilització de l'electrònica i les comunicacions en la millora de la productivitat i la competitivitat.

El Coordinador de la formació és:
Pijoan Vidal, Joan Lluís
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Adell Querol, Christian
Alsina Pagès, Rosa Maria
Anguera Pros, Jaume
Pijoan Vidal, Joan Lluís
Ramírez Martín, Miguel
Ros Domingo, Angel
Sánchez Rodríguez, Julia
Vilella Parra, Carles

Admissions

Un dels factors clau per al desenvolupament del Programa de Màsters La Salle són les persones que s'incorporen al programa: persones seleccionades responent a criteris de currículum, segons les dimensions acadèmiques, funcionals, sectorials i geogràfiques, que propiciaran l'enriquiment del col·lectiu.

El procés d'admissió a La Salle té com a objectiu seleccionar els candidats més adequats per a cada programa per tal d'assegurar el nivell i qualitat de la convivència i comunicació entre els participants, la qual cosa constitueix un tret distintiu de La Salle.

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2016-2017 s'inicia l'octubre del 2015 i es mantindrà obert fins a completar el límit de places establert per a cada màster. Es recomana als candidats que iniciïn el seu procés el més aviat possible donat que el període d'admissions es manté obert fins completar el límit de places establert per a cada màster.

Més informació

Beques i Ajudes

A la Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de la Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Per aquest motiu, si tens un expedient acadèmic excel·lent, t’animem a que et posis en contacte amb el nostre Departament d’Admissions:admissions@salleurl.edu o +34 932 902 419 per a plantejar-nos la teva situació particular i analitzar plegats quina beca o ajut s’ajusta més a les teves circumstàncies.

Més informacióMetodologia

Les diferents matèries s'imparteixen en forma de seminaris i projectes seguint una metodologia d'aprenentatge basada en projectes i en concret seguint scenario-centered-curriculum. Tots els projectes estan inspirats en casos reals i tutelats per professionals de l'empresa que van liderar el cas real en el qual s'han inspirat els projectes.

Existeixen tres tipologies de projectes diferents:

 • Projectes de xarxes i sistemes de telecomunicació (2 projectes)
 • Projectes de subsistemes de telecomunicació (2 projectes)
 • Projectes d'empresa (2 projectes)

La impartició és eminentment aplicada i s'acompanya d'unes pràctiques que es realitzen amb el paquet de pràctiques LSHomeLab desenvolupat en La Salle que inclou tant hardware (IRISLite, robot d'aprenentatge, LSMaker, etc.) com a programari lliure (programari de FPGA i VHDL, Kits de desenvolupament de programari, programari de simulació numèrica, simulació de xarxes, simulació de radioenllaços, simulació d'antenes, entre d’altres).Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle