Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Gestió integral de la Construcció
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Gestió integral de la Construcció
Crèdits 90 
A
Data inici: 08/10/2013
Horari:  de dilluns a dijous de 18.00 a 22.00 i divendres de 16.00 a 20.00
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà
  Format: Presencial
Número de places: 0 

Objectius

A partir de la recerca realitzada en els àmbits professionals, empresarials, col·legials i acadèmics del sector de la construcció, s'ha pogut constatar la necessitat imperiosa de disposar d'un professional capacitat per a desenvolupar amb garanties la gestió del procés edificador des d'una perspectiva integral. Això significa impartir una formació que comporti dominar tots els aspectes del procés constructiu.

Proporcionar una formació adequada, de perfil europeu i caràcter generalista, ajustada a les necessitats reals del mercat laboral del sector de la construcció, enfocada a la gestió integral de tot el procés edificador en particular, imbricada amb el món professional, empresarial, industrial i de les administracions públiques, sustentada en bases tècniques, teòriques, tecnològiques i pràctiques i emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement.

El Màster ha de capacitar i facultar per a:

 • Participar amb el promotor o client en la concreció del producte a realitzar
 • Col·laborar amb el projectista en la redacció dels projectes executius, vetllant per la seva viabilitat i qualitat global
 • Gestionar de forma integral el procés d’execució de l’obra
 • Planificar, dirigir i gestionar l'ús, conservació, seguretat, manteniment i explotació d'edificis
 • Realitzar actuacions pericials o d'assessorament en temes relacionats amb mesures, valoracions, taxacions, inspeccions, patologies diverses, etc

En la materialització d'un edifici és necessària la intervenció de diversos agents:

 • El promotor o client, públic o privat
 • El projectista
 • El director de l’obra
 • El constructor
 • L’usuari final

La qualitat final de l'edifici ve determinada per l'homogènia qualitat de cadascun dels agents participants en el procés.

El Màster va dirigit a la consecució d'un professional que aglutini coneixements de processos, des de la perspectiva i amb l'enfocament peculiar dels diferents agents que intervenen en ells.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

 • Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
 • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster.
 • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau. L'accés amb una titulació universitaria de fora de l'EEES no presuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya un cop acabat el màster.

Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

Per què estudiar?
 1. El màster aborda, de forma individualitzada i globalitzada alhora, la gestió del procés edificador des de la gestació de la idea, que culminarà en el projecte de l'edifici, fins a la seva execució, manteniment i explotació, a través de totes les seves fases de materialització i tots els aspectes i peculiaritats del desenvolupament productiu.
 2. El Màster dóna resposta a una necessitat àmplia i reiteradament reclamada des del sector de la construcció, que considera fonamental l'existència d'un professional que aglutini i doni consistència al complex procés constructiu, aportant-li el rigor imprescindible per a la consecució dels objectius de qualitat, termini i preu.
 3. Impartit per un professorat activament implicat en el món professional i empresarial i, per tant, coneixedor expert dels requeriments necessaris per a desenvolupar amb èxit les tasques que s'encomanin, en les àrees de les diferents responsabilitats. Potència i emfatitza la relació universitat - empresa – món laboral, vehiculant a través de la Borsa de Treball la incorporació dels alumnes cap al seu desenvolupament professional.
 4. La metodologia formativa es concreta a aprofundir en els continguts de cada Mòdul mitjançant la immersió en el màxim nombre de projectes de les més variades característiques possibles.

Tots els participants que acreditin la seva suficiència en les matèries impartides en el màster rebran el títol de Màster en Gestió Integral en Enginyeria de l'Edificació concedit per La Salle, i a més podran obtenir el títol oficial del MGIE per la Universitat Ramon Llull.

El Coordinador de la formació és:
Peña Camarillas, Enric
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:

Què has de fer per estudiar a La Salle?

 

Màsters Universitaris

 

Descarregar la informació del Procés d'Admissió als MÀSTERS UNIVERSITARIS

 

1. Omplir el formulari d'admissions. Descarregar formulari

2. Lliurar la documentació requerida per la titulació que vols estudiar. Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

3. Comunicació de la resolució del comitè d'admissions.

4. Reservar la plaça.

5. Formalitzar la matrícula.

La inscripció no es considerarà formalitzada fins que s'aboni l'import total del màster, abans del seu inici.

 

Beques i Ajuts

 

Informació de Beques i AjutsMetodologia

La metodologia de treball es fonamenta en el desenvolupament de casos pràctics reals amb tres nivells de complexitat diferents i exposats pels responsables directes de les diferents àrees de gestió.

Així, sobre projectes reals escollits ad hoc, se’n realitzen uns d’ introductoris de petit format, altres de format mitjà, segons avanci el curs i finalment els de grandària i complexitat més significatius. Els professors transmetran a l'alumnat la seva experiència en la gestió integral del procés edificador, a través dels continguts formatius dels mòduls plantejats.

Els alumnes seran avaluats per mòdul. L'avaluació es formalitzarà a partir dels resultats obtinguts en el treball final a realitzar, de característiques equivalents als coneixements impartits una vegada acabada la formació de cada mòdul.

Donat el caràcter de gestió global que té el Màster, serà necessària l'aprovació de tots els mòduls per a aconseguir l'aprovació del curs i el títol corresponent.Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle