Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en Gestió integral de la construcció
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en Gestió integral de la construcció
Crèdits 90 
A
Data inici: 06/10/2017
Horari:  de dilluns a dijous de 19h a 22h i divendres de 18h a 22h
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà
  Format: Presencial
Número de places: 130 

Objectius

A partir de la recerca realitzada en els àmbits professionals, empresarials, col·legials i acadèmics del sector de la construcció, s'ha pogut constatar la necessitat imperiosa de disposar d'un professional capacitat per a desenvolupar amb garanties la gestió del procés edificador des d'una perspectiva integral. Això significa impartir una formació que comporti dominar tots els aspectes del procés constructiu.

Proporcionar una formació adequada, de perfil europeu i caràcter generalista, ajustada a les necessitats reals del mercat laboral del sector de la construcció, enfocada a la gestió integral de tot el procés edificador en particular, imbricada amb el món professional, empresarial, industrial i de les administracions públiques, sustentada en bases tècniques, teòriques, tecnològiques i pràctiques i emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement.

El Màster ha de capacitar i facultar per a:

 • Participar amb el promotor o client en la concreció del producte a realitzar
 • Col·laborar amb el projectista en la redacció dels projectes executius, vetllant per la seva viabilitat i qualitat global
 • Gestionar de forma integral el procés d’execució de l’obra
 • Planificar, dirigir i gestionar l'ús, conservació, seguretat, manteniment i explotació d'edificis
 • Realitzar actuacions pericials o d'assessorament en temes relacionats amb mesures, valoracions, taxacions, inspeccions, patologies diverses, etc

En la materialització d'un edifici és necessària la intervenció de diversos agents:

 • El promotor o client, públic o privat
 • El projectista
 • El director de l’obra
 • El constructor
 • L’usuari final

La qualitat final de l'edifici ve determinada per l'homogènia qualitat de cadascun dels agents participants en el procés.

El Màster va dirigit a la consecució d'un professional que aglutini coneixements de processos, des de la perspectiva i amb l'enfocament peculiar dels diferents agents que intervenen en ells.

Requisits d'Accés

Pots accedir als estudis de Màster Universitari:

 • Si tens un títol universitari oficial espanyol: Diplomats i Llicenciats, Arquitectes Tècnics i Superiors, Enginyers Tècnics i Superiors.
 • Si tens uns títol expedit per una institució d’educació superior integrada en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de màster.
 • Si tens un títol expedit per una universitat que no formi part de l’EEES que sigui equivalent als títols universitaris oficials espanyols per accedir als estudis de màster i que permeti accedir en el país emissor del títol a ensenyaments de postgrau. L'accés amb una titulació universitaria de fora de l'EEES no presuposa l'homologació directa d'aquesta a Espanya un cop acabat el màster.

Si compleixes algun d’aquests requisits, pots iniciar el procés d’admissió de La Salle, propi per a cada màster.

1r semestre

Gestió d'industrials, subcontractistes i subministradors (5 Crèdits - Anual)

Gestió de l'obra acabada (5 Crèdits - Anual)

Gestió de la qualitat de l'obra (5 Crèdits - Anual)

Gestió del procés constructiu (5 Crèdits - Anual)

Gestió del projecte tècnic (5 Crèdits - Anual)

Habilitats personals (3 Crèdits - Anual)


Especialitat: Sostenibilitat i eficiència energètica

Arquitectura mediambiental (8 Crèdits)

Auditories i certificacions energètiques (8 Crèdits)

Sistemes actius (8 Crèdits)

Urbanisme sostenible (8 Crèdits)


Especialitat: Gestió urbanística, valoracions i perícia

Gestió urbanística (8 Crèdits)

Perícia judicial (8 Crèdits)

Planejament urbà i reparcel·lació (8 Crèdits)

Valoracions immobiliàries (8 Crèdits)


Especialitat: Disseny i càlcul estructural

Càlcul de sistemes estructurals (8 Crèdits)

Estructures especials (8 Crèdits)

Gestió tècnica del projecte estructural (8 Crèdits)

Història, disseny i anàlisi estructural (8 Crèdits)


Especialitat: Rehabilitació i restauració del patrimoni

Criteris d'intervenció en edificació patrimonial (8 Crèdits)

Diagnosi i metodologia (8 Crèdits)

Procediments i tècniques de restauració (8 Crèdits)

Rehabilitació i tècnica d'intervenció (8 Crèdits)


Especialitat: Arquitectura interior. Espais privats i comercials.

Creació d'atmosferes. Presentació i comunicació. (8 Crèdits)

Definició del producte i espai comercial (8 Crèdits)

Implantació programa funcional (8 Crèdits)

Percepció i anàlisi de l'espai. Atmosferes. (8 Crèdits)

2n semestre

Gestió d'industrials, subcontractistes i subministradors (5 Crèdits - Anual)

Gestió de l'obra acabada (5 Crèdits - Anual)

Gestió de la qualitat de l'obra (5 Crèdits - Anual)

Gestió del procés constructiu (5 Crèdits - Anual)

Gestió del projecte tècnic (5 Crèdits - Anual)

Habilitats personals (3 Crèdits - Anual)


Especialitat: Sostenibilitat i eficiència energètica

Arquitectura mediambiental (8 Crèdits)

Auditories i certificacions energètiques (8 Crèdits)

Sistemes actius (8 Crèdits)

Urbanisme sostenible (8 Crèdits)


Especialitat: Gestió urbanística, valoracions i perícia

Gestió urbanística (8 Crèdits)

Perícia judicial (8 Crèdits)

Planejament urbà i reparcel·lació (8 Crèdits)

Valoracions immobiliàries (8 Crèdits)


Especialitat: Disseny i càlcul estructural

Càlcul de sistemes estructurals (8 Crèdits)

Estructures especials (8 Crèdits)

Gestió tècnica del projecte estructural (8 Crèdits)

Història, disseny i anàlisi estructural (8 Crèdits)


Especialitat: Rehabilitació i restauració del patrimoni

Criteris d'intervenció en edificació patrimonial (8 Crèdits)

Diagnosi i metodologia (8 Crèdits)

Procediments i tècniques de restauració (8 Crèdits)

Rehabilitació i tècnica d'intervenció (8 Crèdits)


Especialitat: Arquitectura interior. Espais privats i comercials.

Creació d'atmosferes. Presentació i comunicació. (8 Crèdits)

Definició del producte i espai comercial (8 Crèdits)

Implantació programa funcional (8 Crèdits)

Percepció i anàlisi de l'espai. Atmosferes. (8 Crèdits)

Perfil

Perfil d'entrada

Titulats universitaris en l'àmbit de la construcció: arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers de camins, canals i ports, enginyers tècnics d'obres públiques, enginyers civils, enginyers de la construcció, enginyers industrials (tècnics i superiors), etc.

Perfil de sortida

Els alumnes que finalitzen el màster disposaran de la preparació necessària per incorporar-se al món laboral en qualsevol dels àmbits dels agents que intervenen en el procés edificador.

 • Professionals capaços de desenvolupar les seves capacitats laborals en despatxos professionals i de consultoria, empreses promotores, empreses constructores, empreses industrials del sector i administracions públiques, posicionant millor davant d'uns requeriments cada vegada de més especialització, en els camps de rehabilitació, sostenibilitat, gestió urbanística o eficiència energètica.
 • Nous perfils professionals emergents com a project manager, consultor tècnic, facility manager, gestor de processos, desenvolupament de projectes tècnics, etc.
El Coordinador de la formació és:
Peña Camarillas, Enric
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:

Admissions

Un dels factors clau per al desenvolupament del Programa de Màsters La Salle són les persones que s'incorporen al programa: persones seleccionades responent a criteris de currículum, segons les dimensions acadèmiques, funcionals, sectorials i geogràfiques, que propiciaran l'enriquiment del col·lectiu.

El procés d'admissió a La Salle té com a objectiu seleccionar els candidats més adequats per a cada programa per tal d'assegurar el nivell i qualitat de la convivència i comunicació entre els participants, la qual cosa constitueix un tret distintiu de La Salle.

El procés d'admissió per al curs acadèmic 2016-2017 s'inicia l'octubre del 2015 i es mantindrà obert fins a completar el límit de places establert per a cada màster. Es recomana als candidats que iniciïn el seu procés el més aviat possible donat que el període d'admissions es manté obert fins completar el límit de places establert per a cada màster.

Més informació

Beques i Ajudes

A la Salle les persones estan per sobre de tot i el nostre programa de beques permet que els que disposin dels coneixements i competències necessàries puguin estudiar amb nosaltres, independentment de la seva situació econòmica, familiar, procedència geogràfica i cultural.

Com a mitjana, un 15% dels estudiants de màsters i postgraus de La Salle - Universitat Ramon Llull es beneficien anualment de les beques atorgades des de la Salle Campus Barcelona.

Cada candidat podrà optar única i exclusivament a una beca pel que si un candidat aplica a més d'una beca només es valorarà el seu expedient per a optar a una de les beques sol·licitades.

Per aquest motiu, si tens un expedient acadèmic excel·lent, t’animem a que et posis en contacte amb el nostre Departament d’Admissions:admissions@salleurl.edu o +34 932 902 419 per a plantejar-nos la teva situació particular i analitzar plegats quina beca o ajut s’ajusta més a les teves circumstàncies.

Més informacióMetodologia

La metodologia de treball es fonamenta en el desenvolupament de casos pràctics reals amb tres nivells de complexitat diferents i exposats pels responsables directes de les diferents àrees de gestió.

Així, sobre projectes reals escollits ad hoc, se’n realitzen uns d’ introductoris de petit format, altres de format mitjà, segons avanci el curs i finalment els de grandària i complexitat més significatius. Els professors transmetran a l'alumnat la seva experiència en la gestió integral del procés edificador, a través dels continguts formatius dels mòduls plantejats.

Els alumnes seran avaluats per mòdul. L'avaluació es formalitzarà a partir dels resultats obtinguts en el treball final a realitzar, de característiques equivalents als coneixements impartits una vegada acabada la formació de cada mòdul.

Donat el caràcter de gestió global que té el Màster, serà necessària l'aprovació de tots els mòduls per a aconseguir l'aprovació del curs i el títol corresponent.Dades personals

Dades professionals
  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Fulletó
Segueix La Salle