Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en formació del professorat
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en formació del professorat
Crèdits 60 
A
Data inici: 03/10/2016
Horari:  Classes lectives el primer semestre són tots les dies de 17.30h a 22.00h. Classes lectives el segon semestre són els dilluns, dimarts i dimecres de 17.30h a 22.00h. Pràctiques en els centres educatius 140h durant el segon semestre.
  Campus: Barcelona
  Idioma: Català
  Format: Presencial
Número de places: 30 

Objectius

El Màster Universitari en Formació del Professorat té com objectiu principal preparar als estudiants com a professionals competents en l'àmbit de la pedagogia i la didàctica de manera que puguin exercir amb competència les seves funcions docents en un context de diversitat i puguin assumir el seu propi aprenentatge al llarg de la vida laboral. El Màster Universitari en Formació del Professorat acredita la formació pedagògica i didàctica exigida en l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, que habilita per a l'exercici de les professions de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

 

Utilitat

 

Aquest màster és un requeriment obligatori per a poder ser professor en qualsevol centre públic o concertat tant a l’ESO, Batxillerat com Cicles Formatius.

 

Més informació

Requisits d'Accés

  • Al MUFP s’hi accedeix per via pública. Això vol dir que cal fer la sol·licitud o preinscripció mitjançant el Departament d’innovació, Universitat i Empresa.
  • El procés de preinscripció anirà a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, la qual gestionarà l’accés al màster dels estudiants diplomats, llicenciats o amb estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.
  • Aquesta preinscripció es realitza a inicis de mes de setembre.
  • Per veure els criteris i vies d’accés podeu adreçar-vos a la web pública de la Generalitat
  • Cal remarcar però d’acord amb la normativa, cal acreditar amb el certificat corresponent el nivell B1 d’una tercera llengua, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), en el moment de fer la preinscripció.
  • Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l’estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d’origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

Preu

Els preus d’aquest màster estan regits pel Decret de Preus Públics. Actualment en el present curs acadèmic és de 40 €/crèdit ECTS.

El MUFP té una càrrega de 60 crèdits ECTS (unes 1500 hores de càrrega de treball per l’alumne) i és divideix en 3 mòduls. El mòdul genèric s’imparteix des de la Facultat de Blanquerna mentre que els mòduls Específics de Tecnologia i el de Pràctiques en un Centre Educatiu i Treball Final de Màster es desenvolupen a La Salle.

 

El Coordinador de la formació és:
Canaleta Llampallas, Xavier
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
Barco Martelo, Alexandre
Canaleta Llampallas, Xavier
Dolcet Ventura, Juan Ramón
Llastarri Carbonell, Jordi
Lozano Ortiz, Isabel
Navarro Noguera, Miguel
Ocaña Nisa, Alfredo
Valls Bentanachs, Manel
Vila Perez, Romà
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle