Accés eStudy La Salle
Màster Universitari en formació del professorat
Àrea
Format
Campus
Idioma
Màster Universitari en formació del professorat
Crèdits 60 
A
Data inici: 02/10/2017
Horari:  Classes lectives el primer semestre són tots les dies de 17.30h a 22.00h. Classes lectives el segon semestre són els dilluns, dimarts i dimecres de 17.30h a 22.00h. Pràctiques en els centres educatius 210h durant el segon semestre.
  Campus: Barcelona
  Idioma: Català
  Format: Presencial
Número de places: 30 

Objectius

El Màster Universitari en Formació del Professorat té com objectiu principal preparar als estudiants com a professionals competents en l'àmbit de la pedagogia i la didàctica de manera que puguin exercir amb competència les seves funcions docents en un context de diversitat i puguin assumir el seu propi aprenentatge al llarg de la vida laboral. El Màster Universitari en Formació del Professorat acredita la formació pedagògica i didàctica exigida en l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, que habilita per a l'exercici de les professions de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

 

Utilitat

 

Aquest màster és un requeriment obligatori per a poder ser professor en qualsevol centre públic o concertat tant a l’ESO, Batxillerat com Cicles Formatius.

 

Més informació

Requisits d'Accés

  • Al MUFP s’hi accedeix per via pública. Això vol dir que cal fer la sol·licitud o preinscripció mitjançant el Departament d’innovació, Universitat i Empresa.
  • El procés de preinscripció anirà a càrrec de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat, la qual gestionarà l’accés al màster dels estudiants diplomats, llicenciats o amb estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.
  • Aquesta preinscripció es realitza a inicis de mes de setembre.
  • Per veure els criteris i vies d’accés podeu adreçar-vos a la web pública de la Generalitat
  • Cal remarcar però d’acord amb la normativa, cal acreditar amb el certificat corresponent el nivell B1 d’una tercera llengua, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), en el moment de fer la preinscripció.
  • Aquells alumnes que hagin cursat estudis fora de l’estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva universitat d’origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país, i que la mateixa dóna accés a titulacions de màster.

Preu

Els preus d’aquest màster estan regits pel Decret de Preus Públics. Actualment en el present curs acadèmic és de 40 €/crèdit ECTS.

El MUFP té una càrrega de 60 crèdits ECTS (unes 1500 hores de càrrega de treball per l’alumne) i és divideix en 3 mòduls. El mòdul genèric s’imparteix des de la Facultat de Blanquerna mentre que els mòduls Específics de Tecnologia i el de Pràctiques en un Centre Educatiu i Treball Final de Màster es desenvolupen a La Salle.

 

El Coordinador de la formació és:
El claustre de professors està format per professionals en actiu i acadèmics de prestigi nacional i internacional.

Alguns d'aquests professors són:
HOME La Salle Campus BCN
Descarrega arxiu
Sol·licitud d'Inscripció
Segueix La Salle