Accés eStudy La Salle
Grau en Enginyeria Informàtica per a Enginyers Tècnics en Informàtica de Sistemes o de Gestió
Àrea
Format
Campus
Idioma
Grau en Enginyeria Informàtica per a Enginyers Tècnics en Informàtica de Sistemes o de Gestió
Crèdits 240 
A
Data inici: 14/09/2015
  Campus: Barcelona
  Idioma: Castellà
  Format: Presencial
Número de places: 50 

Objectius

La tecnologia i la informàtica estan present en totes les activitats empresarials i en tots els sectors d´activitat. A Catalunya, durant el darrer curs acadèmic, 9 universitats oferien estudis en enginyeria informàtica, el que evidencia la demanda d´aquest professionals, però també que és important seleccionar la universitat on estudiar i que aquesta ofereixi la formació més actualitzada i diferenciada.

L´enginyer o enginyera informàtica és capaç de dissenyar, implantar i mantenir sistemes informàtics que donen solucions als problemes plantejats per les empreses. És, doncs, un professional que treballa amb les darreres tecnologies i nous productes i que desenvolupa les seves funcions en tots els sectors de l´activitat econòmica.

Com a enginyer informàtic podràs treballar en projectes per internet (cercadors, comunitats virtuals, gestió de continguts,...), oci (videojocs, jocs on line,..), televisió digital interactiva, medicina, entitats financeres i banca, administració pública, empreses de software, automoció, aeronàutica, sector energètic, sector farmacèutic,...

Requisits d'Accés

Pots accedir a aquest Grau:

 • Des del Batxillerat, un cop superades les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).
 • Des de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
 • Si estàs cursant una titulació universitària que no has finalitzat i vols continuar a La Salle (trasllat d'expedient). En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED o via acreditació de la UNED si ets de l'EEES.
 • Si ja tens una titulació universitària. En cas d'haver cursat estudis universitaris a l'estranger, has de poder convalidar un mínim de 30 crèdits o accedir via homologació de batxillerat i PAU a través de la UNED, via acreditació de la UNED si ets de l'EEES o bé, via homologació del títol universitari a Espanya.
 • Si has fet la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o per més grans de 45 anys.
 • Si ets alumne de la Unió Europea o d'algun dels països o amb els que s'hagin subscrit acords internacionals aplicables a aquest respecte, has de complir els requisits acadèmics exigits en el sistema educatiu del país, en el que estan estudiant, per accedir a la Universitat i tramitar la homologació de la Prova d'Accés a la Universitat (PAU) a la UNED (www.uned.es).
 • Aquells alumnes que accedeixin al grau amb estudis parcials (o finalitzats) cursats fora de l'estat espanyol, cal que portin un certificat de la seva
  universitat d'origen, conforme la seva titulació és oficial en el seu país.

Si compleixes algun d'aquests requisits, pots iniciar el procés d'admissió de La Salle, propi per a cada grau.

El Curs de Complements de Formació per a titulats en Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió per a l'obtenció del Grau en Enginyeria Informàtica s'adreça als Enginyers Tècnics Informàtics de Sistemes o de Gestió amb més de 2 anys d'experiència (data d'obtenció del títol), per facilitar el seu accés al nou títol de Graduat/da en Enginyeria Informàtica.

 

Els continguts del Curs s'han definit en base a la Memòria del nou Grau d'Enginyeria Informàtica aprovada oficialment per ANECA, el Consejo de Universidades i la Direcció General d'Universitats.

 

OBJECTIUS

 

El títol de Graduat/ada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Ramon Llull segueix les recomanacions establertes pel Consejo de Universidades en la sessió de 4 de desembre de 2008 respecte a determinats apartats de l'annex I del Real decreto 1393/2007, de 29 d'octubre pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, relatiu a la memòria per a la sol·licitud de verificació de títols oficials de la professió d'Enginyer Informàtic.


Els objectius que s’aconsegueixen amb aquest títol són:

 

 • Aprendre de forma autònoma nous coneixements i tècniques escaients per la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes informàtics.
 • Comunicar de forma efectiva, tant per escrit com oral, coneixements, procediments, resultats i idees relacionades amb les TIC i, concretament de la informàtica, coneixent el seu impacte socioeconòmic.
 • Comprendre la responsabilitat social, ètica i professional, i civil en el seu cas, de l'activitat del Enginyer en Informàtica i el seu paper a l’àmbit de les TIC i de la societat de la Informació i del coneixement.
 • Crear i portar a terme projectes informàtics fent servir els principis i metodologies pròpies de l'enginyeria.
 • Dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l'accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, aplicacions i serveis informàtics, així com de la informació que proporciona, segons la legislació i normativa vigents.
 • Definir, avaluar i seleccionar plataformes hardware i software pel desenvolupament i execució d’aplicacions i serveis informàtics de diversa complexitat.
 • Disposar dels fonament matemàtics, físics, econòmics i sociològics necessaris per interpretar, seleccionar, valorar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica i la seva aplicació.
 • Crear, desenvolupar i mantindre sistemes i aplicacions software fent servir diferents mètodes d'enginyeria del software i llenguatges de programació adequats al tipus d'aplicació a desenvolupar mantenint els nivells de qualitat exigits.
 • Crear i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant hardware, software i xarxes.
 • Proposar, analitzar, validar, interpretar i instal·lar i mantindre solucions informàtiques en situacions reals en diverses àrees d'aplicació en una organització.
 • Crear, implantar, organitzar i gestionar sistemes i serveis informàtics en contextos empresarials o institucionals per millorar els seus processos de negoci, responsabilitzant-se i liderant la seva posta en marxa i millora contínua, així com valorar el seu impacte econòmic i social.

 

CONDICIONS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER ACCEDIR AL GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA PER ENGINYERS TÈCNICS INFORMÀTICS DE SISTEMES O DE GESTIÓ

 

1. Condicions:

Per accedir al Curs cal estar en possessió del títol d’Enginyeria Tècnica Informàtica de Sistemes o de Gestió amb un mínim de 2 anys anteriors a la data de matriculació al mateix.

Per obtenir la nova titulació de Graduat/da en Enginyeria Informàtica és obligatori matricular-se, cursar i aprovar totes les assignatures del Curs de Complements, inclosa la presentació i defensa d’un Treball Final de Grau, totalitzant 60 crèdits ECTS.

 

2. Documentació a aportar:

 1. DNI
 2. Fotocòpia compulsada del Títol
 3. Expedient acadèmic
 4. Màsters, Postgraus i Cursos realitzats amb concreció de:
  • Caràcter oficial (realitzat en un centre universitari) o no oficial del curs
  • Centre de Impartició
  • Hores de durada del curs
  • Continguts formatius
  • Fotocòpia compulsada del Títol obtingut
 5. Currículum vitae amb dades personals i professionals
 6. Un projecte en el qual hagi participat de forma fefaent l'interessat.

 

Per més informació, posa't en contacte amb Secretaria Acadèmica on t'explicaran el procés a seguir.
Mail: mrosello@salle.url.edu
Telèfon: 93 290 24 11

 

Descarregar.pdf

Per què estudiar?

Aquesta enginyeria inclou tots els aspectes de la gestió i la configuració de sistemes informàtics, així com en el desenvolupament d'aplicacions i la interconnexió de diferents plataformes, reforçant els continguts relatius a l'administració i arquitectura dels sistemes informàtics i d’informació.

 • Pel prestigi i tradició. La Salle va ser la 1ª Escola de Telecomunicacions que es va crear a Catalunya i la 1ª en iniciar una Enginyeria en Imatge i So, ara ja fa més de 25 anys. En l’Enginyeria en Informàtica ens avalen més de 18 anys de formació dels nostres titulats/des, tant a nivell estatal com internacional.

 • Perquè incorpora les darreres tendències tecnològiques i incideix especialment en l’alt contingut pràctic de les assignatures.
  Això facilita l’aprenentatge dels continguts, ja que aquests s’assoleixen més fàcilment si es treballen als laboratoris. Comptem amb més de 30 laboratoris tecnològics capdavanters a l’Estat on podràs realitzar les teves pràctiques. D’aquests podem destacar les pràctiques i projectes d’Usabilitat, Sistemes Digitals, Microprocessadors, Programació, Projectes web, Intel·ligència Artificial, Sistemes Operatius i Telemàtica.
  A més, el pla d’estudis incorpora assignatures en anglès i continguts de telecomunicacions i telemàtica, gestió de projectes i direcció d’empreses que no trobaràs en d’altres universitats.

  Medialab

 • Pel Parc d’Innovació Tecnològica i Empresarial de La Salle que fomenta l’esperit creatiu i d’innovació que han permès la creació de més de 90 empreses des del 2001. Durant els estudis, els alumnes també poden participar en projectes reals de transferència de tecnologia o d’investigació en empreses líders del sector i amb tecnologia capdavantera.

  Technova Barcelona

 • Per les múltiples sortides laborals que ofereix el Grau en Enginyeria Informàtica. Actualment, el 100% dels titulats treballen al finalitzar els estudis i un 60% dels nostres alumnes acaben contractats a les empreses on han realitzat les seves pràctiques.

 • A La Salle s’imparteixen 7 diferents titulacions d’Enginyeria i el 1er curs és comú per a totes elles. Els alumnes d’informàtica realitzen pràctiques amb alumnes que cursen altres especialitats, la qual cosa permet tenir una formació més àmplia, completa i interdisciplinar. També desenvoluparàs pràctiques amb estudiants d’administració d’empreses del Campus, el que t’ajudarà a desenvolupar habilitats i adquirir nous coneixements, simulant el treball real a una empresa.Dades personals

  
Nota aclaridora:
    * - Indica que el camp és obligatori.


Posem en el seu coneixement que les dades que vostè ens lliura voluntàriament al formulari adjunt, seran introduïdes en la BASE DE DATOS GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE FUNITEC denominada B.D.G.A. FUNITEC, registrada al R.G.F.P. de la A.E.P.D. el responsable del qual és FUNITEC a fi d'atendre la seva sol·licitud i per informar-lo de les nostres activitats. Les seves dades només seran cedides en cas d'obligació legal als estaments públics competents. En tot cas i en qualsevol moment, podeu consultar, accedir, rectificar, cancel·lar o bé oposar-vos que tractem les seves dades dirigint-vos a la secretaria del centre situada al carrer Quatre Camins nº 30 de Barcelona, on li facilitaran els impresos oficials oportuns i adequats a la seva pretensió.

 Accepto termes d'ús i condicions
Descarrega arxius
Procés Admissió
Programa de Beques
Fulletó Informatiu
Allotjament
Segueix La Salle